naar de bespreking van BWV 95

Christus, der ist mein Leben (BWV 95)

Johann Sebastian Bach

1. Koor & Recitatief (T)

Christus, der ist mein Leben, Christus is mijn leven,
Sterben ist mein Gewinn; sterven is winst voor mij;
dem tu ich mich ergeben, daaraan geef ik me over,
mit Freud fahr ich dahin. met vreugde ga ik heen.
(T) Mit Freuden, Met vreugde,
ja mit Herzenslust ja, van ganser harte
will ich von hinnen scheiden. zal ik hier vertrekken.
Und hieß es heute noch: Du mußt! Als mij vandaag nog gezegd werd dat ik moet gaan,
so bin ich willig und bereit, dan wil ik, dan ben ik bereid
den armen Leib, die abgezehrten Glieder, mijn arme lichaam, mijn uitgeteerde ledematen,
das Kleid der Sterblichkeit het kleed van de sterfelijkheid,
der Erde wieder terug te brengen
in ihren Schoß zu bringen. in de schoot van de aarde.
Mein Sterbelied ist schon gemacht; Mijn sterflied is al gemaakt,
ach, dürft ichs heute singen! ach, kon ik het vandaag maar zingen!
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, In vrede en met vreugde ga ik heen,
nach Gottes Willen, naar Gods wil,
getrost ist mir mein Herz und Sinn, mijn hart en geest zijn gerust,
sanft und stille. zacht en stil.
Was Gott mir verheißen hat: Wat God mij heeft beloofd:
Der Tod ist mein Schlaf worden.de dood is mijn slaap geworden.

2. Recitatief (S)

Nun, falsche Welt!Nu, valse wereld,
nun hab ich weiter nichts mit dir zu tun;nu heb ik niets meer met je te maken;
mein Haus ist schon bestellt,mijn huis staat al klaar,
ich kann weit sanfter ruhn,ik kan veel zachter rusten
als da ich sonst bei dir,dan toen ik bij jou
an deines Babels Flüssen,aan de rivieren van jouw Babel
das Wollustsalz verschlucken müssen,het zout van de wellust moest slikken,
wenn ich an deinem Lustreviertoen ik in jouw tuin der lusten
nur Sodomsäpfel konnte brechen.alleen maar sodomsappels kon plukken.
Nein, nein!Nee, nee,
nun kann ich mit gelaßnerm Mute sprechen:nu kan ik met een kalmer gemoed zeggen:

3. Aria/koraal (S)

Valet will ich dir geben,Ik zeg je vaarwel,
du arge, falsche Welt,lelijke, valse wereld,
dein sündlich böses Lebenjouw zondig slechte leven
durchaus mir nicht gefällt.bevalt me helemaal niet.
Im Himmel ist gut wohnen,In de hemel is het goed wonen,
hinauf steht mein Begier.daar gaat mijn verlangen naar uit.
Da wird Gott ewig lohnenDaar zal God eeuwig hem belonen
dem, der ihm dient allhier.die hem hier dient.

4. Recitatief (T)

Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn,Ach, gebeurde het maar snel
daß ich den Tod,dat ik de dood,
das Ende aller Not,het einde van alle nood,
in meinen Gliedern könnte sehn;in mijn lichaam kon zien;
ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge wählenik wilde hem tot mijn lijftocht kiezen
und alle Stunden nach ihm zählen.en alle uren naar hem aftellen..

5. Aria (T)

Ach, schlage doch bald, selge Stunde,Ach, zalig uur, laat toch snel
den allerletzten Glockenschlag!je laatste klokslag horen!
Komm, komm, ich reiche dir die Hände,Kom, kom, ik reik je mijn handen,
komm, mache meiner Not ein Ende,kom, maak een einde aan mijn nood,
du längst erseufzter Sterbenstag!o sterfdag, waar ik al zo lang naar smacht!

6. Recitatief (B)

Denn ich weiß dies Want dit weet ik
und glaub es ganz gewiß, en geloof ik heel zeker,
daß ich aus meinem Grabe dat ik uit mijn graf
ganz einen sichern Zugang zu dem Vater habe. zeker toegang tot de Vader heb.
Mein Tod ist nur ein Schlaf. Mijn dood is slechts een slaap
dadurch der Leib, waarin mijn lichaam,
der hier von Sorgen abgenommen, dat hier van zorgen is bevrijd,
zur Ruhe kommen. tot rust kan komen.
Sucht nun ein Hirte sein verlornes Schaf, Als een herder zijn verloren schaap zoekt,
wie sollte Jesus mich nicht wieder finden, zou Jezus mij dan niet terugvinden,
da er mein Haupt hij is toch mijn hoofd,
und ich sein Gliedmaß bin! en ik behoor tot zijn ledematen!
So kann ich nun mit frohen Sinnen Dus kan ik nu verheugd
mein selig Auferstehn mijn zalige opstanding
auf meinen Heiland gründen.op mijn Verlosser baseren.

