naar de bespreking van JLB8

Die mit Tränen säen (JLB8)

Johann Ludwig Bach

1. Koor

Die mit Tränen säen, Zij die met tranen zaaien,
werden mit Freuden ernten. zullen met vreugde oogsten.
Sie gehen hin und weinen Ze lopen te huilen
und tragen edlen Samen terwijl ze het edele zaad dragen
und kommen mit Freuden en ze juichen als ze
und bringen ihre Garben. thuis komen met hun schoven.
(Psalm 126,5–6)

2. Recitatief

Bei unverdrossnem Schweiß Alleen met onverdroten zweet
kann edler Samen nur kan edel zaad
die reifen Früchte bringen; rijpe vruchten voortbrengen,
ja, er muss erst durch die Verwesung dringen, ja, het zaad moet eerst door ontbinding heengaan
eh er dem sauren Wunsch voordat het aan het verlangend zwoegen
gibt den gesuchten Preis. de gewenste prijs schenkt.
Die Saat muss mühsam sein, Het zaad moet moeizaam zijn
soll gute Ernte uns erfreuen. willen wij ons kunnen verheugen in een goede
Es flößt die Fruchtbarkeit oogst. Er valt nooit
nie reichern Segen ein, een rijkere oogst te verwachten
als wenn die Körner sich dan wanneer de korrels
nur mit Bemühung streuen. met inspanning worden uitgestrooid,
So bringt der Geist auch nie zo brengt ook de geest
dem Herzen süße Frucht, het hart nooit zoete vruchten
als wenn er sie zuerst als hij die niet eerst
mit Schmerzen-Arbeit sucht.met pijn en moeite heeft gezocht.

3. Aria

Tau und Tränen feuchten Saat und Herzen an, Dauw en tranen bevochtigen zaad en harten,
deren ohne Grab und Sehnen die beide zonder graf en verlangen
keines Früchte tragen kann.geen vrucht kunnen dragen.

4. Duet

Denn ich halte es dafür, Want ik ben ervan overtuigd
daß dieser Zeit Leiden dat het lijden van deze tijd
der Herrlichkeit nicht wert sei, niet opweegt tegen de heerlijkheid
die an uns soll offenbaret werden, die ons geopenbaard zal worden,
ich halte es dafür, ich halte es dafür.daarvan ben ik overtuigd, daarvan ben ik overtuigd.

5. Aria

Dringt, ihr Qualen auf mich her, Kwellingen, kom maar op me af,
tobe immer Kreuz und Leiden! raas maar, kruis en lijden!
Wäret ihr gleich noch so schwer, Hoe zwaar jullie ook zijn,
ich will euch doch nimmer meiden, ik wil jullie niet mijden,
wäret ihr gleich noch so schwer; hoe zwaar jullie ook zijn;
denn der Schmerze kurzer Zeit want de korte tijd van pijn
wirkt nur größre Seligkeit.brengt alleen maar grotere zaligheid.

6. Recitatief

Es kann die Seel kein besser Glück genießen. De ziel kan geen groter geluk genieten.
Der Weg ist eng und schmal, der zu dem Leben führt; De weg die naar het leven leidt is nauw en smal;
doch pflegt sein rauher Pfad maar dat rauwe pad
gar lieblich sich zu schließen, eindigt lieflijk
sobald nur die Geduld des Himmels Stufen rührt. zodra het geduld de trappen van de hemel raakt.
O angenehmer Tausch, o Lohn, O, aangename ruil, o loon,
o Lohn, dem nichts zu gleichen, o, loon dat met niets te vergelijken valt,
da kurze Traurigkeit ein ewig Wohlsein bringt omdat kort verdriet eeuwig welzijn brengt
und aus dem Tränensaal bis zu den Sternen dringt!en ons uit het tranendal naar de sterren draagt!

7. Koor

O angenehmer Tausch, O, aangename ruil,
o Lohn, dem nichts zu gleichen, o, loon dat met niets te vergelijken valt,
wie sehnlich wünsch ich doch, hoe vurig verlang ik er toch naar
dich auch bald zu erreichen.jou ook snel te bereiken.

8. Koraal

1. Ist euch das Kreuz bitter und schwer, 1. Als je kruis bitter en zwaar is,
gedenkt, wie heiß die Hölle wär, bedenk dan hoe heet de hel zou zijn
darein die Welt tut rennen. waar de wereld op af rent.
Mit Leib und Seel muß Leiden sein, Daar moeten lichaam en ziel onafgebroken
ohn Unterlaß die ewge Pein, eeuwig pijn lijden
und mag doch nicht verbrennen. zonder dat ze verbranden.


2. Ihr aber werdt nach dieser Zeit 2. Maar jullie zullen na deze tijd
mit Christo haben ewge Freud, met Christus in eeuwige vreugde leven,
dahin sollt ihr gedenken, denk daar maar vast aan.
Es lebt kein Mann, der aussprech’n kann Er leeft niemand die de glorie
die Glorie und den ewgen Lohn, en het eeuwige loon dat de Heer jullie zal schenken,
den euch der Herr wird schenken. kan uitspreken.


3. Und was der ewge, gütge Gott 3. En wat de eeuwige, goedgunstige God
in seinem Wort versprochen hat, in zijn woord heeft beloofd
geschworn bei seinem Namen, en gezworen bij zijn naam,
das hält und gibt er g’wiß fürwahr. dat doet hij gestand, dat schenkt hij zeker, voorwaar.
Der helf uns zu der Engel Schar Moge hij ons bij de engelenschare voegen
durch Jesum Christum. Amen.door Jezus Christus. Amen.
  
