naar de bespreking van BWV 157

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn (BWV 157)

Johann Sebastian Bach

1. Aria (T, B)

»Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!«'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent!'

2. Aria (T)

Ich halte meinen Jesum feste,Ik houd mijn Jezus vast
ich laß ihn nun und ewig nicht.en laat hem nu en in eeuwigheid niet gaan.
Er ist allein mein Aufenthalt,Hij alleen is mijn woonplaats,
drum faßt mein Glaube mit Gewaltdaarom grijpt mijn geloof met kracht
sein segenreiches Angesicht;zijn zegenrijke aangezicht,
denn dieser Trost ist doch der beste,want deze troost is toch de beste,
ich halte meinen Jesum feste.ik houd mijn Jezus vast.

3. Recitatief (T)

Mein lieber Jesu du,Mijn lieve Jezus,
wenn ich Verdruß und Kummer leide,als ik narigheid ondervind en verdriet heb,
so bist du meine Freude,dan bent u mijn vreugde,
in Unruh meine Ruhin onrust mijn rust,
und in der Angst mein sanftes Bette;en in angst mijn zachte bed;
die falsche Welt ist nicht getreu,de valse wereld is niet trouw,
der Himmel muß veralten,de hemel moet verouderen,
die Lust der Welt vergeht wie Spreu;de lust van de wereld vergaat als kaf;
wenn ich dich nicht, mein Jesu, hätte,als ik u niet had, mijn Jezus,
an wen sollt ich mich sonsten halten?aan wie zou ik mij dan moeten vasthouden?
Drum laß ich nimmermehr von dir,Daarom laat ik u nooit los,
dein Segen bleibe denn bei mir.moge uw zegen dan bij mij blijven.

4. Aria (B)

Ja, ja, ich halte Jesum feste, Ja, ja, ik houd Jezus vast,
so geh ich auch zum Himmel ein, dan ga ik ook de hemel binnen,
wo Gott und seines Lammes Gäste waar God en de gasten van zijn lam
in Kronen zu der Hochzeit sein. gekroond zijn voor de bruiloft.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir, Dan laat ik u, mijn heil, niet los,
da bleibt dein Segen auch bei mir. dan blijft uw zegen ook bij mij.
Ei, wie vergnügt O, hoe blij ben ik
ist mir mein Sterbekasten, met mijn doodskist
weil Jesus mir in Armen liegt! omdat Jezus in mijn armen ligt!
So kann mein Geist recht freudig rasten! Dan kan mijn geest verheugd rusten!
Ja, ja, ich halte Jesum feste, Ja, ja, ik houd Jezus vast,
so geh ich auch zum Himmel ein, dan ga ik ook de hemel binnen!
O schöner Ort! O, schone plaats!
Komm, sanfter Tod, und führ mich fort, Kom, zachte dood, en neem mij mee,
wo Gott und seines Lammes Gäste naar de plaats waar God en de gasten van zijn lam
in Kronen zu der Hochzeit sein. gekroond zijn voor de bruiloft.
Ich bin erfreut, Het verheugt mij
das Elend dieser Zeit dat ik de ellende van deze tijd
noch von mir heute abzulegen; nog vandaag kan afleggen;
denn Jesus wartet mein want Jezus wacht op mij
im Himmel mit dem Segen. in de hemel met zijn zegen.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir, Dan laat ik u, mijn heil, niet los,
da bleibt dein Segen auch bei mir.dan blijft uw zegen ook bij mij.

5. Koraal

Meinen Jesum laß ich nicht, Mijn Jezus laat ik niet los,
geh ihm ewig an der Seiten; ik blijf eeuwig naast hem gaan;
Christus läßt mich für und für Christus leidt mij voortdurend
zu dem Lebensbächlein leiten. naar het levensbeekje.
Selig, wer mit mir so spricht: Zalig hij die met mij zegt:
Meinen Jesum laß ich nicht.Mijn Jezus laat ik niet los.
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Aria (T, B)

»Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!«

2. Aria (T)

Ich halte meinen Jesum feste,
ich laß ihn nun und ewig nicht.
  Er ist allein mein Aufenthalt,
  drum faßt mein Glaube mit Gewalt
  sein segenreiches Angesicht;
  denn dieser Trost ist doch der beste,
  ich halte meinen Jesum feste.

