naar de bespreking van BWV 162

Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe (BWV 162)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (B)

Ach! ich sehe, Itzt, da ich zur Hochzeit gehe, Ach, ik zie, nu ik ter bruiloft ga,
Wohl und Wehe. lief en leed.
Seelengift und Lebensbrot, Zielengif en levensbrood,
Himmel, Hölle, Leben, Tod, hemel, hel, leven, dood,
Himmelsglanz und Höllenflammen hemelse glans en helse vlammen
sind beisammen. gaan samen.
Jesu, hilf, daß ich bestehe!Jezus, help mij, opdat ik het doorsta!

2. Recitatief (T)

O großes Hochzeitfest, darzu der Himmelskönig O groot bruiloftsfeest, waartoe de hemelse Koning
die Menschen rufen läßt! de mensen roepen laat!
Ist denn die arme Braut, die menschliche Natur, Is dan de arme bruid, de menselijke natuur,
nicht viel zu schlecht und wenig, er niet veel te min en veel te klein voor
daß sich mit ihr dat de Zoon des Allerhoogsten
der Sohn des Höchsten traut? met haar trouwen wil?
O großes Hochzeitfest, O groot bruiloftsfeest,
wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen, hoe is het vlees tot zulk een eer gekomen,
daß Gottes Sohn es hat auf ewig angenommen? dat Gods Zoon het voor eeuwig heeft aangenomen?
Der Himmel ist sein Thron, De hemel is Zijn troon,
die Erde dient zum Schemel seinen Füßen, de aarde dient tot voetbank voor Zijn voeten,
noch will er diese Welt toch wil Hij deze wereld
als Braut und Liebste küssen! als bruid en geliefde kussen!
Das Hochzeitmahl ist angestellt, Het bruiloftsmaal staat aangericht,
das Mastvieh ist geschlachtet; het gemeste vee is geslacht;
wie herrlich ist doch alles zubereitet! hoe heerlijk is het alles toebereid!
Wie selig ist, Hoe zalig,
den hier der Glaube leitet, wie hier door het geloof wordt geleid,
und wie verflucht ist doch, der dieses Mahl verachtet!en hoe vervloekt, wie deze maaltijd veracht!

3. Aria (S)

Jesu, Brunnquell aller Gnaden,Jezus, bron van alle genade,
labe mich elenden Gast,laaf mij arme gast,
weil du mich berufen hast!omdat Gij mij genodigd hebt!
Ich bin matt, schwach und beladen,Ik ben moe, zwak en belast,
ach! erquicke meine Seele,o, verkwik mijn ziel,
ach! wie hungert mich nach dir!o, hoe honger ik naar U!
Lebensbrot, das ich erwähle,Levensbrood dat ik kies,
komm, vereine dich mit mir!kom, verenig U met mij!

4. Recitatief (A)

Mein Jesu, laß mich nicht Mijn Jezus, laat mij niet
zur Hochzeit unbekleidet kommen, ongekleed ter bruiloft komen,
daß mich nicht treffe dein Gericht; opdat Uw gericht mij niet veroordele;
mit Schrecken hab ich ja vernommen, met afschuw toch heb ik vernomen,
wie du den kühnen Hochzeitgast, hoe Gij de vermetele bruiloftsgast,
der ohne Kleid erschienen, die zonder kleed verscheen,
verworfen und verdammet hast! verworpen en verdoemd hebt!
Ich weiß auch mein Unwürdigkeit: Ik ken ook míjn onwaardigheid:
Ach! schenke mir des Glaubens Hochzeitkleid; och, schenk mij ‘t bruiloftskleed van het geloof;
laß dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen! laat Úw verdienste mij tot sieraad dienen!
Gib mir zum Hochzeitkleide Geef mij als bruiloftskleed
den Rock des Heils, der Unschuld weiße Seide! de jas van het heil, de witte zijde van de onschuld!
Ach! laß dein Blut, den hohen Purpur decken, O, laat uw bloed, ’t verheven purper,
den alten Adamsrock de met zondevlekken besmeurde jas
und seine Lasterflecken, van de oude Adam bedekken,
so werd ich schön und rein und dir willkommen sein, dan zal ik mooi en rein, en bij U welkom zijn,
so werd ich würdiglich dan zal ik waardig
das Mahl des Lammes schmecken.van de maaltijd van het Lam genieten.

