naar de bespreking van BWV 249

Oster-Oratorium: Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße (BWV 249)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Adagio

3. Koor

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße, Kom, haast je en ren, snelle voeten,
erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt! ga naar de grot die Jezus bedekt!
Lachen und Scherzen Gelach en gescherts
begleitet die Herzen, vergezelt de harten,
denn unser Heil ist auferweckt.want ons Heil is opgewekt!

4. Recitatief (A, S, T, B)

(Maria Magdalena) O kalter Männer Sinn! (A) O, geest van koude mannen!
Wo ist die Liebe hin, Waar is de liefde gebleven
die ihr dem Heiland schuldig seid? die jullie de Heiland schuldig zijn?
(Maria Jacobi) Ein schwaches Weib (S) Een zwakke vrouw moet jullie
muss euch beschämen! beschaamd doen staan!
(Petrus) Ach! ein betrübtes Grämen (T) Ach, bedroefde smart
(Johannes) und banges Herzeleid (B) en bange hartepijn
(Petrus, Johannes) hat mit gesalznen Tränen (T+B) hebben hem met zilte tranen
und wehmutsvollem Sehnen en een weemoedig verlangen
ihm eine Salbung zugedacht, een zalving toebedacht
(2 Maria's) die ihr, wie wir, (S+A) die jullie, net zoals wij,
umsonst gemacht.voor niets hebben uitgevoerd.

5. Aria (S)

(Maria Jacobi) Seele, deine Spezereien Ziel, jouw specerijen
sollen nicht mehr Myrrhen sein. moeten geen mirre meer zijn.
Denn allein mit dem Lorbeerkranze prangen, Want alleen het stralen met de louwerkrans
stillt dein ängstliches Verlangen.stilt je angstige verlangen.

6. Recitatief (T, B, A)

(Petrus) Hier ist die Gruft (T) Hier is het graf
(Johannes) und hier der Stein, (B) en hier is de steen
der solche zugedeckt; die het graf heeft bedekt;
wo aber wird mein Heiland sein? maar waar is mijn Heiland?
(Maria Magdalena) Er ist vom Tode auferweckt! (A) Hij is uit de dood opgewekt!
Wir trafen einen Engel an, Wij troffen een engel aan,
der hat uns solches kundgetan. die heeft het ons verteld.
(Petrus) Hier seh ich mit Vergnügen (T) Hier zie ik vol vreugde
das Schweißtuch abgewickelt liegen.de zweetdoek afgewikkeld liggen.

7. Aria (T)

(Petrus)
Sanfte soll mein Todeskummer Zachtjes zal het verdriet van mijn dood
nur ein Schlummer, slechts een sluimering zijn,
Jesu, durch dein Schweißtuch sein. Jezus, door uw zweetdoek.
Ja, das wird mich dort erfrischen Ja, die zal mij daarginds verfrissen
und die Zähren meiner Pein en de tranen van mijn pijn
von den Wangen tröstlich wischen.troostend van mijn wangen afwissen.

8. Recitatief (S, A)

(2 Maria's)
Indessen seufzen wir Ondertussen zuchten wij
mit brennender Begier: met brandend verlangen:
Ach, könnt es doch nur bald geschehen, Ach, gebeurde het nu maar snel
den Heiland selbst zu sehen!dat wij de Heiland zelf kunnen zien.

9. Aria (A)

(Maria Magdalena)
Saget, saget mir geschwinde, Vertel, vertel mij haastig,
saget, wo ich Jesum finde, vertel waar ik Jezus kan vinden,
welchen meine Seele liebt! de geliefde van mijn ziel!
Komm doch, komm, umfasse mich; Kom toch, kom, omhels mij,
denn mein Herz ist ohne dich want mijn hart is zonder u
ganz verwaiset und betrübt.geheel verweesd en bedroefd.

10. Recitatief (B)

(Johannes)
Wir sind erfreut, Wij zijn verheugd
dass unser Jesus wieder lebt, dat onze Jezus weer leeft,
und unser Herz, en ons hart,
so erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt, dat zopas nog wegsmolt en zweefde in droefheid
vergisst den Schmerz vergeet de smart
und sinnt auf Freudenlieder; en denkt na over vreugdeliederen,
denn unser Heiland lebet wieder.want onze Heiland leeft weer.

11. Koor

Preis und Dank Mogen lof en dank
bleibe, Herr, dein Lobgesang. uw lofgezang blijven, Heer.
Höll' und Teufel sind bezwungen, Hel en duivel zijn bedwongen,
ihre Pforten sind zerstört. hun poorten zijn verwoest.
Jauchzet, ihr erlösten Zungen, Juich, o verloste tongen,
dass man es im Himmel hört. zodat het in de hemel te horen is.
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen, Open je schitterende poorten, o hemelen,
der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!de leeuw van Juda nadert zegevierend!
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Adagio3. Koor

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,
erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!
 Lachen und Scherzen
 begleitet die Herzen,
 denn unser Heil ist auferweckt.

