Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 190a)

Geschreven voor onbekend

Voor het eerst uitgevoerd: 25 jun 1730

Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)

Totaal 7 delen

Deze cantate werd de afgelopen jaren zelden uitgevoerd

downloads uitleg

Bespreking

Bach bewerkte ('parodieerde') vier delen van zijn feestelijke nieuwjaarscantate BWV 190 uit 1724 zes jaar later ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van de Augsburger Konfession, de geloofsbelijdenis waar achter zich in 1530 de protestantse landen schaarden.  Van deze cantate is de muziek verloren gegaan en alleen de tekst overgeleverd; die wijst uit dat Bach van BWV 190 de delen 1,2, 3 en 5 hergebruikte en daar drie nieuwe delen, twee recitatieven en een koraal, aan toevoegde.

1. Koor

»Singet dem Herrn ein neues Lied! Zingt de Heer een nieuw lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben! De gemeente der heiligen moet hem loven!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, Looft hem met tamboerijn en reidans,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! looft hem met snarenspel en fluit!
Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Alles wat adem heeft, love de Heer!
Herr Gott, wir danken dir! Heer God, wij danken u!
Alleluja!«Halleluja!

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij,
(B) daß du mit diesem neuen Jahr dat u ons met dit nieuwe jaar
uns neues Glück und neuen Segen schenkest nieuw geluk en nieuwe zegen schenkt
und noch in Gnaden an uns denkest. en nog steeds in genade aan ons denkt.
Herr Gott, wir danken dir! Heer God, wij danken u,
(T) daß deine Gütigkeit in der vergangnen Zeit dat uw goedheid de afgelopen tijd
das ganze Land und unsre werte Stadt het hele land en onze dierbare stad
vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat. heeft bewaard voor duurte, pest en oorlog.
Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij,
(A) denn deine Vatertreu hat noch kein Ende, want aan uw vadertrouw is nog geen eind gekomen,
sie wird bei uns noch alle Morgen neu. die wordt bij ons nog elke morgen vernieuwd.
Drum falten wir, barmherzger Gott, dafür Daarom vouwen wij daarvoor, barmhartige God,
in Demut unsre Hände deemoedig onze handen
und sagen lebenslang en zeggen wij ons leven lang
mit Mund und Herzen Lob und Dank. met mond en hart lof en dank.
Herr Gott, wir danken dir!Heer God, wij danken u!

3. Aria (A)

Lobe, Zion, deinen Gott, Loof uw God, Sion,
lobe deinen Gott mit Freuden, loof uw God met vreugde,
auf! erzähle dessen Ruhm, kom, vertel van zijn roem,
der in seinem Heiligtum van hem die u in zijn heiligdom
fernerhin dich als dein Hirt als uw herder
will auf grüner Auen weiden.zal blijven weiden in groene velden.

4. Recitatief

Herr, wenn dein Evangelium Heer, als uw evangelie,
die Himmels-Lehre die hemelse leer,
nicht unser Trost gewesen ware, niet onze troost was geweest,
so hätt uns Noth und Tod dan hadden nood en dood
zu Boden unterdrückt: ons diep terneergedrukt:
das ist des Lebensbrot, het is het brood des levens,
das unserm Geiste Kraft, dat onze geest kracht
das unsrer Seele Labsal schafft, en onze ziel lafenis schenkt
und mit der Seeligkeit erquickt. en met zaligheid verkwikt.
Hier ist Gerechtigkeit, des Glaubensschild, Hier is gerechtigheid, het schild van het geloof,
die nur vor Gott im Himmel gilt.die alleen voor God in de hemel geldt.

5. Aria / Duet (T, B)

Selig sind wir durch das Wort, Zalig zijn wij door het woord,
selig sind wir durch das Gläuben, zalig zijn wij door het geloof,
selig sind wir hier und dort, zalig zijn wij hier en daarginds,
selig, wenn wir treu verbleiben. zalig als wij trouw blijven.
Selig, wenn wir nicht allein, Zalig als wij niet alleen
Hörer, sondern Thäter sein.luisteren maar ook doen.

6. Recitatief

Nun Gott, dir opfern wir Nu God, daarvoor offeren wij u
der Lippen Frucht dafür, de vrucht van onze lippen,
wir, die wir uns nach deinen Nahmen nennen wij, die uw naam dragen
und Christum, deinen Sohn bekennen. en die Christus, uw zoon belijden.
Daß sie wie auf den Fels Moge die vrucht zoals op het veld
je mehr und mehr gegründet werde. steeds sterkere wortels krijgen.
Vermehre deine kleine Herde Vermeerder uw kleine kudde.
in deiner Hand steht Kraft und Macht.Uw hand is krachtig en machtig.

7. Koraal

Es danke Gott und lobe dich, Laat het volk God danken
das Volk in guten Taten. en u loven met goede daden.
Das Land bringt Frucht, und bessert sich, Het land brengt vrucht voort en gaat vooruit,
dein Wort ist wohl geraten. met uw woord staat het er goed voor.
Uns segne Vater und der Sohn, Moge God, Vader en Zoon, ons zegenen
uns segne Gott der Heil’ge Geist, en moge de Heilige Geest ons zegenen,
dem alle Welt die Ehre tu en moge de hele wereld hem eren
für ihm sich fürchte allermeist, en hem zeer vrezen,
nun sprecht von Herzen Amen.zeg nu van harte Amen.