Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Markus-Passion (BWV 247)

Geschreven voor Goede Vrijdag

Voor het eerst uitgevoerd: 23 mrt 1731

Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)

Koor SATB

Totaal 87 delen

Vertaling: Ria van Hengel

downloads uitleg

Bespreking

1.Koor

SATB

Geh, Jesu, geh zu deiner Pein!Ga, Jezus, ga naar uw pijn!
Ich will so lange dich beweinen,Ik wil u net zo lang bewenen
Biß mir dein Trost wird wieder scheinen,tot ik weer word beschenen door uw troost
Da ich versöhnet werde seyn.dat ik verzoend zal zijn.

2. Marcus 14:1-5

Evangelist:En na twee dagen was het Pasen
Und nach zween Tagen war Osternen de dagen van het ongezuurde brood.
und die Tage der süssen Brote.En de hogepriesters en schriftgeleerden
Und die Hohenpriester und Schriftgelehrtenzonnen op een mogelijkheid
suchten, wie sie ihn mit Listen griffen und töteten.om hem met een list te grijpen en te doden.
Maar ze zeiden:
Sie sprachen aber:In geen geval op het feest,
KOOR:want er moet geen opschudding komen onder het volk.
Ja nicht auf das Fest,En toen hij in Bethanië was,
daß nicht ein Aufruhr im Volk werde.in het huis van Simon de melaatse,
Evangelist:en aan tafel zat, kwam er een vrouw,
Und da er zu Bethanien war,die had een flesje met zuiver
in Simons, des Aussätzigen Hause,en kostbaar narduswater,
und saß zu Tische, da kam ein Weib,en ze brak het flesje
die hatte ein Glas mit ungefälschtemen goot het water uit op zijn hoofd.
und köstlichen Narden-Wasser,En sommigen ergerden zich en zeiden:
und sie zerbrach das GlasWaar is die verspilling goed voor?
und goss es auf sein Haupt.Dit water had voor meer
Da waren etliche die wurden unwillig und sprachen:dan driehonderd schellingen verkocht
KOOR:en aan de armen gegeven kunnen worden.
Was soll doch dieser Unrath?En ze mopperden op haar.
Man könnte dieses Wasser
um mehr denn dreihundert Groschen verkauft haben,
und dasselbe den Armen geben.
Evangelist:
Und murreten über sie.

3. Koraal

SATB

Sie stellen uns wie Ketzern nach,Zij achtervolgen ons als ketters,
nach unsern Blut sie trachten,ze zijn op ons bloed uit;
noch rühmen sie sich Christen auch,en zij noemen zich ook nog christenen
die Gott allein groß achten.die uitsluitend God vereren.
Ach Gott, der teure Name deinAch God, uw dierbare naam
muß ihrer Schalkheit Dekkel sein,moet de dekmantel voor hun sstreken zijn,
du wirst einmal aufwachen.eens zult u ontwaken.

4. Marcus 14: 6-11

Evangelist:Maar Jezus zei:
Jesus aber sprach:Laat haar met rust,
Jesus:waarom maken jullie je druk over haar?
Lasset sie zufrieden,Zij heeft iets goeds voor mij gedaan.
was bekümmert ihr sie?Armen hebben jullie altijd bij je,
Sie hat ein gutes Werk an mir getan.en jullie kunnen hun naar believen weldoen,
Ihr habt allezeit Arme bei euch,maar mij hebben jullie niet altijd!
und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun;Zij heeft gedaan wat ze kon;
mich aber habt ihr nicht allezeit!ze heeft nu al mijn lichaam
Sie hat getan was sie konnte;gezalfd voor mijn begrafenis.
sie ist zuvorkommen,Ik verzeker jullie:
meinen Leichnam zu salben zu mei-nem Begräbnis.waar dit evangelie wordt gepredikt in de hele wereld,
Wahrlich ich sage euch:daar zal men ook tot haar nagedachtenis vertellen
Wo dies Evangelium geprediget wird in aller Welt,wat zij heeft gedaan.
da wird man auch das sagen zu ihrem GedächtnisEn Judas Iskariot, een van de twaalf,
was sie jetzt getan hat.ging naar de hogepriesters om hem te verraden.
Evangelist:Toen ze dat hoorden, werden ze blij
Und Judas Ischarioth, einer von den Zwölfen,en ze beloofden hem geld te geven.
ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn verriete.En hij zocht naar een geschikt moment
Da sie dies höreten wurden sie frohom hem te verraden.
und verhiessen, ihm Geld zu geben.
Und er suchte, wie er ihn füglich verriete.

5. Koraal

SATB

Mir hat die Welt trüglich gericht'tMij heeft de wereld bedrieglijk gevonnist
mit Lügen und mit falschem G'dicht,met leugens en met valse verzinsels,
viel Netz und heimlich Strikken.veel vallen en heimelijke strikken.
Herr, nimm mein' wahr, in dieser G'fahr,Heer, bekommer u om mij in dit gevaar,
b'hüt mich vor falschen Tükken.behoed mij voor valse streken.

6. Marcus 14: 12-19

Evangelist:En op de eerste dag van het ongezuurde brood,
Und am ersten Tage der süssen Brote,waarop het paaslam werd geofferd,
da man das Osterlamm opferte,zeiden zijn discipelen tegen hem:
sprachen seine Jünger zu ihm:Waar wilt u dat wij de voorbereidingen gaan treffen
KOOR:voor het eten van het paaslam?
Wo willst du, daß wir hingehen und bereiten,En hij stuurde twee van zijn discipelen op weg
dass du das Osterlamm essest?en zei tegen hen:
Evangelist:Ga naar de stad,
Und er sandte seiner Jünger zweenen daar zullen jullie iemand tegenkomen
und sprach zu ihnen:die een kruik met water draagt.
Jesus:Volg hem, en waar hij naar binnen gaat,
Gehet hin in die Stadt,moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen:
und es wird euch ein Mensch begegnen,De meester laat u vragen:
der trägt einen Krug mit Wasser.'Waar is het vertrek waar ik
Folget ihm nach, und wo er eingeht,het paaslam kan eten met mijn discipelen?'
da sprecht zu dem Hauswirt:En hij zal jullie een grote zaal wijzen
Der Meister lässt dir sagen:die betegeld is en waar alles klaarstaat,
'Wo ist das Gasthaus,maak die voor ons gereed.
darin ich das Osterlamm esse mit meinen Jüngern?'En de discipelen gingen op weg en kwamen in de stad
Und er wird euch einen grossen Saal zeigen,en vonden het zoals hij tegen hen had gezegd,
der gepflastert und bereitet ist,en bereidden het paaslam.
daselbst richtet für uns zu.En 's avonds kwam hij daar met de twaalf.
Evangelist:En toen ze aan tafel zaten te eten
Und die Jünger gingen aus und kamen in die Stadtzei Jezus:
und funden, wie er ihnen gesaget hatte,Ik verzeker jullie,
und bereiteten das Osterlamm.Degene die samen met mij eet
Am Abend aber kam er mit den Zwölfen.zal mij verraden.
Und als sie zu Tische sassen und assenEn ze werden bedroefd en vroegen,
sprach Jesus:de een na de ander:
Jesus:Ben ik het?
Wahrlich, ich sage euch:En de ander:
Der mit mir isset, wird mich verraten.Ben ik het?
Evangelist:
Und sie wurden traurig und sagten zu ihm,
einer nach dem andern:
KOOR:
Bin ich's?
Evangelist:
Und der andere:
Alterus:
Bin ich's?

7. Koraal

SATB

Ich, ich und meine Sünden,Ik, ik en mijn zonden,
die sich wie Körnlein findenwaarvan er zoveel zijn
des Sandes an dem Meer,als korrels zand bij de zee,
die haben dir erregetdie zijn de oorzaak
das Elend, das dich schläget,van de ellende die u treft
und das betrübte Marterheer.en het bedroefde leger martelaren.

8. Marcus 14: 20-25

Evangelist:Hij antwoordde:
Er antwortete, und sprach zu ihnen:Een van de twaalf,
Jesus:die uit dezelfde kom eet als ik.
Einer aus den Zwölfen,De mensenzoon zal weliswaar sterven
der mit mir in die Schüssel tauchet.zoals over hem geschreven staat,
Zwar des Menschen Sohn gehet hin,maar wee de mens
wie von ihm geschrieben stehet.door wie de mensenzoon wordt verraden;
Wehe aberdem Menschen,voor die mens zou het beter zijn
durch welchen des Menschen Sohn verraten wird;als hij nooit geboren was.
Es wäre demselben Menschen besser,En terwijl ze aten, nam Jezus het brood,
daß er nie geboren wäre.dankte en brak het, en gaf het hun en zei:
Evangelist:Neem, eet, dit is mijn lichaam.
Und indem sie assen, nahm Jesus das Brot,En hij nam de beker en dankte
dankte und brach's, und gab's ihnen, und sprach:en gaf hem aan hen;
Jesus:en ze dronken er allemaal uit.
Nehmet, esset, das ist mein Leib.En hij zei:
Evangelist:Dit is mijn bloed van het nieuwe testament,
Und nahm den Kelch, und dankte,dat voor velen wordt vergoten.
und gab ihnen den;Ik verzeker u dat ik van nu af
und sie trunken alle daraus.niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok
Und er sprach zu ihnen:tot aan de dag
Jesus:dat ik het opnieuw drink in het rijk van God.
Das ist mein Blut des Neuen Testaments,
das für viele vergossen wird.
Warlich, ich sage euch, daß ich hinfort
nicht trinken werde vom Gewächse des Weinstocks,
biß auf den Tag,
da ichs neu trinke in dem Reich Gottes.

9. Aria (A)

Mein Heyland, dich vergeß ich nicht,Mijn Heiland, u vergeet ik niet,
Ich habe dich in mich verschlossen,ik heb u in mij opgenomen,
Und deinen Leib und Blut genossen,en uw lichaam en bloed genoten,
Und meinen Trost auf dich gericht.en mijn troost op u gericht.

10. Marcus 14: 26-28

Evangelist:En toen ze de lofzang hadden uitgesproken,
Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten,gingen ze naar de Olijfberg,
gingen sie hinaus an den Ölberg,en Jezus zei tegen hen:
und Jesus sprach zu ihnen:In deze nacht zullen jullie je
Jesus:allemaal aan mij ergeren,
Ihr werdet euch in dieser Nachtwant er staat geschreven:
alle an mir ärgern,Ik zal de herder doodslaan
denn es stehet geschrieben:en de schapen zullen verstrooid worden;
Ich werde den Hirten schlagen,maar als ik ben opgestaan,
und die Schafe werden sich zerstreuen;zal ik jullie voorgaan naar Galilea.
aber nachdem ich auferstehe,
will ich vor euch hingehen in Galiläam.

11. Koraal

SATB

Wach auf, O Mensch, vom Sündenschlaf,Ontwaak, o mens uit je zondenslaap,
ermuntre dich, verlornes Schafword wakker, verloren schaap
und bessre bald dein Leben!en beter snel je leven!
Wach auf, es ist doch hohe Zeit,Ontwaak, het is toch de hoogste tijd,
es kömmt heran die Ewigkeit,de eeuwigheid nadert
dir deinen Lohn zu geben.om je je loon te geven.
Vielleicht ist heut der letzte Tag,Misschien is het vandaag de laatste dag,
wer weiss noch, wie man sterben mag!wie weet wanneer je gaat sterven!

