naar de bespreking van BWV 16

Herr Gott, dich loben wir (BWV 16)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Herr Gott, dich loben wir,Heer God, u loven wij,
Herr Gott, wir danken dir.Heer God, u danken wij.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,Laat de hele wereld u,
ehret die Welt weit und breit.God Vader, in eeuwigheid eren.

2. Recitatief (B)

So stimmen wirZo zingen wij u
bei dieser frohen Zeitop dit vreugdevolle moment
mit heißer Andacht anmet innige vroomheid toe
und legen dir,en brengen wij u
o Gott, auf dieses neue Jahro God, op dit nieuwe jaar
das erste Herzensopfer dar.het eerste harte-offer.
Was hast du nicht von EwigkeitWat hebt u ons niet sinds mensenheugenis
vor Heil an uns getan,gezegend
und was muß unsre Brusten hoeveel liefde en trouw
noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren!moet ons hart nog steeds ervaren!
Dein Zion sieht vollkommne Ruh,Uw Sion ziet volmaakte rust,
es fällt ihm Glück und Segen zu;en krijgt geluk en zegen toegeworpen;
der Tempel schalltde tempel weerklinkt
von Psaltern und von Harfen,van psalters en harpen,
und unsre Seele wallt,en onze ziel bruist
wenn wir nur Andachtsglutzodra wij innige vroomheid
in Herz und Munde führen.in hart en mond brengen.
O, sollte darum nicht ein neues Lied erklingenO, moet er daarom niet een nieuw lied klinken
und wir in heißer Liebe singen?en moeten wij niet in vurige liefde zingen?

3. Aria (B) en koor

Laßt uns jauchzen, laßt uns freuen:Laat ons juichen, laat ons blij zijn:
Gottes Güt und TreuGods goedheid en trouw
bleibet alle Morgen neu.blijven elke morgen nieuw.
(B) Krönt und segnet seine Hand,(B) Kroon en zegen zijn hand,
ach so glaubt, daß unser Standach, geloof toch dat ons volk
ewig, ewig glücklich sei.voor eeuwig, eeuwig gelukkig is.

4. Recitatief (A)

Ach treuer Hort,Ach, trouwe toeverlaat,
beschütz auch fernerhin dein wertes Wort,blijf uw waardevolle woord beschermen,
beschütze Kirch und Schule,bescherm kerk en school,
so wird dein Reich vermehrtdan groeit uw rijk
und Satans arge List gestört;en wordt Satans lelijke list verstoord;
erhalte nur den Friedenbewaar slechts de vrede
und die beliebte Ruh,en de geliefde rust,
so ist uns schon genug beschieden,dan hebben wij al genoeg ontvangen
und uns fällt lauter Wohlsein zu.en valt ons louter welzijn toe.
Ach! Gott, du wirst das LandAch, God, u zult het land
noch ferner wässern,nog meer besproeien,
du wirst es stets verbessern,u zult het steeds vebeteren,
du wirst es selbst mit deiner Handu zult het zelf met uw hand
und deinem Segen bauen.en met uw zegen opbouwen.
Wohl uns, wenn wirZalig zijn wij als we
dir für und für,voortdurend op u,
mein Jesus und mein Heil, vertrauen.mijn Jezus en mijn heil, vertrouwen.

5. Aria (T)

Geliebter Jesu, du allein Geliefde Jezus, u alleen
sollst meiner Seelen Reichtum sein. moet de rijkdom van mijn ziel zijn.
Wir wollen dich vor allen Schätzen Wij willen u boven alle schatten
in unser treues Herze setzen, een plaats geven in ons trouwe hart,
ja, wenn das Lebensband zerreißt, ja, zelfs wanneer de levensdraad afbreekt,
stimmt unser gottvergnügter Geist heft onze geest, die zich in God verheugt,
noch mit den Lippen sehnlich ein: met de lippen nog verlangend een loflied aan:
geliebter Jesu, du allein geliefde Jezus, u alleen
sollst meiner Seelen Reichtum sein.moet de rijkdom van mijn ziel zijn.

6. Koraal

All solch dein Güt wir preisen,Wij prijzen al die goedheid van u,
Vater ins Himmels Thron,Vader op de hemeltroon,
die du uns tust beweisendie u ons bewijst
durch Christum, deinen Sohn,door Christus, uw zoon,
und bitten ferner dich,en verder vragen wij u,
gib uns ein friedlich Jahre,geef ons een vredig jaar,
vor allem Leid bewahrebewaar ons voor alle leed
und nähr uns mildiglich.en voed ons mild.
  
Libretto: Georg Christian Lehms Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
ehret die Welt weit und breit.

2. Recitatief (B)

So stimmen wir
bei dieser frohen Zeit
mit heißer Andacht an
und legen dir,
o Gott, auf dieses neue Jahr
das erste Herzensopfer dar.
Was hast du nicht von Ewigkeit
vor Heil an uns getan,
und was muß unsre Brust
noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren!
Dein Zion sieht vollkommne Ruh,
es fällt ihm Glück und Segen zu;
der Tempel schallt
von Psaltern und von Harfen,
und unsre Seele wallt,
wenn wir nur Andachtsglut
in Herz und Munde führen.
O, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen
und wir in heißer Liebe singen?

3. Aria (B) en koor

Laßt uns jauchzen, laßt uns freuen:
Gottes Güt und Treu
bleibet alle Morgen neu.
(B) Krönt und segnet seine Hand,
ach so glaubt, daß unser Stand
ewig, ewig glücklich sei.

4. Recitatief (A)

Ach treuer Hort,
beschütz auch fernerhin dein wertes Wort,
beschütze Kirch und Schule,
so wird dein Reich vermehrt
und Satans arge List gestört;
erhalte nur den Frieden
und die beliebte Ruh,
so ist uns schon genug beschieden,
und uns fällt lauter Wohlsein zu.
Ach! Gott, du wirst das Land
noch ferner wässern,
du wirst es stets verbessern,
du wirst es selbst mit deiner Hand
und deinem Segen bauen.
Wohl uns, wenn wir
dir für und für,
mein Jesus und mein Heil, vertrauen.

5. Aria (T)

Geliebter Jesu, du allein
sollst meiner Seelen Reichtum sein.
Wir wollen dich vor allen Schätzen
in unser treues Herze setzen,
ja, wenn das Lebensband zerreißt,
stimmt unser gottvergnügter Geist
noch mit den Lippen sehnlich ein:
geliebter Jesu, du allein
sollst meiner Seelen Reichtum sein.

6. Koraal

All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
die du uns tust beweisen
durch Christum, deinen Sohn,
und bitten ferner dich,
gib uns ein friedlich Jahre,
vor allem Leid bewahre
und nähr uns mildiglich.


Libretto: Georg Christian Lehms
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Heer God, u loven wij,
Heer God, u danken wij.
Laat de hele wereld u,
God Vader, in eeuwigheid eren.

2. Recitatief (B)

Zo zingen wij u
op dit vreugdevolle moment
met innige vroomheid toe
en brengen wij u
o God, op dit nieuwe jaar
het eerste harte-offer.
Wat hebt u ons niet sinds mensenheugenis
gezegend
en hoeveel liefde en trouw
moet ons hart nog steeds ervaren!
Uw Sion ziet volmaakte rust,
en krijgt geluk en zegen toegeworpen;
de tempel weerklinkt
van psalters en harpen,
en onze ziel bruist
zodra wij innige vroomheid 
in hart en mond brengen.
O, moet er daarom niet een nieuw lied klinken
en moeten wij niet in vurige liefde zingen?

3. Aria (B) en koor

Laat ons juichen, laat ons blij zijn:
Gods goedheid en trouw
blijven elke morgen nieuw.
(B) Kroon en zegen zijn hand,
ach, geloof toch dat ons volk
voor eeuwig, eeuwig gelukkig is.

4. Recitatief (A)

Ach, trouwe toeverlaat,
blijf uw waardevolle woord beschermen,
bescherm kerk en school,
dan groeit uw rijk
en wordt Satans lelijke list verstoord;
bewaar slechts de vrede
en de geliefde rust,
dan hebben wij al genoeg ontvangen
en valt ons louter welzijn toe.
Ach, God, u zult het land
nog meer besproeien,
u zult het steeds vebeteren,
u zult het zelf met uw hand
en met uw zegen opbouwen.
Zalig zijn wij als we
voortdurend op u,
mijn Jezus en mijn heil, vertrouwen.

5. Aria (T)

Geliefde Jezus, u alleen
moet de rijkdom van mijn ziel zijn.
Wij willen u boven alle schatten
een plaats geven in ons trouwe hart,
ja, zelfs wanneer de levensdraad afbreekt,
heft onze geest, die zich in God verheugt,
met de lippen nog verlangend een loflied aan:
geliefde Jezus, u alleen
moet de rijkdom van mijn ziel zijn.

6. Koraal

Wij prijzen al die goedheid van u,
Vader op de hemeltroon,
die u ons bewijst
door Christus, uw zoon,
en verder vragen wij u,
geef ons een vredig jaar,
bewaar ons voor alle leed
en voed ons mild.


		Vertaling: Ria van Hengel