5. Aria / Duet (A, T)

In meinem Gott bin ich erfreut! In mijn God ben ik verblijd!
die Liebesmacht hat ihn bewogen, De macht der liefde heeft Hem zó bewogen,
daß er mir in der Gnadenzeit dat Hij mij in de ure der genade
aus lauter Huld hat angezogen uit louter gunstbetoon
die Kleider der Gerechtigkeit. de kleren der gerechtigheid heeft aangetrokken.
Ich weiß, er wird nach diesem Leben Ik weet, dat Hij mij na dit leven
der Ehre weißes Kleid mir auch im Himmel geben.in de hemel ook het witte erekleed zal geven.

6. Koraal

Ach, ich habe schon erblicket O, ik heb reeds mogen schouwen
diese große Herrlichkeit. deze grote heerlijkheid.
Itzund werd ich schön geschmücket Spoedig zal ik prachtig getooid zijn
mit dem weißen Himmelskleid; met het witte hemelse kleed;
mit der güldnen Ehrenkrone met de gouden erekroon
steh ich da für Gottes Throne, zal ik daar voor de troon van God staan,
schaue solche Freude an, en de grote vreugde aanschouwen,
die kein Ende nehmen kann.die geen einde kennen zal.
  
Libretto: Salomo Franck Vertaling: Henk Beindorff

Kale tekst origineel

1. Aria (B)

Ach! ich sehe, Itzt, da ich zur Hochzeit gehe,
Wohl und Wehe.
Seelengift und Lebensbrot,
Himmel, Hölle, Leben, Tod,
Himmelsglanz und Höllenflammen
sind beisammen.
Jesu, hilf, daß ich bestehe!

2. Recitatief (T)

O großes Hochzeitfest, darzu der Himmelskönig
die Menschen rufen läßt!
Ist denn die arme Braut, die menschliche Natur,
nicht viel zu schlecht und wenig,
daß sich mit ihr 
der Sohn des Höchsten traut?
O großes Hochzeitfest,
wie ist das Fleisch zu solcher Ehre kommen,
daß Gottes Sohn es hat auf ewig angenommen?
Der Himmel ist sein Thron,
die Erde dient zum Schemel seinen Füßen,
noch will er diese Welt
als Braut und Liebste küssen!
Das Hochzeitmahl ist angestellt,
das Mastvieh ist geschlachtet;
wie herrlich ist doch alles zubereitet!
Wie selig ist, 
den hier der Glaube leitet,
und wie verflucht ist doch, der dieses Mahl verachtet!

3. Aria (S)

Jesu, Brunnquell aller Gnaden,
labe mich elenden Gast,
weil du mich berufen hast!
Ich bin matt, schwach und beladen,
ach! erquicke meine Seele,
ach! wie hungert mich nach dir!
Lebensbrot, das ich erwähle,
komm, vereine dich mit mir!

4. Recitatief (A)

Mein Jesu, laß mich nicht
zur Hochzeit unbekleidet kommen,
daß mich nicht treffe dein Gericht;
mit Schrecken hab ich ja vernommen,
wie du den kühnen Hochzeitgast,
der ohne Kleid erschienen,
verworfen und verdammet hast!
Ich weiß auch mein Unwürdigkeit:
Ach! schenke mir des Glaubens Hochzeitkleid;
laß dein Verdienst zu meinem Schmucke dienen!
Gib mir zum Hochzeitkleide
den Rock des Heils, der Unschuld weiße Seide!
Ach! laß dein Blut, den hohen Purpur decken,
den alten Adamsrock 
und seine Lasterflecken,
so werd ich schön und rein und dir willkommen sein,
so werd ich würdiglich
das Mahl des Lammes schmecken.