12. Marcus 14: 29-34

Evangelist:Maar Petrus zei tegen hem:
Petrus aber sagte zu ihm:Ook al ergerden ze zich allemaal,
Petrus:ik zou me toch niet ergeren.
Und wenn sie sich alle ärgerten,En Jezus zei tegen hem:
so wollte ich doch mich nicht ärgern.Ik verzeker je, vandaag, in deze nacht,
Evangelist:nog voordat dat haan tweemaal heeft gekraaid,
Und Jesus sprach zu ihm:zul je mij driemaal verloochenen.
Jesus:Maar hij gaat door:
Wahrlich, ich sage dir, heute, in dieser Nacht,Al moest ik met u sterven,
ehe denn der Hahn zweimal krähet,ik zou u niet verloochenen.
wirst du mich dreimal verleugnen.Iets dergelijks zeiden ze allemaal.
Evangelist:En ze kwamen bij de hof met de naam Getsemane.
Der redet aber noch weiter:En hij zei tegen zijn discipelen:
Petrus:Ga hier zolang zitten, ik ga daarginds bidden.
Ja, wenn ich mit dir auch sterben müßte,En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mee
wollt ich dich nicht verleugnen.en begon te trillen en te beven en zei:
Evangelist:Mijn ziel is dodelijk bedroefd,
Dasselbe gleichen sagten sie alle.blijf hier waken.
Und sie kamen zu dem Hofe mit Nahmen Gethsemane.
Und er sprach zu seinen Jüngern:
Jesus:
Setzet euch hier, bis ich hingehe und bete.
Evangelist:
Und nahm zu sich Petrum und Jacobum und Johannem,
und fing an zu zittern und zu zagen, und sprach:
Jesus:
Meine Seele ist betrübt bis in den Tod,
enthaltet euch hier, und wachet.

13. Koraal

SATB

Betrübtes Herz, sei wohlgemut,Bedroefd hart, wees welgemoed,
tu nicht so gar verzagen.verlies de moed niet.
Es wird noch alles werden gut,Alles zal nog goed komen,
all dein Kreuz, Not und Klagenal je lijden, nood en geklaag
wird sich in lauter Fröhlichkeitzal binnenkort in louter
verwandeln in gar kurzer Zeit,vrolijkheid veranderen,
das wirst du wohl erfahren.dat zul je wel merken.

14. Marcus 14: 35-36

Evangelist:En hij liep wat verder,
Und ging ein wenig fürbaß,viel op de grond en bad
fiel auf die Erde und betete,of, als het mogelijk was,
daß, wenn es möglich wäre,het uur voorbij mocht gaan
die Stunde vorüber ginge,en hij zei:
und sprach:Abba, mijn vader, bij u is alles mogelijk,
Jesus:laat deze beker aan mij voorbijgaan!
Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich,Doch niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.
überhebe mich dieses Kelchs!
doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.

15. Koraal

Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt,Doe met mij, God, wat u goeddunkt,
hilf mir in meinen Leiden!help mij in mijn lijden!
Was ich dich bitt', versag mich nicht;Wat ik u smeek, laat mij niet in de steek;
wenn sich mein Seel soll scheiden,wanneer mijn ziel heengaat,
so nimm sie, Herr, in deine Händ',neem die dan, Heer in uw handen,
ist alles gut, wenn gut das End'.alles is goed als het einde goed is.

16. Marcus 14: 37-42

Evangelist:En toen hij terugkwam, trof hij hen slapend aan,
Und kam und fand sie schlafend,en hij zei tegen Petrus:
und sprach zu Petro:
Jesus:Simon, slaap je? Kon je niet
Simon, schläfest du? Vermöchtest du nichtéén uur met mij waken?
eine Stunde mit mir zu wachen?Waak en bid,
Wachet und betet, daß ihr nicht in Versuchung fallet,zodat jullie niet in verzoeking worden gebracht,
der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.de geest is gewillig, maar het vlees is zwak.
Evangelist:En hij liep weer weg, en sprak dezelfde woorden,
Und ging wieder hin, und sprach dieselben Worte:en toen hij terugkwam trof hij hen weer slapend aan,
und kam wieder und fand sie abermal schlafend,en hun ogen waren vol slaap,
und ihre Augen waren voll Schlaf's,en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden.
und wußten nicht was sie ihm antworteten.En toen hij voor de derde keer terugkwam,
Und er kam zum drittenmal, und sprach zu ihnen:zei hij tegen hen:
Jesus:Ach, willen jullie nog steeds slapen en rusten?
Ach! Wollt ihr nun schlafen und ruhen,Het is genoeg, het uur is gekomen, kijk,
es ist genug, die Stunde ist kommen: siehe,de mensenzoon wordt overgeleverd
des Menschen Sohn wird überantwortetin de handen van de zondaren;
in der Sünder Hände;sta op, laten we gaan,
stehet auf, laßt uns gehen,kijk, degene die mij verraadt is dichtbij.
siehe, der mich verrät, ist nahe.

17. Aria (S)

Er kommt, er kommt, er ist vorhanden!Hij komt, hij komt, hij is er al!
Mein Jesu, ach! er suchet dich,Mijn Jezus, ach, hij zoekt u,
Entfliehe doch, und lasse michvlucht toch, en laat mij, mijn heil,
Mein Heyl, statt deiner in den Banden.in uw plaats in de boeien slaan.

