naar de bespreking van BWV 30

Freue dich, erlöste Schar (BWV 30)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Freue dich, erlöste Schar,Verheug je, verloste schare
freue dich in Sions Hütten!verheug u in Sions tenten!
Dein Gedeihen hat itzundJouw geluk heeft nu
einen rechten festen Grund,een echte, vaste basis,
dich mit Wohl zu überschütten.je wordt met goeds overstelpt.

2. Recitatief (B)

Wir haben Rast,Wij hebben rust,
und des Gesetzes Lasten de last van de wet
ist abgetan.heeft afgedaan.
Nichts soll uns diese Ruhe stören,Niets zal deze rust verstoren
die unsre liebe Väter oftwaarnaar de wensen, het verlangen en de hoop
gewünscht, verlanget und gehofft.van onze lieve vaderen zo vaak uitgingen.
Wohlan,Welaan dan,
es freue sich, wer immer kann,wie kan verheuge zich
und stimme seinem Gott zu Ehrenen heffe ter ere van zijn God
ein Loblied an,een lofzang aan
und das im höhern Chor,en wel op hoge toon,
ja, singt einander vor!ja, zingt elkaar voor!

3. Aria (B)

«Gelobet sei Gott, gelobet sein Name» Geloofd zij God, geloofd zij zijn naam.
der treulich gehalten die zich zo trouw
Versprechen und Eid! aan zijn belofte en zijn eed heeft gehouden!
Sein treuer Diener ist geboren, Zijn trouwe dienaar is geboren.
der längstens darzu auserkoren, die sinds lang daartoe was uitverkoren
daß er den Weg dem Herrn bereit’.om de weg voor de Heer te bereiden.

4. Recitatief (A)

Der Herold kömmt und meldt den König an,De heraut komt en kondigt de koning aan,
er ruft; drum säumet nicht,hij roept, treuzel dus niet
und macht euch aufen maak je op
mit einem schnellen Lauf,om snel en haastig
eilt dieser Stimme nach!deze stem te volgen!
Sie zeigt den Weg, sie zeigt das Licht,Die wijst de weg, die toont het licht,
wodurch wir jene selge Auenwaardoor wij de zalige groene weiden
dereinst gewißlich können schauen.eens zeker kunnen aanschouwen.

5. Aria (A)

Kommt, ihr angefochtnen Sünder,Kom, o verontruste zondaars,
eilt und lauft, ihr Adamskinder,haast je en loop, o Adamskinderen,
euer Heiland ruft und schreit!jullie Heiland roept en schreeuwt!
Kommet, ihr verirrten Schafe,Kom, verdwaalde schapen,
stehet auf vom Sündenschlafe,sta op uit de slaap van de zonde
denn itzt ist die Gnadenzeit!want nu is het de tijd van de genade!

6. Koraal

Eine Stimme läßt sich hörenEen stem laat zich horen
in der Wüsten weit und breit,wijd en zijd in de woestijn,
alle Menschen zu bekehren:die alle mensen tot bekering roept:
Macht dem Herrn den Weg bereit,Maak de weg van de Heer gereed,
machet Gott ein ebne Bahn,effen het pad voor God,
alle Welt soll heben an,heel de wereld moet beginnen
alle Täler zu erhöhen,alle dalen te verhogen
daß die Berge niedrig stehen.zodat de bergen verlaagd worden.

7. Recitatief (B)

So bist du denn, mein Heil, bedacht, Zo bent u dan, mijn heil, erop gericht
den Bund, den du gemacht het verbond dat u gesloten hebt
mit unsern Vätern, treu zu halten met onze vaderen trouw te blijven
und in Genaden über uns zu walten; en genadig over ons te regeren;
drum will ich mich mit allem Fleiß daarom wil ik mijn uiterste
dahin bestreben, best doen
dir, treuer Gott, auf dein Geheiß om voor u, trouwe God, naar uw bevel,
in Heiligkeit und Gottesfurcht zu leben.heilig en godvrezend te leven.

8. Aria (B)

Ich will nun hassen Ik wil nu haten
und alles lassen, en alles laten
was dir, mein Gott, zuwider ist. wat u, mijn God, tegenstaat.
Ich will dich nicht betrüben, Ik wil u geen verdriet doen,
hingegen herzlich lieben, integendeel u van harte liefhebben,
weil du mir so genädig bist.omdat u mij zo genadig bent.

