naar de bespreking van BWV 8

Liebster Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Liebster Gott, wenn werd ich sterben?Lieve God, wanneer zal ik sterven?
Meine Zeit läuft immer hin,Mijn tijd verstrijkt,
und des alten Adams Erben,en de erfgenamen van de oude Adam,
unter denen ich auch bin,tot wie ook ik behoor,
haben dies zum Vaterteil,hebben dit als erfdeel
daß sie eine kleine Weildat zij korte tijd
arm und elend sein auf Erdenarm en ellendig zijn op aarde
und denn selber Erde werden.en dan zelf aarde worden.

2.   Aria (T)

Was willst du dich, mein Geist, entsetzen, Waarom zou je schrikken, mijn geest,
wenn meine letzte Stunde schlägt? als mijn laatste uur slaat?
Mein Leib neigt täglich sich zur Erden, Mijn lichaam buigt dagelijks naar de aarde
und da muß seine Ruhstatt werden, en daar zal zijn rustplaats zijn,
wohin man so viel tausend trägt.waar men zo vele duizenden heenbrengt.

3.   Recitatief (A)

Zwar fühlt mein schwaches Herz Toch voelt mijn wankele hart
Furcht, Sorge, Schmerz. angst, zorg en pijn:
Wo wird mein Leib die Ruhe finden? Waar zal mijn lichaam rust vinden?
Wer wird die Seele doch Wie zal de ziel
vom aufgelegten Sündenjoch van het opgelegde juk der zonde
befreien und entbinden? bevrijden en losmaken?
Das Meine wird zerstreut, Wat van mij is, wordt verstrooid,
und wohin werden meine Lieben en waarheen worden wie mij dierbaar zijn,
in ihrer Traurigkeit zertrennt, vertrieben?in hun droefheid gescheiden, verdreven?

4. Aria (B)

Doch weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen! Maar verdwijn, jullie dwaze, nutteloze zorgen!
Mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht gehn? Mij roept mijn Jezus: wie zou niet gaan?
Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt. Niets wat mij voldoening geeft biedt de wereld.
Erscheine mir, seliger, fröhlicher Morgen, Vertoon u aan mij, zalige, vrolijke morgen,
verkläret und herrlich vor Jesu zu stehn.waarop ik stralend en luisterrijk voor Jezus sta.

5.   Recitatief (S)

Behalte nur, o Welt, das Meine! Houd maar, o wereld, wat van mij is!
Du nimmst ja selbst mein Fleisch Je neemt immers zelfs mijn vlees
und mein Gebeine; en mijn gebeente,
so nimm auch meine Armut hin! neem dan ook mijn armoede maar!
Genug, daß mir aus Gottes Überfluß Het is genoeg dat mij uit Gods overvloed
das höchste Gut noch werden muß; het hoogste goed nog te wachten staat;
genug, daß ich dort reich und selig bin. het is genoeg dat ik daarginds rijk en zalig ben.
Was aber ist von mir zu erben, Want wat valt er anders van mij te erven
als meines Gottes Vatertreu? dan de vaderlijke trouw van mijn God?
Die wird ja alle Morgen neu Die hernieuwt zich elke morgen
und kann nicht sterben.en kan niet sterven.

6. Koraal

Herrscher über Tod und Leben,Heerser over dood en leven,
mach einmal mein Ende gut,maak eens mijn einde goed,
lehre mich den Geist aufgebenleer mij de geest geven
mit recht wohlgefaßtem Mut!met rustige en kalme moed.
Hilf, daß ich ein ehrlich GrabZorg dat ik een behoorlijk graf
neben frommen Christen habnaast vrome christenen krijg
und auch endlich in der Erdeen dat ik uiteindelijk ook in de aarde
nimmermehr zuschanden werde!nooit word vernietigd!
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Alice bij de Vaate

Kale tekst origineel

1. Koor

Liebster Gott, wenn werd ich sterben?
Meine Zeit läuft immer hin,
und des alten Adams Erben,
unter denen ich auch bin,
haben dies zum Vaterteil,
daß sie eine kleine Weil
arm und elend sein auf Erden
und denn selber Erde werden.