Libretto: Ernst Ludwig I von Sachsen-Meiningen Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen
und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.
 (Psalm 126,5–6)

2. Recitatief

Bei unverdrossnem Schweiß
kann edler Samen nur
die reifen Früchte bringen;
ja, er muss erst durch die Verwesung dringen,
eh er dem sauren Wunsch 
gibt den gesuchten Preis.
Die Saat muss mühsam sein,
soll gute Ernte uns erfreuen.
Es flößt die Fruchtbarkeit
nie reichern Segen ein,
als wenn die Körner sich
nur mit Bemühung streuen.
So bringt der Geist auch nie 
dem Herzen süße Frucht,
als wenn er sie zuerst 
mit Schmerzen-Arbeit sucht.

3. Aria

Tau und Tränen feuchten Saat und Herzen an,
deren ohne Grab und Sehnen 
keines Früchte tragen kann.

4. Duet

Denn ich halte es dafür,
daß dieser Zeit Leiden 
der Herrlichkeit nicht wert sei,
die an uns soll offenbaret werden,
ich halte es dafür, ich halte es dafür.

5. Aria

Dringt, ihr Qualen auf mich her, 
tobe immer Kreuz und Leiden!
Wäret ihr gleich noch so schwer, 
ich will euch doch nimmer meiden,
wäret ihr gleich noch so schwer;
denn der Schmerze kurzer Zeit 
wirkt nur größre Seligkeit.

6. Recitatief

Es kann die Seel kein besser Glück genießen.
Der Weg ist eng und schmal, der zu dem Leben führt;
doch pflegt sein rauher Pfad 
gar lieblich sich zu schließen,
sobald nur die Geduld des Himmels Stufen rührt.
O angenehmer Tausch, o Lohn, 
o Lohn, dem nichts zu gleichen,
da kurze Traurigkeit ein ewig Wohlsein bringt
und aus dem Tränensaal bis zu den Sternen dringt!

7. Koor

O angenehmer Tausch, 
o Lohn, dem nichts zu gleichen,
wie sehnlich wünsch ich doch, 
dich auch bald zu erreichen.

8. Koraal

1. Ist euch das Kreuz bitter und schwer,
gedenkt, wie heiß die Hölle wär,
darein die Welt tut rennen.
Mit Leib und Seel muß Leiden sein,
ohn Unterlaß die ewge Pein,
und mag doch nicht verbrennen.

2. Ihr aber werdt nach dieser Zeit
mit Christo haben ewge Freud,
dahin sollt ihr gedenken,
Es lebt kein Mann, der aussprech’n kann
die Glorie und den ewgen Lohn,
den euch der Herr wird schenken.

3. Und was der ewge, gütge Gott
in seinem Wort versprochen hat,
geschworn bei seinem Namen,
das hält und gibt er g’wiß fürwahr.
Der helf uns zu der Engel Schar
durch Jesum Christum. Amen.


Libretto: Ernst Ludwig I von Sachsen-Meiningen
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Zij die met tranen zaaien,
zullen met vreugde oogsten.
Ze lopen te huilen
terwijl ze het edele zaad dragen
en ze juichen als ze 
thuis komen met hun schoven.

2. Recitatief

Alleen met onverdroten zweet
kan edel zaad
rijpe vruchten voortbrengen,
ja, het zaad moet eerst door ontbinding heengaan
voordat het aan het verlangend zwoegen
de gewenste prijs schenkt.
Het zaad moet moeizaam zijn
willen wij ons kunnen verheugen in een goede 
oogst. Er valt nooit 
een rijkere oogst te verwachten
dan wanneer de korrels 
met inspanning worden uitgestrooid,
zo brengt ook de geest 
het hart nooit zoete vruchten
als hij die niet eerst 
met pijn en moeite heeft gezocht.

3. Aria

Dauw en tranen bevochtigen zaad en harten,
die beide zonder graf en verlangen 
geen vrucht kunnen dragen.

4. Duet

Want ik ben ervan overtuigd
dat het lijden van deze tijd 
niet opweegt tegen de heerlijkheid
die ons geopenbaard zal worden,
daarvan ben ik overtuigd, daarvan ben ik overtuigd.

5. Aria

Kwellingen, kom maar op me af,
raas maar, kruis en lijden!
Hoe zwaar jullie ook zijn,
ik wil jullie niet mijden,
hoe zwaar jullie ook zijn;
want de korte tijd van pijn
brengt alleen maar grotere zaligheid.

6. Recitatief

De ziel kan geen groter geluk genieten.
De weg die naar het leven leidt is nauw en smal;
maar dat rauwe pad
eindigt lieflijk
zodra het geduld de trappen van de hemel raakt.
O, aangename ruil, o loon,
o, loon dat met niets te vergelijken valt,
omdat kort verdriet eeuwig welzijn brengt
en ons uit het tranendal naar de sterren draagt!

7. Koor

O, aangename ruil,
o, loon dat met niets te vergelijken valt,
hoe vurig verlang ik er toch naar
jou ook snel te bereiken.

8. Koraal

1. Als je kruis bitter en zwaar is,
bedenk dan hoe heet de hel zou zijn
waar de wereld op af rent.
Daar moeten lichaam en ziel onafgebroken
eeuwig pijn lijden
zonder dat ze verbranden.

2. Maar jullie zullen na deze tijd
met Christus in eeuwige vreugde leven,
denk daar maar vast aan.
Er leeft niemand die de glorie
en het eeuwige loon dat de Heer jullie zal schenken,
kan uitspreken.

3. En wat de eeuwige, goedgunstige God
in zijn woord heeft beloofd
en gezworen bij zijn naam,
dat doet hij gestand, dat schenkt hij zeker, voorwaar.
Moge hij ons bij de engelenschare voegen
door Jezus Christus. Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel