naar de bespreking van BWV 190

Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 190)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

»Singet dem Herrn ein neues Lied! Zing de Heer een nieuw lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben! Alle heiligen moeten hem loven!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, Loof hem met tamboerijn en reidans,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! loof hem met snarenspel en fluit!
Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn! Alles wat adem heeft, love de Heer!
Herr Gott, wir danken dir! Heer God, wij danken u!
Alleluja!«Halleluja!

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij,
(B) daß du mit diesem neuen Jahr dat u ons met dit nieuwe jaar
uns neues Glück und neuen Segen schenkest nieuw geluk en nieuwe zegen schenkt
und noch in Gnaden an uns denkest. en nog steeds in genade aan ons denkt.
Herr Gott, wir danken dir! Heer God, wij danken u,
(T) daß deine Gütigkeit in der vergangnen Zeit dat uw goedheid de afgelopen tijd
das ganze Land und unsre werte Stadt het hele land en onze dierbare stad
vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat. heeft bewaard voor duurte, pest en oorlog.
Herr Gott, dich loben wir! Heer God, u loven wij,
(A) denn deine Vatertreu hat noch kein Ende, want aan uw vadertrouw is nog geen eind gekomen,
sie wird bei uns noch alle Morgen neu. die wordt bij ons nog elke morgen vernieuwd.
Drum falten wir, barmherzger Gott, dafür Daarom vouwen wij daarvoor, barmhartige God,
in Demut unsre Hände deemoedig onze handen
und sagen lebenslang en zeggen wij ons leven lang
mit Mund und Herzen Lob und Dank. met mond en hart lof en dank.
Herr Gott, wir danken dir!Heer God, wij danken u!

3. Aria (A)

Lobe, Zion, deinen Gott, Loof je God, Sion,
lobe deinen Gott mit Freuden, loof je God met vreugde,
auf! erzähle dessen Ruhm, kom, vertel van zijn roem,
der in seinem Heiligtum van hem die je in zijn heiligdom
fernerhin dich als dein Hirt als je herder
will auf grüner Auen weiden.zal blijven weiden in groene velden.

4. Recitatief (B)

Es wünsche sich die Welt, Laat de wereld maar verlangen
was Fleisch und Blute wohlgefällt; naar wat aangenaam is voor vlees en bloed;
nur eins, eins bitt ich von dem Herrn, ik vraag maar één ding van de Heer,
dies eine hätt ich gern, dit ene wil ik graag:
daß Jesus, meine Freude, dat Jezus, mijn vreugde,
mein treuer Hirt, mein Trost und Heil mijn trouwe herder, mijn troost en heil
und meiner Seelen bestes Teil, en het beste deel van mijn ziel,
mich als ein Schäflein seiner Weide mij als een schaapje van zijn kudde
auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse ook dit jaar wil beschermen
und nimmermehr aus seinen Armen lasse. en mij nooit uit zijn armen wil laten vallen.
Sein guter Geist, Moge zijn goede Geest,
der mir den Weg zum Leben weist, die mij de weg naar het leven wijst,
regier und führe mich auf ebner Bahn, regeren en mij over een effen pad leiden,
so fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an.dan begin ik dit jaar in Jezus' naam.

5. Aria / Duet (T, B)

Jesus soll mein alles sein, Jezus moet mijn alles zijn,
Jesus soll mein Anfang bleiben, Jezus moet mijn begin blijven,
Jesus ist mein Freudenschein, Jezus is mijn vreugdelicht,
Jesu will ich mich verschreiben. aan Jezus wil ik mij wijden.
Jesus hilft mir durch sein Blut, Jezus helpt mij door zijn bloed,
Jesus macht mein Ende gut.Jezus maakt mijn einde goed.