3. Recitatief (T)

Mein lieber Jesu du,
wenn ich Verdruß und Kummer leide,
so bist du meine Freude,
in Unruh meine Ruh
und in der Angst mein sanftes Bette;
die falsche Welt ist nicht getreu,
der Himmel muß veralten,
die Lust der Welt vergeht wie Spreu;
wenn ich dich nicht, mein Jesu, hätte,
an wen sollt ich mich sonsten halten?
Drum laß ich nimmermehr von dir,
dein Segen bleibe denn bei mir.

4. Aria (B)

Ja, ja, ich halte Jesum feste,
so geh ich auch zum Himmel ein,
wo Gott und seines Lammes Gäste
in Kronen zu der Hochzeit sein.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,
da bleibt dein Segen auch bei mir.
 Ei, wie vergnügt
 ist mir mein Sterbekasten,
 weil Jesus mir in Armen liegt!
 So kann mein Geist recht freudig rasten!
Ja, ja, ich halte Jesum feste,
so geh ich auch zum Himmel ein,
 O schöner Ort!
 Komm, sanfter Tod, und führ mich fort,
wo Gott und seines Lammes Gäste
in Kronen zu der Hochzeit sein.
 Ich bin erfreut,
 das Elend dieser Zeit
 noch von mir heute abzulegen;
 denn Jesus wartet mein
 im Himmel mit dem Segen.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,
da bleibt dein Segen auch bei mir.

5. Koraal

Meinen Jesum laß ich nicht,
geh ihm ewig an der Seiten;
Christus läßt mich für und für
zu dem Lebensbächlein leiten.
Selig, wer mit mir so spricht:
Meinen Jesum laß ich nicht.


Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Aria (T, B)

'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent!'

2. Aria (T)

Ik houd mijn Jezus vast
en laat hem nu en in eeuwigheid niet gaan.
Hij alleen is mijn woonplaats,
daarom grijpt mijn geloof met kracht
zijn zegenrijke aangezicht,
want deze troost is toch de beste,
ik houd mijn Jezus vast.

3. Recitatief (T)

Mijn lieve Jezus,
als ik narigheid ondervind en verdriet heb,
dan bent u mijn vreugde,
in onrust mijn rust,
en in angst mijn zachte bed;
de valse wereld is niet trouw,
de hemel moet verouderen,
de lust van de wereld vergaat als kaf;
als ik u niet had, mijn Jezus,
aan wie zou ik mij dan moeten vasthouden?
Daarom laat ik u nooit los,
moge uw zegen dan bij mij blijven.

4. Aria (B)

Ja, ja, ik houd Jezus vast,
dan ga ik ook de hemel binnen,
waar God en de gasten van zijn lam
gekroond zijn voor de bruiloft.
Dan laat ik u, mijn heil, niet los,
dan blijft uw zegen ook bij mij.
O, hoe blij ben ik
met mijn doodskist
omdat Jezus in mijn armen ligt!
Dan kan mijn geest verheugd rusten!
Ja, ja, ik houd Jezus vast,
dan ga ik ook de hemel binnen!
O, schone plaats!
Kom, zachte dood, en neem mij mee,
naar de plaats waar God en de gasten van zijn lam
gekroond zijn voor de bruiloft.
Het verheugt mij
dat ik de ellende van deze tijd
nog vandaag kan afleggen;
want Jezus wacht op mij
in de hemel met zijn zegen.
Dan laat ik u, mijn heil, niet los,
dan blijft uw zegen ook bij mij.

5. Koraal

Mijn Jezus laat ik niet los,
ik blijf eeuwig naast hem gaan;
Christus leidt mij voortdurend
naar het levensbeekje.
Zalig hij die met mij zegt:
Mijn Jezus laat ik niet los.


		Vertaling: Ria van Hengel