18. Marcus 14: 43-45

Evangelist:En terwijl hij nog sprak, kwam Judas,
Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas,een van de twaalf, naar hem toe
der Zwölfen einer, und eine große Schar mit ihm,met een hele bende, met zwaarden en stokken,
mit Schwertern und mit Stangen,van de hogepriesters en schriftgeleerden
von den Hohenpriestern und Schriftgelehrtenen oudsten. En de verrader had hun
und Ältesten: und der Verräter hatte ihneneen teken gegeven en gezegd:
ein Zeichen gegeben und gesagt:Degene die ik zal kussen, die is het,
Judas:grijp hem en neem hem welverzekerd mee.
Welchen ich küssen werde, der ist's,En hij liep snel op hem af
den greiffet und führet ihn gewiß.en zei tegen hem:
Evangelist:Rabbi, rabbi,
Und da er kam, trat er bald zu ihm,en kuste hem.
und sprach zu ihm:
Judas:
Rabbi, Rabbi.
Evangelist:
und küsset ihn.

19. Aria (A)

Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen,Valse wereld, jouw vleiend kussen
Ist der Frommen Seelen Gift.is gif voor de zielen van de vromen.
Deine Zungen sind voll Stechen,Jouw tongen zitten vol stekels
Und die Worte, die sie sprechen,en de woorden die ze spreken
Sind zu Fallen angestift.zijn tot vallen gemaakt.

20. Marcus 14: 46-49

SATB

Evangelist:En zij strekten hun handen naar hem uit en grepen hem.
Die aber legten ihre Hände an ihn, und griffen ihn.Maar een van degenen die erbij stonden
Einer aber von denen, die dabei stunden,trok zijn zwaard
zog sein Schwerd aus,en sloeg de knecht van de hogepriester
und schlug des Hohenpriesters Knecht,en hakte hem een oor af.
und hieb ihm ein Ohr ab.En Jezus zei tegen hen:
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen:Jullie zijn erop uitgetrokken als tegen een moordenaar,
Jesus:met zwaarden en met stokken om mij gevangen te nemen.
Ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder,Ik heb dagelijks in de tempel bij jullie gezeten
mit Schwerten und mit Stangen, mich zu fahen.en onderwijs gegeven
Iich bin täglich im Tempel bei euch gesessenen toen hebben jullie mij niet gegrepen;
und habe gelehret,maar dat was opdat de Schrift vervuld zou worden.
und ihr habt mich nicht gegriffen;
aber auf dass die Schrift erfüllet würde.

21. Koraal

Jesu ohne Missetat,Jezus, zonder misdaad
im Garten vorhanden,in de hof aanwezig,
da man dich gebunden hatwaar ze u in harde boeien
fest mit harten Banden.hebben geslagen.
Wenn uns will der böse FeindAls de boze vijand ons
mit der Sünde binden,in de boeien van de zonde wil slaan,
so laß uns, O Menschenfreund,laat ons dan, o mensenvriend,
dadurch Lösung finden.daardoor verlossing vinden.

22. Marcus 14: 50-52

Evangelist:En de discipelen verlieten hem allemaal en vluchtten.
Und die Jünger verliessen ihn alle und flohen.En er was een jongeling die hem volgde,
Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach,die droeg een linnen gewaad over zijn blote huid,
der war mit Leinwand bekleidet und der bloßen Haut,en die jongeling grepen ze;
und diesen Jüngling griffen sie;maar hij liet het gewaad schieten
er aber ließ die Leinwand fahrenen vluchtte naakt.
und flohe nackt von ihnen.

23. Koraal

Ich will hier bei dir stehen,Ik wil hier bij u blijven,
verlasse mich doch nicht,veracht mij toch niet,
von dir will ich nicht gehen,u wil ik niet verlaten
wenn dir dein Herze bricht,wanneer uw hart breekt,
wenn dein Haupt wird erblassenwanneer uw hoofd verbleekt
im letzten Todesstoß,in de laatste doodsteek,
alsdann will ich dich fassendan wil ik u in mijn armen
in meinen Arm und Schoß.en in mijn schoot nemen.

24. Aria (T)

Nach der PredigtMijn trooster is niet meer bij mij,
mijn Jezus, moet ik u verliezen
Mein Tröster ist nicht mehr bei mir,en toezien hoe u in het verderf wordt gestort?
Mein Jesu, soll ich dich verliehren,Dat is pijnlijk voor de ziel.
Und zum Verderben sehen führen?Over de onschuld die niets heeft misdaan,
Das kömmt der Seele schmerzlich für.over het lam dat geen misdaad kent
Der Unschuld, welche nichts verbrochen,wordt door de onrechtvaardige raad
Dem Lamm, das ohne Missetat,een doodvonnis uitgesproken.
Wird in dem ungerechten Rath
Ein Todes-Urtheil zugesprochen.

25. Marcus 14: 53-59

Evangelist:En ze brachten Jezus naar de hogepriesters
Und sie führeten Jesum zu den Hohenpriesternen de oudsten en de schriftgeleerden.
und Ältesten und Schriftgelehrten.En Petrus volgde hen van een afstand
Petrus aber folgete ihnen nach von fernetot in het paleis van de hogepriester
bis hinein in des Hohenpriestersen hij zat bij de knechten
Palast, und saß bei den Knechtenen warmde zich bij het vuur.
und wärmete sich bei den Licht.En de hogepriesters en de hele raad
Aber die Hohenpriester und der ganze Ratzochten getuigenis tegen Jezus
suchten Zeugnis wider Jesum,maar vonden niets.
und funden nichts.Velen legden valse getuigenissen af tegen Jezus,
Viel gaben falsches Zeugnis wider Jesum,maar hun getuigenissen stemden niet overeen.
aber ihr Zeugnis stimmete nicht überein.En enkelen stonden op
Und etliche stunden aufom een valse getuigenis tegen hem af te leggen
und gaben falsches Zeugnis wider ihn,en zij zeiden:
und sprachen:Wij hebben gehoord dat hij zei:
KOOR:Ik wil de tempel,
Wir haben gehöret, daß er saget:die met handen is gemaakt, afbreken
Ich will den Tempel,en in drie dagen een andere bouwen
der mit Händen gemacht ist, abbrechen,die niet met handen is gemaakt.
und in dreien Tagen einen andern bauen,Maar ook hun getuigenissen klopten niet.
der nicht mit Händen gemacht ist.
Evangelist:
Aber ihr Zeugnis stimmet noch nicht überein.