9. Recitatief (S)

Und obwohl sonst der Unbestand En hoewel onbestendigheid
den schwachen Menschen ist verwandt, de zwakke mens eigen is,
so sei hiermit doch zugesagt: zeg ik u hierbij toch toe:
sooft die Morgenröte tagt, zo vaak het morgenrood daagt,
solang ein Tag den andern folgen lässt, zo lang dag op dag volgt,
so lange will ich steif und fest, zo lang wil ik vast en zeker,
mein Gott, durch deinen Geist mijn God, door uw Geest,
dir ganz und gar zu Ehren leben. geheel en al tot uw eer leven
Dich soll sowohl mein Herz als Mund en u met hart en mond
nach dem mit dir gemachten Bund volgens het met u gesloten verbond,
mit wohlverdientem Lob erheben.de u toekomende lof brengen.

10. Aria (S)

Eilt, ihr Stunden, kommt herbei, Haast je, uren, kom naar me toe,
bringt mich bald in jene Auen! breng mij gauw naar die weiden!
Ich will mit der heilgen Schar Ik wil met de heilige schare
meinem Gott ein' Dankaltar een dankaltaar voor mijn God
in den Hütten Kedar bauen, bouwen in de tenten van Kedar
bis ich ewig dankbar sei.tot ik eeuwig dankbaar zal zijn.

11. Recitatief (T)

Geduld, der angenehme Tag Geduld, die aangename dag
kann nicht mehr weit und lange sein, kan niet meer zo ver weg zijn,
da du von aller Plag die dag waarop je van alle kwellingen 
der Unvollkommenheit der Erden, der aardse onvolkomenheid,
die dich, mein Herz, gefangen hält, die jou, mijn hart, gevangen houden,
vollkommen wirst befreiet werden. volkomen zult worden bevrijd.
Der Wunsch trifft endlich ein, Eindelijk gaat je wens in vervulling
da du mit den erlösten Seelen dat je met alle verloste zielen
in der Vollkommenheit in de volmaaktheid
von diesem Tod des Leibes bist befreit, van de dood van het lichaam bent bevrijd,
da wird dich keine Not mehr quälen.dan zal geen nood je meer kwellen.

12. Koor

Freue dich, geheilgte Schar, Verheug je, geheiligde schare,
freue dich in Sions Auen! verheug je op Sions weiden!
Deiner Freude Herrlichkeit, De heerlijkheid van je vreugde,
deiner Selbstzufriedenheit je voldoening
wird die Zeit kein Ende schauen.zal eindeloos zijn.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. Koor

Freue dich, erlöste Schar,
freue dich in Sions Hütten!
 Dein Gedeihen hat itzund
 einen rechten festen Grund,
 dich mit Wohl zu überschütten.

2. Recitatief (B)

Wir haben Rast,
und des Gesetzes Last
ist abgetan.
Nichts soll uns diese Ruhe stören,
die unsre liebe Väter oft
gewünscht, verlanget und gehofft.
Wohlan,
es freue sich, wer immer kann,
und stimme seinem Gott zu Ehren
ein Loblied an,
und das im höhern Chor,
ja, singt einander vor!

3. Aria (B)

«Gelobet sei Gott, gelobet sein Name»
der treulich gehalten 
Versprechen und Eid!
 Sein treuer Diener ist geboren,
 der längstens darzu auserkoren,
 daß er den Weg dem Herrn bereit’.

4. Recitatief (A)

Der Herold kömmt und meldt den König an,
er ruft; drum säumet nicht,
und macht euch auf
mit einem schnellen Lauf,
eilt dieser Stimme nach!
Sie zeigt den Weg, sie zeigt das Licht,
wodurch wir jene selge Auen
dereinst gewißlich können schauen.

5. Aria (A)

Kommt, ihr angefochtnen Sünder,
eilt und lauft, ihr Adamskinder,
euer Heiland ruft und schreit!
 Kommet, ihr verirrten Schafe,
 stehet auf vom Sündenschlafe,
 denn itzt ist die Gnadenzeit!

6. Koraal

Eine Stimme läßt sich hören
in der Wüsten weit und breit,
alle Menschen zu bekehren:
Macht dem Herrn den Weg bereit,
machet Gott ein ebne Bahn,
alle Welt soll heben an,
alle Täler zu erhöhen,
daß die Berge niedrig stehen.

7. Recitatief (B)

So bist du denn, mein Heil, bedacht,
den Bund, den du gemacht
mit unsern Vätern, treu zu halten
und in Genaden über uns zu walten;
drum will ich mich mit allem Fleiß
dahin bestreben,
dir, treuer Gott, auf dein Geheiß
in Heiligkeit und Gottesfurcht zu leben.

8. Aria (B)

Ich will nun hassen
und alles lassen,
was dir, mein Gott, zuwider ist.
 Ich will dich nicht betrüben,
 hingegen herzlich lieben,
 weil du mir so genädig bist.

9. Recitatief (S)

Und obwohl sonst der Unbestand
den schwachen Menschen ist verwandt,
so sei hiermit doch zugesagt:
sooft die Morgenröte tagt,
solang ein Tag den andern folgen lässt,
so lange will ich steif und fest,
mein Gott, durch deinen Geist
dir ganz und gar zu Ehren leben.
Dich soll sowohl mein Herz als Mund
nach dem mit dir gemachten Bund
mit wohlverdientem Lob erheben.