7. Koraal

Weil du vom Tod erstanden bist,Omdat u uit de dood bent opgestaan,
werd ich im Grab nicht bleiben;zal ik niet in het graf blijven;
dein letztes Wort mein Auffahrt ist,uw laatste woord is mijn opstanding,
Todsfurcht kannst du vertreiben.u kunt de angst voor de dood verjagen.
Denn wo du bist, da komm ich hin,Want waar u bent, daar zal ik komen,
daß ich stets bei dir leb und bin;zodat ik voortdurend bij u leef en ben;
drum fahr ich hin mit Freuden.daarom ga ik met vreugde heen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor & Recitatief (T)

Christus, der ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn;
dem tu ich mich ergeben,
mit Freud fahr ich dahin.
(T) Mit Freuden,
ja mit Herzenslust
will ich von hinnen scheiden.
Und hieß es heute noch: Du mußt!
so bin ich willig und bereit,
den armen Leib, die abgezehrten Glieder,
das Kleid der Sterblichkeit
der Erde wieder
in ihren Schoß zu bringen.
Mein Sterbelied ist schon gemacht;
ach, dürft ichs heute singen!
Mit Fried und Freud ich fahr dahin,
nach Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
Was Gott mir verheißen hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

2. Recitatief (S)

Nun, falsche Welt!
nun hab ich weiter nichts mit dir zu tun;
mein Haus ist schon bestellt,
ich kann weit sanfter ruhn,
als da ich sonst bei dir,
an deines Babels Flüssen,
das Wollustsalz verschlucken müssen,
wenn ich an deinem Lustrevier
nur Sodomsäpfel konnte brechen.
Nein, nein!
nun kann ich mit gelaßnerm Mute sprechen:

3. Aria/koraal (S)

Valet will ich dir geben,
du arge, falsche Welt,
dein sündlich böses Leben
durchaus mir nicht gefällt.
Im Himmel ist gut wohnen,
hinauf steht mein Begier.
Da wird Gott ewig lohnen
dem, der ihm dient allhier.

4. Recitatief (T)

Ach könnte mir doch bald so wohl geschehn,
daß ich den Tod,
das Ende aller Not,
in meinen Gliedern könnte sehn;
ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge wählen
und alle Stunden nach ihm zählen.

5. Aria (T)

Ach, schlage doch bald, selge Stunde,
den allerletzten Glockenschlag!
  Komm, komm, ich reiche dir die Hände,
  komm, mache meiner Not ein Ende,
  du längst erseufzter Sterbenstag!

6. Recitatief (B)

Denn ich weiß dies
und glaub es ganz gewiß,
daß ich aus meinem Grabe
ganz einen sichern Zugang zu dem Vater habe.
Mein Tod ist nur ein Schlaf.
dadurch der Leib,
der hier von Sorgen abgenommen,
zur Ruhe kommen.
Sucht nun ein Hirte sein verlornes Schaf,
wie sollte Jesus mich nicht wieder finden,
da er mein Haupt 
und ich sein Gliedmaß bin!
So kann ich nun mit frohen Sinnen
mein selig Auferstehn
auf meinen Heiland gründen.

7. Koraal

Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben;
dein letztes Wort mein Auffahrt ist,
Todsfurcht kannst du vertreiben.
Denn wo du bist, da komm ich hin,
daß ich stets bei dir leb und bin;
drum fahr ich hin mit Freuden.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor & Recitatief (T)

 Christus is mijn leven,
 sterven is winst voor mij;
 daaraan geef ik me over,
 met vreugde ga ik heen.
Met vreugde,
ja, van ganser harte
zal ik hier vertrekken.
Als mij vandaag nog gezegd werd dat ik moet gaan,
dan wil ik, dan ben ik bereid
mijn arme lichaam, mijn uitgeteerde ledematen,
het kleed van de sterfelijkheid,
terug te brengen
in de schoot van de aarde.
Mijn sterflied is al gemaakt,
ach, kon ik het vandaag maar zingen!
 In vrede en met vreugde ga ik heen,
 naar Gods wil,
 mijn hart en geest zijn gerust,
 zacht en stil.
 Wat God mij heeft beloofd:
 de dood is mijn slaap geworden.

2. Recitatief (S)

Nu, valse wereld,
nu heb ik niets meer met je te maken;
mijn huis staat al klaar,
ik kan veel zachter rusten
dan toen ik bij jou
aan de rivieren van jouw Babel
het zout van de wellust moest slikken,
toen ik in jouw tuin der lusten
alleen maar sodomsappels kon plukken.
Nee, nee,
nu kan ik met een kalmer gemoed zeggen:

3. Aria/koraal (S)

Ik zeg je vaarwel,
lelijke, valse wereld,
jouw zondig slechte leven
bevalt me helemaal niet.
In de hemel is het goed wonen,
daar gaat mijn verlangen naar uit.
Daar zal God eeuwig hem belonen
die hem hier dient.

4. Recitatief (T)

Ach, gebeurde het maar snel
dat ik de dood,
het einde van alle nood,
in mijn lichaam kon zien;
ik wilde hem tot mijn lijftocht kiezen
en alle uren naar hem aftellen..

5. Aria (T)

Ach, zalig uur, laat toch snel
je laatste klokslag horen!
Kom, kom, ik reik je mijn handen,
kom, maak een einde aan mijn nood,
o sterfdag, waar ik al zo lang naar smacht!

6. Recitatief (B)

Want dit weet ik
en geloof ik heel zeker,
dat ik uit mijn graf
zeker toegang tot de Vader heb.
Mijn dood is slechts een slaap
waarin mijn lichaam,
dat hier van zorgen is bevrijd,
tot rust kan komen.
Als een herder zijn verloren schaap zoekt,
zou Jezus mij dan niet terugvinden,
hij is toch mijn hoofd,
en ik behoor tot zijn ledematen!
Dus kan ik nu verheugd
mijn zalige opstanding
op mijn Verlosser baseren.

7. Koraal

Omdat u uit de dood bent opgestaan,
zal ik niet in het graf blijven;
uw laatste woord is mijn opstanding,
u kunt de angst voor de dood verjagen.
Want waar u bent, daar zal ik komen,
zodat ik voortdurend bij u leef en ben;
daarom ga ik met vreugde heen.


		Vertaling: Ria van Hengel