naar de bespreking van BWV 42

Am Abend aber desselbigen Sabbats (BWV 42)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Recitatief (T)

»Am Abend aber desselbigen Sabbats,Op de avond van die sabbat,
da die Jünger versammlettoen de discipelen bijeen waren
und die Türen verschlossen warenen ze de deuren hadden gesloten
aus Furcht für den Jüden,uit vrees voor de Joden,
kam Jesus und trat mitten ein.«kwam Jezus in hun midden staan.

3. Aria (A)

Wo zwei und drei versammlet sindWaar twee of drie vergaderd zijn
in Jesu teurem Namen,in Jezus' dierbare naam,
da stellt sich Jesus mitten eindaar komt Jezus in hun midden
und spricht darzu das Amen.en spreekt daar het Amen.
Denn was aus Lieb und Not geschicht,Want wat uit liefde en nood gedaan wordt
das bricht des Höchsten Ordnung nicht.dat verstoort de orde van de Allerhoogste niet.

4. Aria / Duet (S, T)

Verzage nicht, o Häuflein klein, Versaag niet, o klein hoopje,
obgleich die Feinde willens sein, ook al zijn de vijanden van plan
dich gänzlich zu verstören,  je totaal te vernietigen,
und suchen deinen Untergang, en zoeken zij je ondergang
davon dir wird recht angst und bang, waardoor het je angstig en bang te moede wordt:
es wird nicht lange währen.het zal niet lang duren.

5. Recitatief (B)

Man kann hiervon ein schön Exempel sehen Men kan hiervan een mooi voorbeeld zien
an dem, was zu Jerusalem geschehen; aan dat wat in Jeruzalem is geschied;
denn da die Jünger sich versammlet hatten want toen de discipelen bijeengekomen waren
in finstern Schatten, in donkere schaduw,
aus Furcht für denen Jüden, uit vrees voor de Joden,
so trat mein Heiland mitten ein, toen kwam mijn Heiland in hun midden,
zum Zeugnis, daß er seiner Kirche Schutz will sein. als een getuigenis dat hij zijn kerk wil beschermen.
Drum laßt die Feinde wüten!Dus laat de vijanden maar woeden!

6. Aria (B)

Jesus ist ein Schild der Seinen,Jezus is een schild voor de zijnen
wenn sie die Verfolgung trifft.als hen de vervolging treft.
Ihnen muß die Sonne scheinenVoor hen moet de zon schijnen
mit der güldnen Überschrift:met het gulden opschrift:
Jesus ist ein Schild der Seinen,Jezus is een schild voor de zijnen
wenn sie die Verfolgung trifft.als hen de vervolging treft.

7. Koraal

Verleih uns Frieden gnädiglich, Geef ons genadig vrede.
Herr Gott, zu unsern Zeiten, Heer God, in onze tijd;
es ist doch ja kein andrer nicht, er is immers geen ander
der für uns könnte streiten, die voor ons zou kunnen strijden,
denn du, unser Gott, alleine. dan u, onze God, alleen.
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit Geef onze vorst en heel onze overheid
Fried und gut Regiment, vrede en maak dat ze goed regeren,
daß wir unter ihnen zodat wij onder hen
ein geruhig und stilles Leben führen mögen een gerust en stil leven kunnen leiden
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Amen.Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Recitatief (T)

»Am Abend aber desselbigen Sabbats,
da die Jünger versammlet
und die Türen verschlossen waren
aus Furcht für den Jüden,
kam Jesus und trat mitten ein.«

3. Aria (A)

Wo zwei und drei versammlet sind
in Jesu teurem Namen,
da stellt sich Jesus mitten ein
und spricht darzu das Amen.
Denn was aus Lieb und Not geschicht,
das bricht des Höchsten Ordnung nicht.

4. Aria / Duet (S, T)

Verzage nicht, o Häuflein klein,
obgleich die Feinde willens sein,
dich gänzlich zu verstören,
und suchen deinen Untergang,
davon dir wird recht angst und bang,
es wird nicht lange währen.

5. Recitatief (B)

Man kann hiervon ein schön Exempel sehen
an dem, was zu Jerusalem geschehen;
denn da die Jünger sich versammlet hatten
in finstern Schatten,
aus Furcht für denen Jüden,
so trat mein Heiland mitten ein,
zum Zeugnis, daß er seiner Kirche Schutz will sein.
Drum laßt die Feinde wüten!

6. Aria (B)

Jesus ist ein Schild der Seinen,
wenn sie die Verfolgung trifft.
Ihnen muß die Sonne scheinen
mit der güldnen Überschrift:
Jesus ist ein Schild der Seinen,
wenn sie die Verfolgung trifft.

7. Koraal

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten,
es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit
Fried und gut Regiment,
daß wir unter ihnen
ein geruhig und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Recitatief (T)

Op de avond van die sabbat,
toen de discipelen bijeen waren
en ze de deuren hadden gesloten
uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus in hun midden staan.

3. Aria (A)

Waar twee of drie vergaderd zijn
in Jezus' dierbare naam,
daar komt Jezus in hun midden
en spreekt daar het Amen.
Want wat uit liefde en nood gedaan wordt
dat verstoort de orde van de Allerhoogste niet.

4. Aria / Duet (S, T)

Versaag niet, o klein hoopje,
ook al zijn de vijanden van plan
 je totaal te vernietigen,
en zoeken zij je ondergang
waardoor het je angstig en bang te moede wordt:
het zal niet lang duren.

5. Recitatief (B)

Men kan hiervan een mooi voorbeeld zien
aan dat wat in Jeruzalem is geschied;
want toen de discipelen bijeengekomen waren
in donkere schaduw,
uit vrees voor de Joden,
toen kwam mijn Heiland in hun midden,
als een getuigenis dat hij zijn kerk wil beschermen.
Dus laat de vijanden maar woeden!

6. Aria (B)

Jezus is een schild voor de zijnen
als hen de vervolging treft.
Voor hen moet de zon schijnen
met het gulden opschrift:
Jezus is een schild voor de zijnen
als hen de vervolging treft.

7. Koraal

Geef ons genadig vrede.
Heer God, in onze tijd;
er is immers geen ander
die voor ons zou kunnen strijden,
dan u, onze God, alleen.
Geef onze vorst en heel onze overheid
vrede en maak dat ze goed regeren,
zodat wij onder hen
een gerust en stil leven kunnen leiden
in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Amen.


		Vertaling: Leo de Leeuw