6. Recitatief (T)

Nun, Jesus gebe, Nu, Jezus, geef
daß mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe; dat met het nieuwe jaar ook uw gezalfde mag leven;
er segne beides, Stamm und Zweige, zegen zowel stam als takken,
auf daß ihr Glück bis an die Wolken steige. zodat hun geluk tot in de wolken opstijgt.
Es segne Jesus Kirch und Schul, Jezus zegene kerk en school,
er segne alle treue Lehrer, hij zegene alle trouwe leraren,
er segne seines Wortes Hörer; hij zegene hen die naar uw woord luisteren;
er segne Rat und Richterstuhl; hij zegene de raad en de rechterstoel;
er gieß auch über jedes Haus moge hij ook over elk huis
in unsrer Stadt die Segensquellen aus; in onze stad de zegen uitstorten;
er gebe, daß aufs neu sich Fried und Treu moge hij geven dat opnieuw vrede en trouw
in unsern Grenzen küssen mögen. binnen onze grenzen elkaar kussen.
So leben wir dies ganze Jahr im Segen.Dan leven wij dit hele jaar in zegen.

7. Koraal

Laß uns das Jahr vollbringen Laat ons het jaar volbrengen
zu Lob dem Namen dein, tot eer van uw naam,
daß wir demselben singen zodat wij die naam toezingen
in der Christen Gemein; in de gemeente van christenen;
wollst uns das Leben fristen wil ons leven verlengen
durch dein allmächtig Hand, door uw almachtige hand,
erhalt deine lieben Christen bewaar uw lieve christenen
und unser Vaterland. en ons vaderland!
Dein Segen zu uns wende, Stuur ons uw zegen,
gib Fried an allem Ende; geef vrede aan het eind;
gib unverfälscht im Lande geef in het land onvervalst
dein seligmachend Wort. uw zaligmakende woord.
Die Heuchler mach zuschanden Maak de huichelaars te schande,
hier und an allem Ort!hier en overal!
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

»Singet dem Herrn ein neues Lied!
Die Gemeine der Heiligen soll ihn loben!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen,
lobet ihn mit Saiten und Pfeifen!
Herr Gott, dich loben wir!
Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!
Herr Gott, wir danken dir!
Alleluja!«

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

 Herr Gott, dich loben wir!
(B) daß du mit diesem neuen Jahr
uns neues Glück und neuen Segen schenkest
und noch in Gnaden an uns denkest.
 Herr Gott, wir danken dir!
(T) daß deine Gütigkeit in der vergangnen Zeit
das ganze Land und unsre werte Stadt
vor Teurung, Pestilenz und Krieg behütet hat.
 Herr Gott, dich loben wir!
(A) denn deine Vatertreu hat noch kein Ende,
sie wird bei uns noch alle Morgen neu.
Drum falten wir, barmherzger Gott, dafür
in Demut unsre Hände 
und sagen lebenslang
mit Mund und Herzen Lob und Dank.
 Herr Gott, wir danken dir!

3. Aria (A)

Lobe, Zion, deinen Gott,
lobe deinen Gott mit Freuden,
auf! erzähle dessen Ruhm,
der in seinem Heiligtum
fernerhin dich als dein Hirt
will auf grüner Auen weiden.

4. Recitatief (B)

Es wünsche sich die Welt,
was Fleisch und Blute wohlgefällt;
nur eins, eins bitt ich von dem Herrn,
dies eine hätt ich gern,
daß Jesus, meine Freude,
mein treuer Hirt, mein Trost und Heil
und meiner Seelen bestes Teil,
mich als ein Schäflein seiner Weide
auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse
und nimmermehr aus seinen Armen lasse.
Sein guter Geist,
der mir den Weg zum Leben weist,
regier und führe mich auf ebner Bahn,
so fang ich dieses Jahr in Jesu Namen an.

5. Aria / Duet (T, B)

Jesus soll mein alles sein, 
Jesus soll mein Anfang bleiben, 
Jesus ist mein Freudenschein, 
Jesu will ich mich verschreiben. 
Jesus hilft mir durch sein Blut, 
Jesus macht mein Ende gut.