26. Koraal

Was Menschenkraft und Witz anfäht,Wat menselijke kracht en sluwheid doet,
soll uns billig nicht schrekken,hoeft ons geen angst aan te jagen,
er sitzet an der höchsten Stätt,hij zit op de hoogste plek,
er wird ihr'n Rat aufdekken.hij zal hun plannen openbaren.
Wenn sie's aufs klügste greiffen an,Als zij heel slim aanvallen,
so geht doch Gott ein andre Bahn,dan kiest God een andere baan,
es steht in seinen Händen.het ligt in zijn handen.

27. Marcus 14: 60-61A

Evangelist:En de hogepriester stond op
Und der Hohenpriester stund unter ihnen auf und frageteen vroeg aan Jezus:
Jesum und sprach:Antwoordt u niet
Pontifex:op wat deze mensen tegen u getuigen?
Antwortest du nicht zu dem,Maar hij zweeg en gaf geen antwoord.
was diese wider dich zeugen?
Evangelist:
Er aber schwieg stille und antwortete nichts.

28. Koraal

Befiehl du deine WegeVertrouw uw wegen
und was dein Herze kränkt,en dat wat uw hart krenkt
der allertreusten Pflegetoe aan de allertrouwste zorg
des, der den Himmel lenkt.van hem die de hemel bestuurt.
Der Wolken, Luft und WindenHij die wolken, lucht en winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,hun weg, hun loop en hun baan geeft,
der wird auch Wege finden,zal ook wel wegen vinden
da dein Fuß gehen kann.waarlangs uw voet kan gaan.

29. Marcus 14: 61B-65

Evangelist:Toen stelde de hogepriester hem
Da fraget ihn der Hohepriester abermalopnieuw een vraag en zei:
und sprach zu ihm:Bent u Christus, de zoon van de Hooggeprezene?
Pontifex:Jezus zei:
Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten?Dat ben ik, en u zult de mensenzoon zien,
Evangelist:zittend aan de rechterhand van de Machtige
Jesus sprach:en komend op de wolken van de hemel.
Jesus:Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei:
Ich bin's, und ihr werdet sehen des Menschen SohnWat hebben we nog verdere getuigen nodig?
sitzen zur rechten Hand der Kraft,U hebt de godslastering gehoord,
und kommen auf des Himmels Wolken.wat vindt u?
Evangelist:En ze vervloekten hem allemaal en zeiden
Da zerriß der Hohepriester seine Kleider und sprach:dat hij de doodstraf verdiende.
Pontifex:En sommigen begonnen hem te bespuwen
Was dürfen wir weiter Zeugen?en met hun vuisten te slaan
Ihr habt gehöret die Gottes-lästerung!en ze zeiden tegen hem:
Was dünket euch?Profeteer dan!
Evangelist:En de knechten sloegen hem in zijn gezicht.
Sie aber verdammten ihn alle,
daß er des Todes schuldig wäre.
Da fingen an etliche ihn zu verspeien
und mit Fäusten zu schlagen
und zu ihm zu sagen:
KOOR:
Weissage uns!
Evangelist:
Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht.

30. Koraal

SATB

Du edles Angesichte,O edel gelaat,
dafür sonst schrickt und scheutwaarvoor anders de hele wereld
das grosse Weltgerichte,vreest en schroomt,
wie bist du so bespeit,hoe komt u zo bespuwd,
wie bist du so erbleichet,hoe komt u zo bleek,
wer hat dein Augenlicht,wie heeft het licht van uw ogen
dem sonst kein Licht nicht gleichet,dat met geen enkel licht te vergelijken is,
so schändlich zugericht't?zo schandelijk toegetakeld?

31. Marcus 14: 66-72

Evangelist:En Petrus zat daar in het paleis,
Und Petrus war da nieder im Palast,toen kwam er een van de dienstmeisjes van de hogepriester,
da kam des Hohenpriesters Mägde eine,en toen ze zag dat Petrus zich daar zat te warmen,
und da sie sahe Petrum sich wärmen,keek ze hem aan en zei:
schauet sie ihn an und sprach:(Dienstmeisje:)
Jij was ook bij Jezus van Nazareth!
Ancilla:Maar hij ontkende het en zei:
Und du warest auch mit Jesu von Nazareth!Ik ken hem niet en ik weet ook niet wat je zegt.
Evangelist:En hij ging naar de voorhof
Er leugnete aber und sprach:en de haan kraaide.
Petrus:En het dienstmeisje zag hem en zei
Ich kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was du sagest.tegen de omstanders:
Evangelist:Hij hoort er ook bij!
Und er ging hinaus in den Vorhof;En hij ontkende het opnieuw
und der Hahn krähet.en na een poosje
Und die Magd sahe ihn, und hub abermal an zu sagenzeiden de omstanders weer tegen Petrus;
zu den'n die dabei stunden:Werkelijk, jij hoort er ook bij;
Ancilla:want je bent een Galileeër,
Dieser ist der einer!en zo klinkt je accent ook.
Evangelist:Toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren:
Und er leugnet abermal;Ik ken de man niet over wie jullie praten.
und nach einer kleinen WeileEn opnieuw kraaide de haan.
sprachen abermal zu Petro, die dabei stunden:Toen herinnerde Petrus zich de woorden
KOOR:die Jezus tegen hem had gezegd:
Wahrlich, du bist der einer;Voordat de haan tweemaal kraait,
denn du bist ein Galiläerzul je mij driemaal verloochenen.
und deine Sprache lautet gleich also.En hij barstte in huilen uit.
Evangelist:
Er aber fing an sich zu verfluchen und schwören:
Petrus:
Ich kenne des Menschen nicht, von dem ihr redet.
Evangelist:
Und der Hahn krähet zum andernmal.
Da gedachte Petrus an das Wort,
das Jesus zu ihm saget:
Ehe der Hahn zweimal krähet,
wirst du mich dreimal verleugnen.
Und er hub an zu weinen.

32. Koraal

Herr, ich habe missgehandelt,Heer, ik heb kwaad gedaan,
ja mich drückt der Sünden Last,ja, de last van de zonden drukt op mij,
ich bin nicht den Weg gewandelt,ik heb niet de weg bewandeld
den du mir gezeiget hast,die u mij hebt gewezen,
und jetzt wollt ich gern aus Schrekkenen nu zou ik mij graag uit angst
mich vor deinem Zorn verstekken.voor uw toorn willen verbergen.

33. Marcus 15: 1-14

Evangelist:En in de ochtend beraadslaagden de hogepriesters
Und bald am Morgen hielten die Hohenpriester einen Ratmet de oudsten en de schriftgeleerden en de hele raad,
mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat,en ze boeiden Jezus en namen hem mee
und banden Jesum und führeten ihn hinen leverden hem over aan Pilatus,
und überantworteten ihn Pilato,en Pilatus vroeg hem:
und Pilatus fraget ihn:Bent u de koning van de Joden?
Pilatus:Hij antwoordde:
Bist du der König der Juden?U zegt het.
Evangelist:En de hogepriesters beschuldigden hem zwaar.
Er antwortete und sprach:En Pilatus vroeg hem:
Jesus:Geeft u geen antwoord?
Du sagests.Kijk toch hoe zwaar ze u beschuldigen.
Evangelist:Maar Jezus gaf geen antwoord meer,
Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart.zodat ook Pilatus verbaasd was.
Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach:Nu was hij gewoon op het paasfeest
Pilatus:een gevangene naar hun keuze vrij te laten.
Antwortest du nichts?En er was er één, Barabbas genaamd,
Siehe, wie hart sie dich verklagen!die gevangen was genomen met de oproerlingen
Evangelist:die tijdens het oproer een moord hadden gepleegd.
Jesus aber antwortete nichts mehr,En het volk stroomde toe en vroeg hem te doen
also, daß sich auch Pilatus verwunderte.wat hij gewend was.
Er pflegte aber,En Pilatus antwoordde:
ihnen auf das Osterfest einen Gefangenen loszugeben,Willen jullie dat ik de koning van de Joden vrijlaat?
welchen sie begehrten. Es war aber einer,Want hij wist dat de hogepriesters
genannt Barrabas, gefangen mit den Aufrührischen,hem uit afgunst hadden overgeleverd.
die im Aufruhr einen Mord begangen hatten.Maar de hogepriesters hitsten het volk op om te zeggen
Und das Volk ging hinauf und bat,dat hij maar liever Barabbas moest vrijlaten.
daß er tät, wie er pfleget.En Pilatus antwoordde:
Pilatus aber antwortet ihnen:Wat willen jullie dan dat ik doe met de man die jullie
Pilatus:ervan beschuldigen dat hij een koning van de Joden is?
Wollt ihr, daß ich euch den König der Juden los gebe.Ze schreeuwden:
Evangelist:Kruisig hem!
Denn er wusste,En Pilatus vroeg hen:
daß ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten.Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan?
Aber die Hohenpriester reizeten das Volk,Maar ze schreeuwden nog veel harder:
daß er ihnen viel lieber Barrabam los gebe.Kruisig hem!
Pilatus aber antwortet wiederum und sprach:
Pilatus:
Was wollt ihr denn, das ich tue dem,
den ihr schuldiget, er sei ein König der Juden?
Evangelist:
Sie schreien abermals:
KOOR:
Kreuzige Ihn !
Evangelist:
Pilatus aber sprach zu ihnen:
Pilatus:
Was hat er denn Übels getan?
Evangelist:
Aber sie schreien noch vielmehr:
KOOR:
Kreuzige Ihn !

34. Aria (S)

Angenehmes Mord-Geschrey!Aangenaam moordgeschreeuw!
Jesus soll am Kreuze sterben,Jezus moet aan het kruis sterven
Nur damit ich vom Verderbenalleen maar opdat mijn vervloekte ziel
Der verdammten Seelen frey,wordt verlost van de ondergang,
damit mir Kreuz und Leidenopdat ik kruis en leed
Sanfte zu ertragen sey.gemakkelijk kan dragen.

35. Marcus 15: 15-19

Evangelist:En Pilatus wilde het volk tegemoetkomen
Pilatus aber gedachte dem Volk genug zu tun,en liet Barabbas vrij
und gab ihnen Barrabam losen gaf Jezus aan hen over
und überantwortet ihnen Jesum,om hem te laten geselen en kruisigen.
dass er gegeisselt und gekreuziget würde.En de soldaten brachten hem naar het gerechtsgebouw
Die Kriegesknechte aber führeten ihn hinein in dasen riepen de hele bende bij elkaar
Richthaus und riefen zusammen die ganze Scharen trokken hem een purperen kleed aan
und zogen ihm einen Purpur an,en vlochten een doornenkroon
und flochten eine Dornenkroneen zetten hem die op.
und setzten sie ihm auf.En ze begonnen hem te groeten.
Und fingen an, ihn zu grüssen.Wees gegroet, koning van de Joden!
KOOR:En ze sloegen hem op zijn hoofd met een rietstengel
Gegrüsset seist du, der Juden König!en bespuwden hem en vielen op hun knieën
Evangelist:en aanbaden hem.
Und schlugen ihm das Haupt mit dem Rohr
und verspeieten ihn und fielen auf die Knie
und beteten ihn an.

