naar de bespreking van JMB10

Dem Menschen ist gesetzt einmal zu sterben (JMB10)

Johann Michael Bach

1. Koor

Dem Menschen ist gesetzt einmal zu sterben, Het is het lot van de mens om eens te sterven
danach aber das Gerichte. en daarna het oordeel.


1. Mein Wallfahrt ich vollendet hab, 1. Ik heb mijn pelgrimstocht volbracht,
in diesem bösen Leben, in dit ellendige leven,
jetzund legt man mich in das Grab, nu legt men mij in het graf,
darauf tut sich anheben daarna begint
ein neue Freud und Seligkeit, bij Christus onze Heer
bei Christo unserm Herren een nieuwe vreugde en een zaligheid
die allen Frommen ist bereit die alle vromen wacht,
dies ist die Kron der Ehren. dat is de erekroon.


Der Tod ist der Sünden Sold. De dood is het loon van de zonde.
Aber die Gabe Gottes ist Maar het geschenk van God is het eeuwige leven
das ewige Leben in Christo Jesu, unserm Herren. in Jezus Christus, onze Heer.


3. Solch ewig Leben hat er mir, 3. Dat eeuwige leven heeft hij voor mij
und allen Menschen erworben. en alle mensen verworven.
Der Tod hat g'wart vor meiner Tür, De dood heeft voor mijn deur gewacht
bis ich jetzt bin gestorben. totdat ik nu ben gestorven.
Und dieses ist der Sünden Schuld, En dat is de schuld van onze zonden.
wir müssen einmal sterben, Eens moeten wij sterven,
jedoch beweist er seine Huld maar hij bewijst ons zijn genade,
lässt Gläub’gen nicht verderben. laat gelovigen niet te gronde gaan.


6. Darum laßt fahr'n all Traurigkeit, 6. Laat dus alle droefheid varen,
tut mich nicht mehr beweinen, beween mij niet,
in mir ist nichts denn lauter Freud, in mij is alleen maar louter vreugde
weil's Gott so wohl tut meinen. omdat God het zo goed met mij voorheeft.
Mein Seele preiset Gott den Herrn Mijn ziel prijst God de Heer
für solch freundenreich Leben. voor dat vreugdevolle leven.
Was könnt' ich herrlichers begehren Wat zou ik meer verlangen
Gott woll's euch allen geben!dan dat God dat aan u allen geeft!
  
Libretto: Bijbeltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Dem Menschen ist gesetzt einmal zu sterben,
danach aber das Gerichte.  

1. Mein Wallfahrt ich vollendet hab,
in diesem bösen Leben,
jetzund legt man mich in das Grab,
darauf tut sich anheben
ein neue Freud und Seligkeit,
bei Christo unserm Herren
die allen Frommen ist bereit
dies ist die Kron der Ehren.

Der Tod ist der Sünden Sold. 
Aber die Gabe Gottes ist 
das ewige Leben in Christo Jesu, unserm Herren.

3. Solch ewig Leben hat er mir,
und allen Menschen erworben.
Der Tod hat g'wart vor meiner Tür,
bis ich jetzt bin gestorben.
Und dieses ist der Sünden Schuld,
wir müssen einmal sterben,
jedoch beweist er seine Huld
lässt Gläub’gen nicht verderben.

6. Darum laßt fahr'n all Traurigkeit, 
tut mich nicht mehr beweinen, 
in mir ist nichts denn lauter Freud,
weil's Gott so wohl tut meinen. 
Mein Seele preiset Gott den Herrn 
für solch freundenreich Leben. 
Was könnt' ich herrlichers begehren
Gott woll's euch allen geben!


Libretto: Bijbeltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Het is het lot van de mens om eens te sterven
en daarna het oordeel.

1. Ik heb mijn pelgrimstocht volbracht,
in dit ellendige leven,
nu legt men mij in het graf,
daarna begint 
bij Christus onze Heer
een nieuwe vreugde en een zaligheid
die alle vromen wacht,
dat is de erekroon.

De dood is het loon van de zonde.
Maar het geschenk van God is het eeuwige leven
in Jezus Christus, onze Heer.

3. Dat eeuwige leven heeft hij voor mij
en alle mensen verworven.
De dood heeft voor mijn deur gewacht
totdat ik nu ben gestorven.
En dat is de schuld van onze zonden.
Eens moeten wij sterven,
maar hij bewijst ons zijn genade,
laat gelovigen niet te gronde gaan.

6. Laat dus alle droefheid varen,
beween mij niet,
in mij is alleen maar louter vreugde
omdat God het zo goed met mij voorheeft.
Mijn ziel prijst God de Heer
voor dat vreugdevolle leven.
Wat zou ik meer verlangen
dan dat God dat aan u allen geeft!


		Vertaling: Ria van Hengel