4. Recitatief (A, S, T, B)

(Maria Magdalena) O kalter Männer Sinn!
Wo ist die Liebe hin,
die ihr dem Heiland schuldig seid?
(Maria Jacobi) Ein schwaches Weib
muss euch beschämen!
(Petrus) Ach! ein betrübtes Grämen
(Johannes) und banges Herzeleid
(Petrus, Johannes) hat mit gesalznen Tränen
und wehmutsvollem Sehnen
ihm eine Salbung zugedacht,
(2 Maria's) die ihr, wie wir, 
umsonst gemacht.

5. Aria (S)

(Maria Jacobi) Seele, deine Spezereien
sollen nicht mehr Myrrhen sein.
 Denn allein mit dem Lorbeerkranze prangen,
 stillt dein ängstliches Verlangen.

6. Recitatief (T, B, A)

(Petrus) Hier ist die Gruft
(Johannes) und hier der Stein,
der solche zugedeckt;
wo aber wird mein Heiland sein?
(Maria Magdalena) Er ist vom Tode auferweckt!
Wir trafen einen Engel an,
der hat uns solches kundgetan.
(Petrus) Hier seh ich mit Vergnügen
das Schweißtuch abgewickelt liegen.

7. Aria (T)

(Petrus)
Sanfte soll mein Todeskummer
nur ein Schlummer,
Jesu, durch dein Schweißtuch sein.
 Ja, das wird mich dort erfrischen
 und die Zähren meiner Pein
 von den Wangen tröstlich wischen.

8. Recitatief (S, A)

(2 Maria's)
Indessen seufzen wir
mit brennender Begier:
Ach, könnt es doch nur bald geschehen,
den Heiland selbst zu sehen!

9. Aria (A)

(Maria Magdalena)
Saget, saget mir geschwinde,
saget, wo ich Jesum finde,
welchen meine Seele liebt!
 Komm doch, komm, umfasse mich;
 denn mein Herz ist ohne dich
 ganz verwaiset und betrübt.

10. Recitatief (B)

(Johannes)
Wir sind erfreut,
dass unser Jesus wieder lebt,
und unser Herz,
so erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt,
vergisst den Schmerz
und sinnt auf Freudenlieder;
denn unser Heiland lebet wieder.

11. Koor

Preis und Dank
bleibe, Herr, dein Lobgesang.
Höll' und Teufel sind bezwungen,
ihre Pforten sind zerstört.
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,
dass man es im Himmel hört.
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,
der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Adagio3. Koor

Kom, haast je en ren, snelle voeten,
ga naar de grot die Jezus bedekt!
Gelach en gescherts
vergezelt de harten,
want ons Heil is opgewekt!

4. Recitatief (A, S, T, B)

(A) O, geest van koude mannen!
Waar is de liefde gebleven
die jullie de Heiland schuldig zijn?
(S) Een zwakke vrouw moet jullie
beschaamd doen staan!
(T) Ach, bedroefde smart
(B) en bange hartepijn
(T+B) hebben hem met zilte tranen
en een weemoedig verlangen
een zalving toebedacht
(S+A) die jullie, net zoals wij,
voor niets hebben uitgevoerd.

5. Aria (S)

Ziel, jouw specerijen
moeten geen mirre meer zijn.
Want alleen het stralen met de louwerkrans
stilt je angstige verlangen.

6. Recitatief (T, B, A)

(T) Hier is het graf
(B) en hier is de steen
die het graf heeft bedekt;
maar waar is mijn Heiland?
(A) Hij is uit de dood opgewekt!
Wij troffen een engel aan,
die heeft het ons verteld.
(T) Hier zie ik vol vreugde
de zweetdoek afgewikkeld liggen.

7. Aria (T)


Zachtjes zal het verdriet van mijn dood
slechts een sluimering zijn,
Jezus, door uw zweetdoek.
Ja, die zal mij daarginds verfrissen
en de tranen van mijn pijn
troostend van mijn wangen afwissen.

8. Recitatief (S, A)


Ondertussen zuchten wij
met brandend verlangen:
Ach, gebeurde het nu maar snel
dat wij de Heiland zelf kunnen zien.

9. Aria (A)


Vertel, vertel mij haastig,
vertel waar ik Jezus kan vinden,
de geliefde van mijn ziel!
Kom toch, kom, omhels mij,
want mijn hart is zonder u
geheel verweesd en bedroefd.

10. Recitatief (B)


Wij zijn verheugd
dat onze Jezus weer leeft,
en ons hart,
dat zopas nog wegsmolt en zweefde in droefheid
vergeet de smart
en denkt na over vreugdeliederen,
want onze Heiland leeft weer.

11. Koor

Mogen lof en dank
uw lofgezang blijven, Heer.
Hel en duivel zijn bedwongen,
hun poorten zijn verwoest.
Juich, o verloste tongen,
zodat het in de hemel te horen is.
Open je schitterende poorten, o hemelen,
de leeuw van Juda nadert zegevierend!


		Vertaling: Ria van Hengel