5. Aria / Duet (A, T)

In meinem Gott bin ich erfreut!
die Liebesmacht hat ihn bewogen,
daß er mir in der Gnadenzeit
aus lauter Huld hat angezogen
die Kleider der Gerechtigkeit.
Ich weiß, er wird nach diesem Leben
der Ehre weißes Kleid mir auch im Himmel geben.

6. Koraal

Ach, ich habe schon erblicket
diese große Herrlichkeit.
Itzund werd ich schön geschmücket
mit dem weißen Himmelskleid;
mit der güldnen Ehrenkrone
steh ich da für Gottes Throne,
schaue solche Freude an,
die kein Ende nehmen kann.


Libretto: Salomo Franck
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (B)

Ach, ik zie, nu ik ter bruiloft ga,
lief en leed.
Zielengif en levensbrood,
hemel, hel, leven, dood,
hemelse glans en helse vlammen
gaan samen.
Jezus, help mij, opdat ik het doorsta!

2. Recitatief (T)

O groot bruiloftsfeest, waartoe de hemelse Koning
de mensen roepen laat!
Is dan de arme bruid, de menselijke natuur,
er niet veel te min en veel te klein voor
dat de Zoon des Allerhoogsten 
met haar trouwen wil?
O groot bruiloftsfeest,
hoe is het vlees tot zulk een eer gekomen,
dat Gods Zoon het voor eeuwig heeft aangenomen?
De hemel is Zijn troon,
de aarde dient tot voetbank voor Zijn voeten,
toch wil Hij deze wereld
als bruid en geliefde kussen!
Het bruiloftsmaal staat aangericht,
het gemeste vee is geslacht;
hoe heerlijk is het alles toebereid!
Hoe zalig, 
wie hier door het geloof wordt geleid,
en hoe vervloekt, wie deze maaltijd veracht!

3. Aria (S)

Jezus, bron van alle genade,
laaf mij arme gast,
omdat Gij mij genodigd hebt!
Ik ben moe, zwak en belast,
o, verkwik mijn ziel,
o, hoe honger ik naar U!
Levensbrood dat ik kies,
kom, verenig U met mij!

4. Recitatief (A)

Mijn Jezus, laat mij niet
ongekleed ter bruiloft komen,
opdat Uw gericht mij niet veroordele;
met afschuw toch heb ik vernomen,
hoe Gij de vermetele bruiloftsgast,
die zonder kleed verscheen,
verworpen en verdoemd hebt!
Ik ken ook míjn onwaardigheid:
och, schenk mij ‘t bruiloftskleed van het geloof;
laat Úw verdienste mij tot sieraad dienen!
Geef mij als bruiloftskleed
de jas van het heil, de witte zijde van de onschuld!
O, laat uw bloed, ’t verheven purper,
de met zondevlekken besmeurde jas
van de oude Adam bedekken,
dan zal ik mooi en rein, en bij U welkom zijn,
dan zal ik waardig
van de maaltijd van het Lam genieten.

5. Aria / Duet (A, T)

In mijn God ben ik verblijd!
De macht der liefde heeft Hem zó bewogen,
dat Hij mij in de ure der genade
uit louter gunstbetoon
de kleren der gerechtigheid heeft aangetrokken.
Ik weet, dat Hij mij na dit leven
in de hemel ook het witte erekleed zal geven.

6. Koraal

O, ik heb reeds mogen schouwen
deze grote heerlijkheid.
Spoedig zal ik prachtig getooid zijn
met het witte hemelse kleed;
met de gouden erekroon
zal ik daar voor de troon van God staan,
en de grote vreugde aanschouwen,
die geen einde kennen zal.


		Vertaling: Henk Beindorff