36. Koraal

Man hat dich sehr hart verhöhnet,Ze hebben u erg hard bespot,
dich mit grossem Schimpf belegt,u lelijk uitgescholden,
und mit Dornen gar gekrönet.en zelfs met doornen gekroond.
Was hat dich dazu bewegt?Wat heeft u daartoe bewogen?
Daß du möchtest mich ergötzen,Dat u mij genoegen wilde doen,
mir die Ehrenkron aufsetzen.mij de erekroon wilde opzetten.
Tausend, tausendmahl sei dir,Duizend, duizendmaal, liefste Jezus,
liebster Jesu, Dank dafür!dank ik u daarvoor!

37. Marcus 15: 20-24

Evangelist:En toen ze hem hadden bespot,
Und da sie ihn verspottet hatten,trokken ze hem het purperen kleed uit
zogen sie ihm den Purpur ausen ze deden hem zijn eigen kleren aan
und legten ihm seine eigenen Kleider anen namen hem mee om hem te kruisigen,
und führeten ihn hinaus, daß sie ihn kreuzigtenen ze dwongen een voorbijganger met de naam
und zwangen einen, der vorüber ging,Simon van Cyrene, die van het veld kwam
mit Namen Simon von Cyrene, der vom Felde kam,(hij was de vader van Alexander en Rufus)
(der ein Vater war, Alexandri und Ruffi,)om het kruis achter hem aan te dragen.
daß er ihm das Kreuz nachtrüge.En ze brachten hem naar Golgota,
Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha,in onze taal Schedelplaats geheten.
das ist verdolmetscht Schädelstätt.En ze gaven hem mirre in wijn te drinken
Und sie gaben ihm Myrrhen in Wein zu trinken,maar hij dronk het niet.
und er nahm's nicht zu sich.En toen ze hem hadden gekruisigd,
Und da sie ihn gekreuziget hatten,verdeelden ze zijn kleren en lootten erom
teilten sie seine Kleider und warfenwie wat zou krijgen.
das Los drum, welcher was überkäme.

38. Koraal

Das Wort sie sollen lassen stahn,Het woord moeten ze laten staan
und kein Dank darzu haben:zonder daarvoor bedankt te worden:
Er ist bei uns wohl auf dem Plan,Hij verschijnt aan ons
mit seinem Geist und Gaben.met zijn geest en zijn gaven.
Nehmen sie uns den Leib,Als ze ons beroven van ons lichaam,
Gut, Ehr, Kind und Weib,van goed, eer, kind en vrouw,
laß fahren dahin,trek het je niet aan,
sie haben's kein Gewinn,het levert hun niets op,
das Reich Gotts muß uns bleiben.wij behouden het rijk van God,

39. Marcus 15: 25-34

Evangelist:En het was rond het derde uur
Und es war um die dritte Stunde,toen ze hem kruisigden.
da sie ihn kreuzigten.En boven hem stond geschreven
Und es war oben über ihm geschrieben,waarvan hij was beschuldigd,
was man ihm Schuld gab,namelijk 'een koning van de Joden'.
nämlich 'Ein König der Jüden.'En ze kruisigden met hem twee moordenaars,
Und sie kreuzigten mit ihm zween Mörder,één rechts van hem en één links.
einen zu seiner Rechten und einen zur Linken.Daarmee werd de Schrift vervuld die zegt:
Da ward die Schrift erfüllet, die da saget:'Hij is onder de misdadigers geteld.'
'Er ist unter die übeltäter gerechnet.'En de voorbijgangers scholden hem uit
Und die vorüber gingen, lästerten ihnen schudden het hoofd en zeiden:
und schüttelten ihre Häupter und sprachen:Schaam je, jij die de tempel mooi afbreekt
KOOR:en hem in drie dagen weer opbouwt.
Pfui dich, wie fein zerbrechtst du den Tempel,Help nu maar jezelf, en kom van het kruis!
und bauest ihn in dreien Tagen.En evenzo spotten de hogepriesters
Hilf dir nun selber, und steig herab vom Kreuze!onder elkaar met hem,
Evangelist:en ook de schriftgeleerden en ze zeiden:
Desselben gleichen die HohenpriesterAnderen heeft hij geholpen,
verspotteten ihn untereinander,maar zichzelf kan hij niet helpen.
sammt den Schriftgelehrten und sprachen:Als hij Christus is en koning in Israël,
KOOR:laat hij dan van het kruis af komen,
Er hat andern geholfen,zodat wij het zien en geloven.
und kan ihm selber nich helfen.En ook zij die met hem waren gekruisigd
Ist er Christus und König in Israel,beschimpten hem. En na het zesde uur
so steige er nun vom Kreuze,kwam er duisternis over het hele land
daß wir sehen und gläuben.tot aan het negende uur;
Evangelist:en rond het negende uur riep Jezus luid:
Und die mit ihm gekreuziget waren, schmäheten ihn auch.Eli, Eli, lama asabthani?
Und nach der sechsten StundeDat is in onze taal:
ward eine Finsternis über das ganze Land,Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
bis um die neunte Stunde;
und um die neunte Stunde rief Jesus laut, und sprach:
Jesus:
Eli, Eli, lama asabthani?
Evangelist:
Das ist verdolmetsch't:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?

40. Koraal

Keinen hat Gott verlassen,God heeft nooit iemand verlaten
der ihm vertraut allzeit.die op hem vertrouwt.
und ob ihn gleich viel hassen,Ook al haten velen hem,
geschieht ihm doch kein Leid.hem overkomt toch geen kwaad.
Gott will die Seinen schützen,God wil de zijnen beschermen,
zuletzt erheben hoch,en aan het eind hoog verheffen
und geben, was ihn'n nützet,en geven wat goed voor hen is,
hier zeitlich und auch dort.hier op aarde en ook daarginds.