10. Aria (S)

Eilt, ihr Stunden, kommt herbei,
bringt mich bald in jene Auen!
 Ich will mit der heilgen Schar
 meinem Gott ein' Dankaltar
 in den Hütten Kedar bauen,
 bis ich ewig dankbar sei.

11. Recitatief (T)

Geduld, der angenehme Tag
kann nicht mehr weit und lange sein,
da du von aller Plag
der Unvollkommenheit der Erden,
die dich, mein Herz, gefangen hält,
vollkommen wirst befreiet werden.
Der Wunsch trifft endlich ein,
da du mit den erlösten Seelen
in der Vollkommenheit
von diesem Tod des Leibes bist befreit,
da wird dich keine Not mehr quälen.

12. Koor

Freue dich, geheilgte Schar,
freue dich in Sions Auen!
 Deiner Freude Herrlichkeit,
 deiner Selbstzufriedenheit
 wird die Zeit kein Ende schauen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Verheug je, verloste schare
verheug u in Sions tenten!
Jouw geluk heeft nu
een echte, vaste basis,
je wordt met goeds overstelpt.

2. Recitatief (B)

Wij hebben rust,
en de last van de wet
heeft afgedaan.
Niets zal deze rust verstoren
waarnaar de wensen, het verlangen en de hoop
van onze lieve vaderen zo vaak uitgingen.
Welaan dan,
wie kan verheuge zich
en heffe ter ere van zijn God
een lofzang aan
en wel op hoge toon,
ja, zingt elkaar voor!

3. Aria (B)

Geloofd zij God, geloofd zij zijn naam.
die zich zo trouw 
aan zijn belofte en zijn eed heeft gehouden!
Zijn trouwe dienaar is geboren.
die sinds lang daartoe was uitverkoren
om de weg voor de Heer te bereiden.

4. Recitatief (A)

De heraut komt en kondigt de koning aan,
hij roept, treuzel dus niet
en maak je op
om snel en haastig
deze stem te volgen!
Die wijst de weg, die toont het licht,
waardoor wij de zalige groene weiden
eens zeker kunnen aanschouwen.

5. Aria (A)

Kom, o verontruste zondaars,
haast je en loop, o Adamskinderen,
jullie Heiland roept en schreeuwt!
Kom, verdwaalde schapen,
sta op uit de slaap van de zonde
want nu is het de tijd van de genade!

6. Koraal

Een stem laat zich horen
wijd en zijd in de woestijn,
die alle mensen tot bekering roept:
Maak de weg van de Heer gereed,
effen het pad voor God,
heel de wereld moet beginnen
alle dalen te verhogen
zodat de bergen verlaagd worden.

7. Recitatief (B)

Zo bent u dan, mijn heil, erop gericht
het verbond dat u gesloten hebt
met onze vaderen trouw te blijven
en genadig over ons te regeren;
daarom wil ik mijn uiterste
best doen
om voor u, trouwe God, naar uw bevel,
heilig en godvrezend te leven.

8. Aria (B)

Ik wil nu haten
en alles laten
wat u, mijn God, tegenstaat.
Ik wil u geen verdriet doen,
integendeel u van harte liefhebben,
omdat u mij zo genadig bent.

9. Recitatief (S)

En hoewel onbestendigheid
de zwakke mens eigen is,
zeg ik u hierbij toch toe:
zo vaak het morgenrood daagt,
zo lang dag op dag volgt,
zo lang wil ik vast en zeker,
mijn God, door uw Geest,
geheel en al tot uw eer leven
en u met hart en mond
volgens het met u gesloten verbond,
de u toekomende lof brengen.

10. Aria (S)

Haast je, uren, kom naar me toe,
breng mij gauw naar die weiden!
Ik wil met de heilige schare
een dankaltaar voor mijn God
bouwen in de tenten van Kedar
tot ik eeuwig dankbaar zal zijn.

11. Recitatief (T)

Geduld, die aangename dag
kan niet meer zo ver weg zijn,
die dag waarop je van alle kwellingen 
der aardse onvolkomenheid,
die jou, mijn hart, gevangen houden,
volkomen zult worden bevrijd.
Eindelijk gaat je wens in vervulling
dat je met alle verloste zielen
in de volmaaktheid
van de dood van het lichaam bent bevrijd,
dan zal geen nood je meer kwellen.

12. Koor

Verheug je, geheiligde schare,
verheug je op Sions weiden!
De heerlijkheid van je vreugde,
je voldoening
zal eindeloos zijn.


		Vertaling: Leo de Leeuw