Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Ludwig Bach

Missa (Kyrie/Gloria) in e (JLB38)

Mis

Geschreven voor per ogni tempore

Voor het eerst uitgevoerd: 16 jul 1716

Totaal 8 delen, 8 koorwerken

Vertaling: Ria van Hengel

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Vroeger toegeschreven aan Johann Nicolaus Bach, als Anhang III/166 in de BWV opgenomen. De Latijnse tekst van het Gloria wordt overkoepeld door een cantus firmus op tekst van de vier coupletten van het koraal Allein Gott in der Höh sei Ehr, de Duitse vertaling van het Gloria.

1. Koor

tutti

Kyrie eleison.Heer, ontferm u.

2. Koor

Christe eleison.Christus, ontferm u.

3. Koor

Kyrie eleison.Heer, ontferm u.

4. Koor

Gloria in excelsis Deo, Ere zij God in den hoge,
et in terra pax en vrede op aarde
hominibus bonae voluntatis. voor mensen van goeden wil.


Allein Gott in der Höh' sei Ehr' Alleen God in den hoge zij eer
und Dank für seine Gnade, en dank voor zijn genade,
darum, dass nun und nimmermehr omdat ongeluk ons nu en nooit
uns rühren kann kein Schade. kan treffen.
Ein Wohlgefall'n Gott an uns hat; God vindt welbehagen in ons,
nun ist groß Fried ohn Unterlass, nu is er onafgebroken een grote vrede,
all Fehd hat nun ein Ende.aan alle vijandschap is een einde gekomen.

5. Koor

Laudamus te, benedicimus te, Wij loven u, wij prijzen u,
adoramus te, glorificamus te. wij aanbidden u, wij verheerlijken u.
Gratias agimus tibi Wij zeggen u dank
propter magnam gloriam tuam. voor uw grote heerlijkheid.
Domine Deus, Rex coelestis, Heer God, hemelse Koning,
Deus Pater omnipotens. God, almachtige Vader.


Wir loben, preisen, anbeten dich; Wij loven, prijzen, aanbidden u;
für deine Ehr' wir danken, wij danken u voor uw eer,
dass du, Gott Vater, ewiglich dat u, God onze Vader, eeuwig
regierst ohn alles Wanken. onwankelbaar regeert.
Ganz ungemess’n ist deine Macht, Onmetelijk is uw macht
fort g'schieht, was dein Will hat bedacht: wat u wilt gebeurt:
Wohl uns des feinen Herren!Gezegend zijn wij met zo'n goede Heer!

6. Koor

Domine Fili unigenite Jesu Christe, Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Qui tollis peccata mundi, Gij, die de zonden der wereld draagt,
miserere nobis, ontferm u over ons.
Qui tollis peccata mundi, U die de zonden der wereld draagt,
miserere nobis, ontferm u over ons,
suscipe deprecationem nostram. aanvaard onze smeekbede.
Qui sedes ad dexteram Patris, U die zit aan de rechterhand van de Vader,
miserere nobis. ontferm u over ons.


O Jesu Christ, Sohn eingeborn O Jezus Christus, eniggeboren zoon
deines himmlischen Vaters, van uw hemelse vader,
Versöhner der', die warn verlorn, verzoener van hen die verloren waren,
du Stiller unsers Haders, bijlegger van onze twisten,
Lamm Gottes, heilger Herr und Gott, lam van God, heilige Heer en God,
nimm an die Bitt von unsrer Not: aanvaard de bede vanuit onze nood:
Erbarm dich unser aller!Ontferm u over ons allen.

7. Koor

Quoniam tu solus sanctus, Want u alleen bent heilig,
tu solus Dominus, u alleen bent de Heer,
tu solus altissimus Jesu Christe. u alleen bent de hoogste, Jezus Christus.


O Heilger Geist, du höchstes Gut, O Heilige Geest, hoogste goed,
du allerheilsamster Tröster: allerheilzaamste trooster:
Für's Teufels Gewalt fortan behüt, Bewaar voortaan voor het geweld van de duivel
die Jesus Christus erlöset hen die Jezus Christus heeft verlost
durch große Marter und bittern Tod; door grote marteling en bittere dood;
abwendt all unsern Jammer und Not! neem al onze ellende en nood weg!
Darauf wir uns verlassen.Daar vertrouwen wij op.

8. Koor

Cum Sancto Spiritu Met de Heilige Geest
in gloria Dei Patris, amen.in gloria Dei Patris, amen.