naar de bespreking van BWV 195

Dem Gerechten muß das Licht (BWV 195)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Dem Gerechten muß das LichtVoor de rechtvaardige moet het licht
immer wieder aufgehensteeds weer opgaan,
und Freude den frommen Herzen.en vreugde voor de vrome harten.
Ihr Gerechten, freuet euch des HerrnO rechtvaardigen, verheug je in de Heer
und danket ihm und preiset seine Heiligkeit.«en dank hem en prijs zijn heiligheid.

2. Recitatief (B)

Dem Freudenlicht gerechter Frommen Het vreugdelicht van rechtvaardige vromen
muß stets ein neuer Zuwachs kommen, moet zich steeds opnieuw uitbreiden,
der Wohl und Glück bei ihnen mehrt. waardoor welzijn en geluk bij hen toenemen.
Auch diesem neuen Paar, Ook dit nieuwe paar,
an dem man so Gerechtigkeit waarvan men zowel de gerechtigheid
als Tugend ehrt, als de deugd eert,
ist heut ein Freudenlicht bereit, staat vandaag een vreugdelicht te wachten
das stellet neues Wohlsein dar. dat nieuw welzijn vertegenwoordigt.
O! ein erwünscht Verbinden! O, gewenste verbintenis!
so können zwei ihr Glück, Zo kunnen twee mensen
eins an dem andern, finden.hun geluk in elkaar vinden.

3. Aria (B)

Rühmet Gottes Güt und Treu! Roem Gods goedheid en trouw!
Rühmet ihn mit reger Freude, Roem hem met opgewekte vreugde,
preiset Gott, Verlobten beide! prijs God, verloofd tweetal!
Denn eu'r heutiges Verbinden Want uw verbintenis van vandaag
läßt euch lauter Segen finden, maakt dat jullie louter zegen vinden,
Licht und Freude werden neu.licht en vrede worden vernieuwd.

4. Recitatief (S)

Wohlan, so knüpfet denn ein Band,Kom, knoop een band
das so viel Wohlsein prophezeihet.die zoveel welzijn belooft.
Des Priesters HandDe hand van de priester
wird jetzt den Segenzal nu de zegen
auf euren Ehestand,op jullie huwelijkse staat,
auf eure Scheitel legen.op jullie hoofd leggen.
Und wenn des Segens KraftEn als de zegenkracht
hinfort an euch gedeihetvoortaan bij je gedijt,
so rühmt des Höchsten Vaterhand!roem dan de vaderhand van de Hoogste.
Er knüpfte selbst eu'r LiebesbandHijzelf heeft jullie liefdesband geknoopt,
und ließ das, was er angefangen,en heeft dat wat hij was begonnen
auch ein erwünschtes End erlangen.ook een gewenst einde laten krijgen.

5. Koor

Wir kommen, deine Heiligkeit,Wij komen uw heiligheid prijzen,
unendlich großer Gott, zu preisen.oneindig grote God.
Der Anfang rührt von deinen Händen,Het begin komt uit uw handen,
durch Allmacht kannst du es vollendendoor uw almacht kunt u het voltooien
und deinen Segen kräftig weisen.en uw zegen krachtig bewijzen.

6. Aria (A)

Auf und rühmet des Höchsten Güte Komaan, roem de goedheid van de Hoogste,
mit erkenntlichem Gemüte, met een dankbaar gemoed,
angenehm, vereintes Paar. aangenaam, verenigd paar.
Denn eu'r Wünschen, denn eu'r Hoffen Want jullie wensen en verlangens
ist nun völlig eingetroffen zijn nu volkomen vervuld
und eu'r Glück ist offenbar.en je geluk is duidelijk zichtbaar.

7. Recitatief (T)

Hochedles Paar, du bist nunmehr verbunden,Edel paar, je bent nu verbonden,
itzt warten schon die segensvollen Stunden,nu wachten de zegenrijke uren
auf dich und dein erhabnes Haus.op jou en op je verheven huis.
Der Höchste sprach durch seines Dieners MundDe Hoogste heeft door de mond van zijn dienaar
itzt über Dich den Segen aus.de zegen nu over jou uitgesproken.
Er wird gewiß bekleibenDie zal zeker beklijven
und edle Früchte treiben.en edele vruchten afwerpen.
So geht nun hin in FriedenGa dus nu heen in vrede,
euch ist ein solches Wohl,jullie is zo'n welzijn,
ein dau'rhaft Wohl beschiedeneen duurzaam welzijn geschonken
das keine Zeit vermindern soll.dat nooit zal afnemen.
Du aber Herr, laß itzt Gebet und Flehen,Maar u Heer, verhoor nu het gebed en de smeekbeden
das noch einmal zu deinem Throne steigt,die nog eenmaal naar uw troon opstijgen
doch die Erhörung sehenzodat zichtbaar wordt
daß deine Gnade sich zu den Verlobten neigt.dat uw genade zich over de verloofden uitstort.

8. Koor

Höchster, schenke diesem Paar Allerhoogste, schenk dit paar
Freude die dein Segen schenket! de vreugde van uw zegen!
Gib daß deine Gnadenhand Geef dat uw genadige hand
stets in ihrem Ehrenstand altijd geluk en heil naar hen toestuurt
Glück und Heil zu ihnen lenket.in hun eervolle staat.

9. Koraal

Nun danket all und bringet Ehr, Dank nu allen en breng eer,
ihr Menschen in der Welt, o mensen in de wereld,
dem, dessen Lob der Engel Heer aan hem wiens lof de engelenschare
im Himmel stets vermeldt. in de hemel voortdurend meldt.


Ermuntert euch und singt mit Schall Verheug u en zing luid
Gott, unserm höchsten Gut, tot God, ons hoogste goed,
der seine Wunder überall die overal zijn wonderen
und große Dinge tut!en grote dingen doet!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor 

»Dem Gerechten muß das Licht
immer wieder aufgehen
und Freude den frommen Herzen.
Ihr Gerechten, freuet euch des Herrn
und danket ihm und preiset seine Heiligkeit.«

2. Recitatief (B)

Dem Freudenlicht gerechter Frommen
muß stets ein neuer Zuwachs kommen,
der Wohl und Glück bei ihnen mehrt.
Auch diesem neuen Paar,
an dem man so Gerechtigkeit
als Tugend ehrt,
ist heut ein Freudenlicht bereit,
das stellet neues Wohlsein dar.
O! ein erwünscht Verbinden!
so können zwei ihr Glück,
eins an dem andern, finden.

3. Aria (B)

Rühmet Gottes Güt und Treu!
Rühmet ihn mit reger Freude,
preiset Gott, Verlobten beide!
 Denn eu'r heutiges Verbinden
 läßt euch lauter Segen finden,
 Licht und Freude werden neu.

4. Recitatief (S)

Wohlan, so knüpfet denn ein Band,
das so viel Wohlsein prophezeihet.
Des Priesters Hand
wird jetzt den Segen
auf euren Ehestand,
auf eure Scheitel legen.
Und wenn des Segens Kraft
hinfort an euch gedeihet
so rühmt des Höchsten Vaterhand!
Er knüpfte selbst eu'r Liebesband
und ließ das, was er angefangen,
auch ein erwünschtes End erlangen.

5. Koor

Wir kommen, deine Heiligkeit,
unendlich großer Gott, zu preisen.
 Der Anfang rührt von deinen Händen,
 durch Allmacht kannst du es vollenden
 und deinen Segen kräftig weisen.

6. Aria (A)

Auf und rühmet des Höchsten Güte
mit erkenntlichem Gemüte,
angenehm, vereintes Paar.
 Denn eu'r Wünschen, denn eu'r Hoffen
 ist nun völlig eingetroffen
 und eu'r Glück ist offenbar.

