naar de bespreking van BWV 156

Ich steh mit einem Fuß im Grabe (BWV 156)

Johann Sebastian Bach

1. Sinfonia

2. Aria (S, T)

Ich steh mit einem Fuß im Grabe, Ik sta met één voet in het graf,
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt, Doe met mij, God, wat u goeddunkt,
bald fällt der kranke Leib hinein. weldra valt het zieke lichaam erin.
hilf mir in meinem Leiden, help mij in mijn lijden,
Komm, lieber Gott, wenn dir’s gefällt, Kom, lieve God, wanneer het u behaagt,
was ich dich bitt', versag mir nicht. wat ik u smeek, laat mij niet in de steek.
ich habe schon mein Haus bestellt, ik heb mijn huis al in orde gemaakt,
Wenn sich mein Seel soll scheiden, Als mijn ziel heengaat,
so nimm sie, Herr, in deine Händ. neem die dan, Heer, in uw handen.
nur laß mein Ende selig sein! laat toch mijn einde zalig zijn!
Ist alles gut, wenn gut das End.Alles is goed als het einde goed is.

3. Recitatief (B)

Mein Angst und Not, Mijn angst en nood,
mein Leben und mein Tod mijn leven en mijn dood
steht, liebster Gott, in deinen Händen; zijn, liefste God, in uw handen;
so wirst du auch auf mich dan zult u ook op mij
dein gnädig Auge wenden. uw genadige blik richten.
Willst du mich meiner Sünden wegen Als u mij om mijn zonden
ins Krankenbette legen, in het ziekbed wilt leggen,
mein Gott, so bitt ich dich, mijn God, dan smeek ik u,
laß deine Güte größer sein laat uw goedheid groter zijn
als die Gerechtigkeit! dan de gerechtigheid!
Doch hast du mich darzu versehn, Maar als u het zo hebt bestemd
daß mich mein Leiden soll verzehren, dat mijn lijden mij moet verteren,
ich bin bereit, dan ben ik bereid,
dein Wille soll an mir geschehn, uw wil geschiede aan mij,
verschone nicht und fahre fort, spaar mij niet en ga door,
laß meine Not nicht lange währen, laat mijn nood niet lang duren,
je länger hier, je später dort!hoe langer hier, hoe later daarginds!

4. Aria (A)

Herr, was du willt, soll mir gefallen, Heer, wat u wilt moet mij bevallen,
weil doch dein Rat am besten gilt. want uw raad is het beste.
In der Freude, in dem Leide, In vreugde en in lijden,
im Sterben, in Bitten und in Flehn in sterven, in bidden en smeken,
laß mir allemal geschehn, laat in dat alles met mij gebeuren,
Herr, wie du willt.Heer, zoals u het wilt.

5. Recitatief (B)

Und willst du, daß ich nicht soll kranken, En wilt u dat ik niet ziek hoef te zijn,
so werd ich dir von Herzen danken. dan zal ik u van harte danken.
Doch aber gib mir auch dabei, Maar geef mij ook daarbij
daß auch in meinem frischen Leibe dat ook in mijn frisse lichaam
die Seele sonder Krankheit sei de ziel zonder ziekte is
und allezeit gesund verbleibe. en altijd gezond blijft.
Nimm sie durch Geist und Wort in acht, Zorg voor haar door geest en woord,
denn dieses ist mein Heil, want dat is mijn heil,
und wenn mir Leib und Seel verschmacht’, en ook al versmachten lichaam en ziel,
so bist du, Gott, mein Trost u bent, God, mijn troost
und meines Herzens Teil.en de inhoud van mijn hart.

6. Koraal

Herr, wie du willt, so schick’s mit mir Heer, als u wilt, maak het dan met mij in orde
im Leben und im Sterben, in leven en in sterven,
allein zu dir steht mein Begier, alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Herr, laß mich nicht verderben! Heer, laat mij niet te gronde gaan!
Erhalt mich nur in deiner Huld, Bewaar mij toch in uw genade,
sonst wie du willt, gib mir Geduld; en anders, zoals u wilt, geef mij geduld;
dein Will der ist der beste. uw wil is de beste.
  
Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Sinfonia2. Aria (S, T)

Ich steh mit einem Fuß im Grabe,
Mach’s mit mir, Gott, nach deiner Güt,
bald fällt der kranke Leib hinein.
hilf mir in meinem Leiden,
Komm, lieber Gott, wenn dir’s gefällt,
was ich dich bitt', versag mir nicht.
ich habe schon mein Haus bestellt,
Wenn sich mein Seel soll scheiden,
so nimm sie, Herr, in deine Händ.
nur laß mein Ende selig sein!
Ist alles gut, wenn gut das End.

3. Recitatief (B)

Mein Angst und Not,
mein Leben und mein Tod
steht, liebster Gott, in deinen Händen;
so wirst du auch auf mich
dein gnädig Auge wenden.
Willst du mich meiner Sünden wegen
ins Krankenbette legen,
mein Gott, so bitt ich dich,
laß deine Güte größer sein
als die Gerechtigkeit!
Doch hast du mich darzu versehn,
daß mich mein Leiden soll verzehren,
ich bin bereit,
dein Wille soll an mir geschehn,
verschone nicht und fahre fort,
laß meine Not nicht lange währen,
je länger hier, je später dort!

4. Aria (A)

Herr, was du willt, soll mir gefallen,
weil doch dein Rat am besten gilt.
  In der Freude, in dem Leide,
  im Sterben, in Bitten und in Flehn
  laß mir allemal geschehn,
  Herr, wie du willt.

5. Recitatief (B)

Und willst du, daß ich nicht soll kranken,
so werd ich dir von Herzen danken.
Doch aber gib mir auch dabei,
daß auch in meinem frischen Leibe
die Seele sonder Krankheit sei
und allezeit gesund verbleibe.
Nimm sie durch Geist und Wort in acht,
denn dieses ist mein Heil,
und wenn mir Leib und Seel verschmacht’,
so bist du, Gott, mein Trost
und meines Herzens Teil.

6. Koraal

Herr, wie du willt, so schick’s mit mir
im Leben und im Sterben,
allein zu dir steht mein Begier,
Herr, laß mich nicht verderben!
Erhalt mich nur in deiner Huld,
sonst wie du willt, gib mir Geduld;
dein Will der ist der beste.Libretto: Christian Friedrich Henrici (alias Picander)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sinfonia2. Aria (S, T)

Ik sta met één voet in het graf,
 Doe met mij, God, wat u goeddunkt,
weldra valt het zieke lichaam erin.
 help mij in mijn lijden,
Kom, lieve God, wanneer het u behaagt,
 wat ik u smeek, laat mij niet in de steek.
ik heb mijn huis al in orde gemaakt,
 Als mijn ziel heengaat,
 neem die dan, Heer, in uw handen.
laat toch mijn einde zalig zijn!
 Alles is goed als het einde goed is.

3. Recitatief (B)

Mijn angst en nood,
mijn leven en mijn dood
zijn, liefste God, in uw handen;
dan zult u ook op mij
uw genadige blik richten.
Als u mij om mijn zonden
in het ziekbed wilt leggen,
mijn God, dan smeek ik u,
laat uw goedheid groter zijn
dan de gerechtigheid!
Maar als u het zo hebt bestemd
dat mijn lijden mij moet verteren,
dan ben ik bereid,
uw wil geschiede aan mij,
spaar mij niet en ga door,
laat mijn nood niet lang duren,
hoe langer hier, hoe later daarginds!

4. Aria (A)

Heer, wat u wilt moet mij bevallen,
want uw raad is het beste.
In vreugde en in lijden,
in sterven, in bidden en smeken,
laat in dat alles met mij gebeuren,
Heer, zoals u het wilt.

5. Recitatief (B)

En wilt u dat ik niet ziek hoef te zijn,
dan zal ik u van harte danken.
Maar geef mij ook daarbij
dat ook in mijn frisse lichaam
de ziel zonder ziekte is
en altijd gezond blijft.
Zorg voor haar door geest en woord,
want dat is mijn heil,
en ook al versmachten lichaam en ziel,
u bent, God, mijn troost 
en de inhoud van mijn hart.

6. Koraal

Heer, als u wilt, maak het dan met mij in orde
in leven en in sterven,
alleen naar u gaat mijn verlangen uit,
Heer, laat mij niet te gronde gaan!
Bewaar mij toch in uw genade,
en anders, zoals u wilt, geef mij geduld;
uw wil is de beste.


		Vertaling: Ria van Hengel