41. Marcus 15: 35-37

SATB

Evangelist:En sommige omstanders
Und etliche, die dabei stunden,die dat hoorden, zeiden:
da sie das höreten, sprachen sie:Kijk, hij roept Elia.
KOOR:Toen drenkte iemand snel een spons in zure wijn
Siehe, er rufet dem Elias.en stak die op een rietstengel
Evangelist:en gaf hem te drinken en zei:
Da lief einer und füllet einen Schwamm mit EssigWacht, laten we kijken of Elia hem komt helpen.
und steckte ihn auf ein RohrEn Jezus schreeuwde luid en gaf de geest.
und tränket ihn und sprach:
Soldat:
Halt, laßt sehen, ob Elias komme und ihm helfe.
Evangelist:
Aber Jesus schrie laut und verschied.

42. Aria (B) & Koraal (S)

Welt und Himmel nehmt zu OhrenAarde en hemel, luister,
Jesus schreiet über laut.Jezus schreeuwt zeer luid.
Allen Sündern sagt er an,Hij zegt tegen alle zondaren
Daß er nun genug getan,dat hij nu genoeg heeft gedaan,
Daß das Eden aufgebautdat het Eden is opgebouwd
Welches wir zuvor verlohren.dat wij eerder waren kwijtgeraakt.
Jezus, uw lijden
Koraalis louter vreugde voor mij,
Jesu, deine Passionuw wonden, kroon en hoon
Ist mir lauter Freude,voeden mijn hart;
Deine Wunden, Kron und Hohnmijn ziel wandelt over rozen
Meines Herzens Weide;als ik eraan denk,
Meine Seel auf Rosen geht,geef mij daarom een plek
Wenn ich dran gedenke,in de hemel.
In dem Himmel eine Stätt
Mir deswegen schenke.

43. Marcus 15: 38-45

Evangelist:En het gordijn in de tempel scheurde in tweeën,
Und der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück,van boven tot onder.
von oben an bis unten aus.En de commandant
Der Hauptmann aber,die tegenover hem stond en zag
der dabei stund ihm gegenüber und sahe,dat hij met zulk geschreeuw de geest gaf, zei:
daß er mit solchem Geschrei verschied, sprach er:Waarlijk, hij was Gods zoon!
Centurio:En er waren daar ook vrouwen,
Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!die van verre toekeken,
Evangelist:en onder hen waren Maria Magdalena
Und es waren auch Weiber da,en Maria de moeder van de kleine Jacob
die von fern solches schaueten,en van Joses, en Salome; zij waren ook
unter welchen waren Maria Magdalenavolgelingen van hem geweest toen hij in Galilea was
und Maria des kleinen Jacobs und Joses Mutteren hadden hem gediend, en er waren veel anderen
und Salome, die ihm auch nachgefolget,die met hem mee waren gegaan naar Jeruzalem.
da er in Galiläa war,En 's avonds, omdat het Voorbereidingsdag was
und gedienet hatten, und viel andere,(dat is de dag vóór de sabbat), kwam Jozef
die mit ihm hinauf gen Jerusalem gegangen waren.van Arimathea, een achtenswaardige raadsheer,
Und am Abend, dieweil es der Rüsttag war,die ook het rijk van God verwachtte;
(welcher ist der Vorsabbath)die waagde het om naar Pilatus te gaan
kam Joseph von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr,en het lichaam van Jezus te vragen.
welcher auch auf das Reich Gottes wartete;En Pilatus was verbaasd
der wagt's und ging hinein zu Pilatodat hij al dood was
und bat um den Leichnam Jesu.en hij liet de commandant komen en vroeg hem
Pilatus aber verwundert' sich,of hij al gestorven was;
daß er schon tot war,en toen hij het van de commandant had gehoord,
und rief den Hauptmann, und fraget ihn,gaf hij Jozef het lichaam.
ob er schon gestorben wäre;
und als er's erkundet von dem Hauptmann,
gab er Joseph den Leichnam.

44. Koraal

SATB

O Jesu du, mein Hilf und Ruh,O Jezus, mijn hulp en mijn rust,
ich bitte dich mit Tränen:ik vraag u in tranen:
Hilf, daß ich mich bis ins GrabHelp mij dat ik tot in het graf
nach dir möge sehnen!naar u mag verlangen!

45. Marcus 15: 46-47

Evangelist:En hij kocht linnen en haalde hem van het kruis
Und er kaufte ein Leinwand und nahm ihn aben wikkelde hem in het linnen
und wikkelt' ihn in die Leinwanden legde hem in een graf
und legte ihn in ein Grab,dat in een rots was uitgehouwen,
das war in einen Felsen gehauen,en wentelde een steen voor de ingang van het graf.
und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür.En Maria Magdalena en Maria van Joses
Aber Maria Magdalena und Maria Joseskeken toe waar hij werd neergelegd.
schaueten zu, wo er hingeleget ward.

46. Koor

Bey deinem Grab und LeichensteinBij uw graf en lijksteen
Will ich mich stets mein Jesu weiden,wil ik steeds van u, mijn Jezus, genieten,
und über dein verdienstlich Leiden,en om uw verdienstelijk lijden
Von Herzen froh und dankbar seyn.van harte blij en dankbaar zijn.
Schau, diese Grabschrift soll'st du haben:Kijk, dit grafschrift moet u krijgen:
Mein Leben kömmt aus deinem Tod,Mijn leven komt uit uw dood,
Hier hab ich meine Sünden-Nothhier heb ik mijn zondennood
Und Jesum selbst in mich begraben.en Jezus zelf in mij begraven.

SATB

SATB

SATB

SATB

SATB

SATB

SATB

SATB

SATB

SATB