2.   Aria (T) 

Was willst du dich, mein Geist, entsetzen, 
wenn meine letzte Stunde schlägt?
Mein Leib neigt täglich sich zur Erden,
und da muß seine Ruhstatt werden,
wohin man so viel tausend trägt.

3.   Recitatief (A)

Zwar fühlt mein schwaches Herz
Furcht, Sorge, Schmerz.
Wo wird mein Leib die Ruhe finden?
Wer wird die Seele doch
vom aufgelegten Sündenjoch
befreien und entbinden?
Das Meine wird zerstreut,
und wohin werden meine Lieben
in ihrer Traurigkeit zertrennt, vertrieben?

4. Aria (B)

Doch weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen! 
Mich rufet mein Jesus, wer sollte nicht gehn?
  Nichts, was mir gefällt, besitzet die Welt.
  Erscheine mir, seliger, fröhlicher Morgen,
  verkläret und herrlich vor Jesu zu stehn.

5.   Recitatief (S)

Behalte nur, o Welt, das Meine!
Du nimmst ja selbst mein Fleisch 
und mein Gebeine;
so nimm auch meine Armut hin!
Genug, daß mir aus Gottes Überfluß
das höchste Gut noch werden muß;
genug, daß ich dort reich und selig bin.
Was aber ist von mir zu erben,
als meines Gottes Vatertreu?
Die wird ja alle Morgen neu
und kann nicht sterben.

6. Koraal

Herrscher über Tod und Leben,
mach einmal mein Ende gut,
lehre mich den Geist aufgeben
mit recht wohlgefaßtem Mut!
Hilf, daß ich ein ehrlich Grab
neben frommen Christen hab
und auch endlich in der Erde
nimmermehr zuschanden werde!
Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Lieve God, wanneer zal ik sterven?
Mijn tijd verstrijkt,
en de erfgenamen van de oude Adam,
tot wie ook ik behoor,
hebben dit als erfdeel
dat zij korte tijd
arm en ellendig zijn op aarde
en dan zelf aarde worden.

2.   Aria (T) 

Waarom zou je schrikken, mijn geest,
als mijn laatste uur slaat?
Mijn lichaam buigt dagelijks naar de aarde
en daar zal zijn rustplaats zijn,
waar men zo vele duizenden heenbrengt.

3.   Recitatief (A)

Toch voelt mijn wankele hart
angst, zorg en pijn:
Waar zal mijn lichaam rust vinden?
Wie zal de ziel
van het opgelegde juk der zonde
bevrijden en losmaken?
Wat van mij is, wordt verstrooid,
en waarheen worden wie mij dierbaar zijn,
in hun droefheid gescheiden, verdreven?

4. Aria (B)

Maar verdwijn, jullie dwaze, nutteloze zorgen!
Mij roept mijn Jezus: wie zou niet gaan?
Niets wat mij voldoening geeft biedt de wereld.
Vertoon u aan mij, zalige, vrolijke morgen,
waarop ik stralend en luisterrijk voor Jezus sta.

5.   Recitatief (S)

Houd maar, o wereld, wat van mij is!
Je neemt immers zelfs mijn vlees 
en mijn gebeente,
neem dan ook mijn armoede maar!
Het is genoeg dat mij uit Gods overvloed
het hoogste goed nog te wachten staat;
het is genoeg dat ik daarginds rijk en zalig ben.
Want wat valt er anders van mij te erven
dan de vaderlijke trouw van mijn God?
Die hernieuwt zich elke morgen
en kan niet sterven.

6. Koraal

Heerser over dood en leven,
maak eens mijn einde goed,
leer mij de geest geven
met rustige en kalme moed.
Zorg dat ik een behoorlijk graf
naast vrome christenen krijg
en dat ik uiteindelijk ook in de aarde
nooit word vernietigd!


		Vertaling: Alice bij de Vaate