naar de bespreking van BWV 95

Christus, der ist mein Leben (BWV 95)

Johann Sebastian Bach

1. Koor & Recitatief (T)

Christus, der ist mein Leben, Christus is mijn leven,
Sterben ist mein Gewinn; te sterven is mij winst;
dem tu ich mich ergeben, daaraan geef ik mij over,
mit Freud fahr ich dahin. met vreugde ga ik heen.
(T) Mit Freuden, Met vreugde,
ja mit Herzenslust ja van ganser harte
will ich von hinnen scheiden. zal ik hier vertrekken.
Und hieß es heute noch: Du mußt! En als vandaag zou klinken: jij moet gaan!
so bin ich willig und bereit, dan ben ik willig en bereid
den armen Leib, die abgezehrten Glieder, mijn arme lijf, mijn uitgeteerde leden,
das Kleid der Sterblichkeit het kleed der sterfelijkheid
der Erde wieder terug te brengen
in ihren Schoß zu bringen. in de schoot der aarde.
Mein Sterbelied ist schon gemacht; Mijn stervenslied is al gemaakt;
ach, dürft ichs heute singen! och, mocht ik het vandaag nog zingen!
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, In vrede en met vreugde ga ik heen,
nach Gottes Willen, mij voegend naar Gods wil;
getrost ist mir mein Herz und Sinn, mijn hart en zinnen zijn getroost
sanft und stille. zacht en stil.
Was Gott mir verheißen hat: Zoals God mij heeft toegezegd:
Der Tod ist mein Schlaf worden.de dood is mij een slaap geworden.

2. Recitatief (S)

Nun, falsche Welt!Nu, bedrieglijke wereld!
nun hab ich weiter nichts mit dir zu tun;nu heb ik niets meer met je te maken;
mein Haus ist schon bestellt,mijn huis staat al voor mij klaar;
ich kann weit sanfter ruhn,ik kan veel vrediger rusten,
als da ich sonst bei dir,dan wanneer ik anders samen met jou,
an deines Babels Flüssen,aan jouw rivieren van Babel,
das Wollustsalz verschlucken müssen,het zout der wellust op moest slokken;
wenn ich an deinem Lustrevierwanneer ik in jouw tuin der lusten
nur Sodomsäpfel konnte brechen.alleen maar Sodomsappelen kon plukken.
Nein, nein!Nee, nee!
nun kann ich mit gelaßnerm Mute sprechen:Nu kan ik met kalmer gemoed zeggen:

3. Aria/koraal (S)

Valet will ich dir geben,Vaarwel roep ik je toe,
du arge, falsche Welt,jou, boze, bedrieglijke wereld;
dein sündlich böses Lebenjouw zondig verdorven leven,
durchaus mir nicht gefällt.bevalt mij geen moment.
Im Himmel ist gut wohnen,In de hemel is het goed wonen,
hinauf steht mein Begier.daarnaar verlang ik zeer.
Da wird Gott ewig lohnenDaar zal God eeuwig belonen
dem, der ihm dient allhier.wie hem hier beneden dient.

4. Recitatief (T)

Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn,Och mocht het mij toch gauw gebeuren,
daß ich den Tod,dat ik de dood,
das Ende aller Not,het eind van alle nood,
in meinen Gliedern könnte sehn;in mijn lijf en leden kon zien;
ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge wählenik zou hem kiezen als mijn leeftocht
und alle Stunden nach ihm zählen.en alle uren naar hem aftellen.

5.   Aria (T)

Ach, schlage doch bald, selge Stunde,Ach, laat toch gauw, o zalig uur
den allerletzten Glockenschlag!de allerlaatste klokslag horen!
Komm, komm, ich reiche dir die Hände,Kom, kom, ik strek mijn handen naar je uit
komm, mache meiner Not ein Ende,kom, maak een einde aan mijn nood,
du längst erseufzter Sterbenstag!jij sterfdag, waar ik al zo lang naar hunker!

6. Recitatief (B)

Denn ich weiß dies Want dit weet ik
und glaub es ganz gewiß, en geloof ik vast en zeker,
daß ich aus meinem Grabe dat ik vanuit mijn graf
ganz einen sichern Zugang zu dem Vater habe. gegarandeerd een toegang tot de Vader heb.
Mein Tod ist nur ein Schlaf. Mijn dood is slechts een slaap,
dadurch der Leib, waardoor mijn lichaam,
der hier von Sorgen abgenommen, bevrijd van zorgen,
zur Ruhe kommen. tot rust kan komen.
Sucht nun ein Hirte sein verlornes Schaf, Als een herder al zoekt naar zijn verloren schaap,
wie sollte Jesus mich nicht wieder finden, zou Jezus mij dan niet weer vinden?
da er mein Haupt Hij is toch mijn hoofd
und ich sein Gliedmaß bin! en ik ben een van zijn lichaamsdelen!
So kann ich nun mit frohen Sinnen Daarom kan ik met een blij gemoed
mein selig Auferstehn mijn zalig opstaan
auf meinen Heiland gründen.op mijn Heiland gronden.