7. Recitatief (T)

Hochedles Paar, du bist nunmehr verbunden,
itzt warten schon die segensvollen Stunden,
auf dich und dein erhabnes Haus.
Der Höchste sprach durch seines Dieners Mund
itzt über Dich den Segen aus.
Er wird gewiß bekleiben
und edle Früchte treiben.
So geht nun hin in Frieden
euch ist ein solches Wohl,
ein dau'rhaft Wohl beschieden
das keine Zeit vermindern soll.
Du aber Herr, laß itzt Gebet und Flehen,
das noch einmal zu deinem Throne steigt,
doch die Erhörung sehen
daß deine Gnade sich zu den Verlobten neigt.

8. Koor

Höchster, schenke diesem Paar
Freude die dein Segen schenket!
 Gib daß deine Gnadenhand
 stets in ihrem Ehrenstand
 Glück und Heil zu ihnen lenket.

9. Koraal

Nun danket all und bringet Ehr,
ihr Menschen in der Welt,
dem, dessen Lob der Engel Heer
im Himmel stets vermeldt.

Ermuntert euch und singt mit Schall
Gott, unserm höchsten Gut,
der seine Wunder überall
und große Dinge tut!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor 

Voor de rechtvaardige moet het licht 
steeds weer opgaan, 
en vreugde voor de vrome harten.
O rechtvaardigen, verheug je in de Heer
en dank hem en prijs zijn heiligheid.

2. Recitatief (B)

Het vreugdelicht van rechtvaardige vromen
moet zich steeds opnieuw uitbreiden,
waardoor welzijn en geluk bij hen toenemen.
Ook dit nieuwe paar,
waarvan men zowel de gerechtigheid
als de deugd eert,
staat vandaag een vreugdelicht te wachten
dat nieuw welzijn vertegenwoordigt.
O, gewenste verbintenis!
Zo kunnen twee mensen
hun geluk in elkaar vinden.

3. Aria (B)

Roem Gods goedheid en trouw!
Roem hem met opgewekte vreugde,
prijs God, verloofd tweetal!
Want uw verbintenis van vandaag
maakt dat jullie louter zegen vinden,
licht en vrede worden vernieuwd.

4. Recitatief (S)

Kom, knoop een band
die zoveel welzijn belooft.
De hand van de priester
zal nu de zegen
op jullie huwelijkse staat,
op jullie hoofd leggen.
En als de zegenkracht
voortaan bij je gedijt,
roem dan de vaderhand van de Hoogste.
Hijzelf heeft jullie liefdesband geknoopt,
en heeft dat wat hij was begonnen
ook een gewenst einde laten krijgen.

5. Koor

Wij komen uw heiligheid prijzen,
oneindig grote God.
Het begin komt uit uw handen,
door uw almacht kunt u het voltooien
en uw zegen krachtig bewijzen.

6. Aria (A)

Komaan, roem de goedheid van de Hoogste,
met een dankbaar gemoed,
aangenaam, verenigd paar.
Want jullie wensen en verlangens
zijn nu volkomen vervuld
en je geluk is duidelijk zichtbaar.

7. Recitatief (T)

Edel paar, je bent nu verbonden,
nu wachten de zegenrijke uren
op jou en op je verheven huis.
De Hoogste heeft door de mond van zijn dienaar
de zegen nu over jou uitgesproken.
Die zal zeker beklijven
en edele vruchten afwerpen.
Ga dus nu heen in vrede,
jullie is zo'n welzijn,
een duurzaam welzijn geschonken
dat nooit zal afnemen.
Maar u Heer, verhoor nu het gebed en de smeekbeden
die nog eenmaal naar uw troon opstijgen
zodat zichtbaar wordt
dat uw genade zich over de verloofden uitstort.

8. Koor

Allerhoogste, schenk dit paar
de vreugde van uw zegen!
Geef dat uw genadige hand
altijd geluk en heil naar hen toestuurt
in hun eervolle staat.

9. Koraal

Dank nu allen en breng eer,
o mensen in de wereld,
aan hem wiens lof de engelenschare
in de hemel voortdurend meldt.

Verheug u en zing luid
tot God, ons hoogste goed,
die overal zijn wonderen
en grote dingen doet!


		Vertaling: Ria van Hengel