naar de bespreking van BWV 44

Sie werden euch in den Bann tun I (BWV 44)

Johann Sebastian Bach

1. Duet (T, B)

»Sie werden euch in den Bann tun.«Ze zullen u in de ban doen.

2. Koor

»Es kömmt aber die Zeit, daß,Maar de tijd komt
wer euch tötet, wird meinen,dat wie jullie doodt zal menen
er tue Gott einen Dienst daran.«daarmee God een dienst te bewijzen.

3. Aria (A)

Christen müssen auf der Erden Christenen moeten op aarde
Christi wahre Jünger sein. ware discipelen van Christus zijn.
Auf sie warten alle Stunden, Op hen wachten alle uren
bis sie selig überwunden, totdat zij zalig hebben overwonnen
Marter, Bann und schwere Pein.marteling, ban en zware pijn.

4. Aria (T)

Ach Gott, wie manches Herzeleid Ach God, zo veel diepe smart
begegnet mir zu dieser Zeit. overkomt mij in deze tijd.
Der schmale Weg ist trübsalvoll, De smalle weg die ik moet gaan
den ich zum Himmel wandern soll.naar de hemel is vol met ellende.

5. Recitatief (B)

Es sucht der Antichrist,De antichrist,
das große Ungeheuer,dat grote monster,
mit Schwert und Feuerprobeert te vuur en te zwaard
die Glieder Christi zu verfolgen,de lidmaten van Christus te vervolgen,
weil ihre Lehre ihm zuwider ist.omdat hun leer hem tegenstaat.
Er bildet sich dabei wohl ein,Hij beeldt zich daarbij waarschijnlijk in,
es müsse sein Tun Gott gefällig sein.dat zijn handelen God welgevallig is.
Allein, es gleichen Christen denen Palmenzweigen,Alleen: christenen lijken op die palmtakken
die durch die Last nur desto höher steigen.die zich onder het gewicht alleen maar des te hoger opheffen.

6. Aria (S)

Es ist und bleibt der Christen Trost,Het is en blijft de troost van de christenen
daß Gott vor seine Kirche wacht.dat God over zijn kerk waakt.
Denn wenn sich gleich die Wetter türmen,Want ook al pakt het noodweer zich samen,
so hat doch nach den Trübsalstürmenna alle stormen van ellende
die Freudensonne bald gelacht.heeft toch de vreugdezon hun weldra toegelachen.

7. Koraal

So sei nun, Seele, deine, Daarom, mijn ziel, wees jezelf
und traue dem alleine, en vertrouw alleen op hem
der dich erschaffen hat. die je geschapen heeft.
Es gehe, wie es gehe: Hoe het ook gaat,
dein Vater in der Höhe, je Vader in den hoge,
der weiß zu allen Sachen Rat.die weet op alle dingen raad.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Duet (T, B)

»Sie werden euch in den Bann tun.«

2. Koor

»Es kömmt aber die Zeit, daß,
wer euch tötet, wird meinen,
er tue Gott einen Dienst daran.«

3. Aria (A)

Christen müssen auf der Erden
Christi wahre Jünger sein.
  Auf sie warten alle Stunden,
  bis sie selig überwunden,
  Marter, Bann und schwere Pein.

4. Aria (T)

Ach Gott, wie manches Herzeleid
begegnet mir zu dieser Zeit.
Der schmale Weg ist trübsalvoll,
den ich zum Himmel wandern soll.

5. Recitatief (B)

Es sucht der Antichrist,
das große Ungeheuer,
mit Schwert und Feuer
die Glieder Christi zu verfolgen,
weil ihre Lehre ihm zuwider ist.
Er bildet sich dabei wohl ein,
es müsse sein Tun Gott gefällig sein.
Allein, es gleichen Christen denen Palmenzweigen,
die durch die Last nur desto höher steigen.

6. Aria (S)

Es ist und bleibt der Christen Trost,
daß Gott vor seine Kirche wacht.
  Denn wenn sich gleich die Wetter türmen,
  so hat doch nach den Trübsalstürmen
  die Freudensonne bald gelacht.

7. Koraal

So sei nun, Seele, deine,
und traue dem alleine,
der dich erschaffen hat.
Es gehe, wie es gehe:
dein Vater in der Höhe,
der weiß zu allen Sachen Rat.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Duet (T, B)

Ze zullen u in de ban doen.

2. Koor

Maar de tijd komt
dat wie jullie doodt zal menen
daarmee God een dienst te bewijzen.

3. Aria (A)

Christenen moeten op aarde
ware discipelen van Christus zijn.
Op hen wachten alle uren
totdat zij zalig hebben overwonnen
marteling, ban en zware pijn.

4. Aria (T)

Ach God, zo veel diepe smart
overkomt mij in deze tijd.
De smalle weg die ik moet gaan
naar de hemel is vol met ellende.

5. Recitatief (B)

De antichrist,
dat grote monster,
probeert te vuur en te zwaard
de lidmaten van Christus te vervolgen,
omdat hun leer hem tegenstaat.
Hij beeldt zich daarbij waarschijnlijk in,
dat zijn handelen God welgevallig is.
Alleen: christenen lijken op die palmtakken
die zich onder het gewicht alleen maar des te hoger opheffen.

6. Aria (S)

Het is en blijft de troost van de christenen
dat God over zijn kerk waakt.
Want ook al pakt het noodweer zich samen,
na alle stormen van ellende
heeft toch de vreugdezon hun weldra toegelachen.

7. Koraal

Daarom, mijn ziel, wees jezelf
en vertrouw alleen op hem
die je geschapen heeft.
Hoe het ook gaat,
je Vader in den hoge,
die weet op alle dingen raad.


		Vertaling: Leo de Leeuw