6. Recitatief (T)

Nun, Jesus gebe,
daß mit dem neuen Jahr auch sein Gesalbter lebe;
er segne beides, Stamm und Zweige,
auf daß ihr Glück bis an die Wolken steige.
Es segne Jesus Kirch und Schul,
er segne alle treue Lehrer,
er segne seines Wortes Hörer;
er segne Rat und Richterstuhl;
er gieß auch über jedes Haus
in unsrer Stadt die Segensquellen aus;
er gebe, daß aufs neu sich Fried und Treu
in unsern Grenzen küssen mögen.
So leben wir dies ganze Jahr im Segen.

7. Koraal

Laß uns das Jahr vollbringen
zu Lob dem Namen dein,
daß wir demselben singen
in der Christen Gemein;
wollst uns das Leben fristen
durch dein allmächtig Hand,
erhalt deine lieben Christen
und unser Vaterland.
Dein Segen zu uns wende,
gib Fried an allem Ende;
gib unverfälscht im Lande
dein seligmachend Wort.
Die Heuchler mach zuschanden
hier und an allem Ort!


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Zing de Heer een nieuw lied!
Alle heiligen moeten hem loven!
Loof hem met tamboerijn en reidans,
loof hem met snarenspel en fluit!
Heer God, u loven wij!
Alles wat adem heeft, love de Heer!
Heer God, wij danken u!
Halleluja!

2. Koor en Recitatief (B, T, A)

Heer God, u loven wij,
dat u ons met dit nieuwe jaar
nieuw geluk en nieuwe zegen schenkt
en nog steeds in genade aan ons denkt.
Heer God, wij danken u,
dat uw goedheid de afgelopen tijd
het hele land en onze dierbare stad
heeft bewaard voor duurte, pest en oorlog.
Heer God, u loven wij,
want aan uw vadertrouw is nog geen eind gekomen,
die wordt bij ons nog elke morgen vernieuwd.
Daarom vouwen wij daarvoor, barmhartige God,
deemoedig onze handen 
en zeggen wij ons leven lang
met mond en hart lof en dank.
Heer God, wij danken u!

3. Aria (A)

Loof je God, Sion,
loof je God met vreugde,
kom, vertel van zijn roem,
van hem die je in zijn heiligdom
als je herder
zal blijven weiden in groene velden.

4. Recitatief (B)

Laat de wereld maar verlangen
naar wat aangenaam is voor vlees en bloed;
ik vraag maar één ding van de Heer,
dit ene wil ik graag:
dat Jezus, mijn vreugde,
mijn trouwe herder, mijn troost en heil
en het beste deel van mijn ziel,
mij als een schaapje van zijn kudde
ook dit jaar wil beschermen
en mij nooit uit zijn armen wil laten vallen.
Moge zijn goede Geest,
die mij de weg naar het leven wijst,
regeren en mij over een effen pad leiden,
dan begin ik dit jaar in Jezus' naam.

5. Aria / Duet (T, B)

Jezus moet mijn alles zijn,
Jezus moet mijn begin blijven,
Jezus is mijn vreugdelicht,
aan Jezus wil ik mij wijden.
Jezus helpt mij door zijn bloed,
Jezus maakt mijn einde goed.

6. Recitatief (T)

Nu, Jezus, geef
dat met het nieuwe jaar ook uw gezalfde mag leven;
zegen zowel stam als takken,
zodat hun geluk tot in de wolken opstijgt.
Jezus zegene kerk en school,
hij zegene alle trouwe leraren,
hij zegene hen die naar uw woord luisteren;
hij zegene de raad en de rechterstoel;
moge hij ook over elk huis
in onze stad de zegen uitstorten;
moge hij geven dat opnieuw vrede en trouw
binnen onze grenzen elkaar kussen.
Dan leven wij dit hele jaar in zegen.

7. Koraal

Laat ons het jaar volbrengen
tot eer van uw naam,
zodat wij die naam toezingen
in de gemeente van christenen;
wil ons leven verlengen
door uw almachtige hand,
bewaar uw lieve christenen
en ons vaderland!
Stuur ons uw zegen,
geef vrede aan het eind;
geef in het land onvervalst
uw zaligmakende woord.
Maak de huichelaars te schande,
hier en overal!


		Vertaling: Ria van Hengel