7. Koraal

Weil du vom Tod erstanden bist,Omdat u uit de dood bent opgestaan,
werd ich im Grab nicht bleiben;zal ik in ’t graf niet blijven;
dein letztes Wort mein Auffahrt ist,uw laatste woord is mijn verrijzenis,
Todsfurcht kannst du vertreiben.angst voor de dood kunt u verdrijven.
Denn wo du bist, da komm ich hin,Want waar u bent, daar zal ik komen,
daß ich stets bei dir leb und bin;zodat ik eeuwig bij u leef en bij u ben;
drum fahr ich hin mit Freuden.daarom ga ik met vreugde heen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Koor & Recitatief (T)

Christus, der ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn;
dem tu ich mich ergeben,
mit Freud fahr ich dahin.
(T) Mit Freuden,
ja mit Herzenslust
will ich von hinnen scheiden.
Und hieß es heute noch: Du mußt!
so bin ich willig und bereit,
den armen Leib, die abgezehrten Glieder,
das Kleid der Sterblichkeit
der Erde wieder
in ihren Schoß zu bringen.
Mein Sterbelied ist schon gemacht;
ach, dürft ichs heute singen!
Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
nach Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
Was Gott mir verheißen hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

2. Recitatief (S)

Nun, falsche Welt!
nun hab ich weiter nichts mit dir zu tun;
mein Haus ist schon bestellt,
ich kann weit sanfter ruhn,
als da ich sonst bei dir,
an deines Babels Flüssen,
das Wollustsalz verschlucken müssen,
wenn ich an deinem Lustrevier
nur Sodomsäpfel konnte brechen.
Nein, nein!
nun kann ich mit gelaßnerm Mute sprechen:

3. Aria/koraal (S)

Valet will ich dir geben,
du arge, falsche Welt,
dein sündlich böses Leben
durchaus mir nicht gefällt.
Im Himmel ist gut wohnen,
hinauf steht mein Begier.
Da wird Gott ewig lohnen
dem, der ihm dient allhier.

4. Recitatief (T)

Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn,
daß ich den Tod,
das Ende aller Not,
in meinen Gliedern könnte sehn;
ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge wählen
und alle Stunden nach ihm zählen.

5.   Aria (T) 

Ach, schlage doch bald, selge Stunde,
den allerletzten Glockenschlag!
  Komm, komm, ich reiche dir die Hände,
  komm, mache meiner Not ein Ende,
  du längst erseufzter Sterbenstag!

6. Recitatief (B)

Denn ich weiß dies
und glaub es ganz gewiß,
daß ich aus meinem Grabe
ganz einen sichern Zugang zu dem Vater habe.
Mein Tod ist nur ein Schlaf.
dadurch der Leib,
der hier von Sorgen abgenommen,
zur Ruhe kommen.
Sucht nun ein Hirte sein verlornes Schaf,
wie sollte Jesus mich nicht wieder finden,
da er mein Haupt 
und ich sein Gliedmaß bin!
So kann ich nun mit frohen Sinnen
mein selig Auferstehn
auf meinen Heiland gründen.

7. Koraal

Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben;
dein letztes Wort mein Auffahrt ist,
Todsfurcht kannst du vertreiben.
Denn wo du bist, da komm ich hin,
daß ich stets bei dir leb und bin;
drum fahr ich hin mit Freuden.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor & Recitatief (T)

Christus is mijn leven,
te sterven is mij winst;
daaraan geef ik mij over,
met vreugde ga ik heen.
Met vreugde,
ja van ganser harte
zal ik hier vertrekken.
En als vandaag zou klinken: jij moet gaan!
dan ben ik willig en bereid
mijn arme lijf, mijn uitgeteerde leden,
het kleed der sterfelijkheid
terug te brengen
in de schoot der aarde.
Mijn stervenslied is al gemaakt;
och, mocht ik het vandaag nog zingen!
In vrede en met vreugde ga ik heen,
mij voegend naar Gods wil;
mijn hart en zinnen zijn getroost
zacht en stil.
Zoals God mij heeft toegezegd:
de dood is mij een slaap geworden.

2. Recitatief (S)

Nu, bedrieglijke wereld!
nu heb ik niets meer met je te maken;
mijn huis staat al voor mij klaar;
ik kan veel vrediger rusten,
dan wanneer ik anders samen met jou,
aan jouw rivieren van Babel,
het zout der wellust op moest slokken;
wanneer ik in jouw tuin der lusten
alleen maar Sodomsappelen kon plukken.
Nee, nee! 
Nu kan ik met kalmer gemoed zeggen:

3. Aria/koraal (S)

Vaarwel roep ik je toe,
jou, boze, bedrieglijke wereld;
jouw zondig verdorven leven,
bevalt mij geen moment.
In de hemel is het goed wonen,
daarnaar verlang ik zeer.
Daar zal God eeuwig belonen
wie hem hier beneden dient.

4. Recitatief (T)

Och mocht het mij toch gauw gebeuren,
dat ik de dood,
het eind van alle nood,
in mijn lijf en leden kon zien;
ik zou hem kiezen als mijn leeftocht
en alle uren naar hem aftellen.

5.   Aria (T) 

Ach, laat toch gauw, o zalig uur
de allerlaatste klokslag horen!
Kom, kom, ik strek mijn handen naar je uit
kom, maak een einde aan mijn nood,
jij sterfdag, waar ik al zo lang naar hunker!

6. Recitatief (B)

Want dit weet ik
en geloof ik vast en zeker,
dat ik vanuit mijn graf
gegarandeerd een toegang tot de Vader heb.
Mijn dood is slechts een slaap,
waardoor mijn lichaam,
bevrijd van zorgen,
tot rust kan komen.
Als een herder al zoekt naar zijn verloren schaap,
zou Jezus mij dan niet weer vinden?
Hij is toch mijn hoofd
en ik ben een van zijn lichaamsdelen!
Daarom kan ik met een blij gemoed
mijn zalig opstaan 
op mijn Heiland gronden.

7. Koraal

Omdat u uit de dood bent opgestaan,
zal ik in ’t graf niet blijven;
uw laatste woord is mijn verrijzenis,
angst voor de dood kunt u verdrijven.
Want waar u bent, daar zal ik komen,
zodat ik eeuwig bij u leef en bij u ben;
daarom ga ik met vreugde heen.


		Vertaling: Jaap van der Laan