naar de bespreking van BWV 117

Sei Lob und Ehr den höchsten Gut (BWV 117)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,Lof en eer zij het hoogste goed,
dem Vater aller Güte,de vader van al het goede,
dem Gott, der alle Wunder tut,de God die alle wonderen doet,
dem Gott, der mein Gemütede God die mijn hart
mit seinem reichen Trost erfüllt,met zijn rijke troost vervult,
dem Gott, der allen Jammer stillt.de God die alle verdriet stilt.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

2. (Vs 2) Recitatief (B)

Es danken dir die Himmelsheer, De hemelse heerscharen danken u,
o Herrscher aller Thronen, o heerser van alle tronen,
und die auf Erden, Luft und Meer en allen die te land, ter zee en in de lucht
in deinem Schatten wohnen, in uw schaduw wonen
die preisen deine Schöpfersmacht, prijzen uw scheppersmacht,
die alles also wohl bedacht. die alles zo goed heeft bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre! Geef onze God de eer!

3. (Vs 3) Aria (T)

Was unser Gott geschaffen hat,Wat onze God heeft geschapen,
das will er auch erhalten;dat wil hij ook in stand houden;
darüber will er früh und spatzowel vroeg als laat wil hij daarover
mit seiner Gnade walten.heersen met zijn genade.
In seinem ganzen KönigreichIn zijn hele koninkrijk
ist alles recht und alles gleich.is alles goed en alles gelijk.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

4. (Vs 4) Koraal

Ich rief dem Herrn in meiner Not:Ik riep de Heer aan in mijn nood:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!Ach God, luister naar mijn geroep!
Da half mein Helfer mir vom TodToen redde mijn helper mij van de dood
und ließ mir Trost gedeihen.en hij troostte mij.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;Daarom, o God, dank ik u;
ach danket, danket Gott mit mir!ach, dank, dank God samen met mij!
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

5. (Vs 5) Recitatief (A)

Der Herr ist noch und nimmer nichtDe Heer is nu niet en nooit
von seinem Volk geschieden,van zijn volk gescheiden,
er bleibet ihre Zuversicht,hij blijft hun toeverlaat,
ihr Segen, Heil und Frieden;hun zegen, heil en vrede;
mit Mutterhänden leitet ermet moederhanden leidt hij
die Seinen stetig hin und her.voortdurend de zijnen op al hun wegen.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

6. (Vs 6) Aria (B)

Wenn Trost und Hülf ermangeln muß,Wanneer troost en hulp
die alle Welt erzeiget,overal ontbreken,
so kömmt, so hilft der Überfluß,dan komt, dan helpt de overvloed,
der Schöpfer selbst, und neigetde schepper zelf, en hij richt
die Vateraugen denen zu,zijn vaderogen op hen
die sonsten nirgend finden Ruh.die verder nergens rust vinden.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

7. (Vs 7) Aria (A)

Ich will dich all mein Leben lang,Ik wil u mijn leven lang,
o Gott, von nun an ehren;o God, van nu af prijzen;
man soll, o Gott, den Lobgesangmen moet, o God, het lofgezang
an allen Orten hören.op alle plaatsen horen.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,Laat mijn hele hart opgewekt zijn,
mein Geist und Leib erfreue sich.laat mijn geest en lichaam zich verheugen.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

8. (Vs 8) Recitatief (T)

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,Jullie die zich christenen noemen,
gebt unserm Gott die Ehre!geef onze God de eer!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,Jullie die Gods macht belijden,
gebt unserm Gott die Ehre!geef onze God de eer!
Die falschen Götzen macht zu Spott,Maak de valse goden tot een bespotting,
der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:de Heer is God, de Heer is God.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!

9. (Vs 9) Koraal

So kommet vor sein AngesichtKom dus voor zijn aangezicht
mit jauchzenvollem Springen;juichend en dansend;
bezahlet die gelobte Pflichtvervul uw beloofde plicht
und laßt uns fröhlich singen:en laten wij vrolijk zingen:
Gott hat es alles wohl bedachtGod heeft alles goed bedacht
und alles, alles recht gemacht.en alles, alles op de juiste manier gedaan.
Gebt unserm Gott die Ehre!Geef onze God de eer!
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut,
dem Vater aller Güte,
dem Gott, der alle Wunder tut,
dem Gott, der mein Gemüte
mit seinem reichen Trost erfüllt,
dem Gott, der allen Jammer stillt.
Gebt unserm Gott die Ehre!


2. (Vs 2) Recitatief (B)

Es danken dir die Himmelsheer,
o Herrscher aller Thronen,
und die auf Erden, Luft und Meer
in deinem Schatten wohnen,
die preisen deine Schöpfersmacht,
die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!


3. (Vs 3) Aria (T)

Was unser Gott geschaffen hat,
das will er auch erhalten;
darüber will er früh und spat
mit seiner Gnade walten.
In seinem ganzen Königreich
ist alles recht und alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!4. (Vs 4) Koraal

Ich rief dem Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!5. (Vs 5) Recitatief (A)

Der Herr ist noch und nimmer nicht
von seinem Volk geschieden,
er bleibet ihre Zuversicht,
ihr Segen, Heil und Frieden;
mit Mutterhänden leitet er
die Seinen stetig hin und her.
Gebt unserm Gott die Ehre!


6. (Vs 6) Aria (B)

Wenn Trost und Hülf ermangeln muß,
die alle Welt erzeiget,
so kömmt, so hilft der Überfluß,
der Schöpfer selbst, und neiget
die Vateraugen denen zu,
die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!


7. (Vs 7) Aria (A)

Ich will dich all mein Leben lang,
o Gott, von nun an ehren;
man soll, o Gott, den Lobgesang
an allen Orten hören.
Mein ganzes Herz ermuntre sich,
mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!


8. (Vs 8) Recitatief (T)

Ihr, die ihr Christi Namen nennt,
gebt unserm Gott die Ehre!
Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt,
gebt unserm Gott die Ehre!
Die falschen Götzen macht zu Spott,
der Herr ist Gott, der Herr ist Gott:
Gebt unserm Gott die Ehre!

9. (Vs 9) Koraal

So kommet vor sein Angesicht
mit jauchzenvollem Springen;
bezahlet die gelobte Pflicht
und laßt uns fröhlich singen:
Gott hat es alles wohl bedacht
und alles, alles recht gemacht.
Gebt unserm Gott die Ehre!


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

Lof en eer zij het hoogste goed,
de vader van al het goede,
de God die alle wonderen doet,
de God die mijn hart
met zijn rijke troost vervult,
de God die alle verdriet stilt.
Geef onze God de eer!

2. (Vs 2) Recitatief (B)

De hemelse heerscharen danken u,
o heerser van alle tronen,
en allen die te land, ter zee en in de lucht
in uw schaduw wonen
prijzen uw scheppersmacht,
die alles zo goed heeft bedacht.
Geef onze God de eer!

3. (Vs 3) Aria (T)

Wat onze God heeft geschapen,
dat wil hij ook in stand houden;
zowel vroeg als laat wil hij daarover
heersen met zijn genade.
In zijn hele koninkrijk
is alles goed en alles gelijk.
Geef onze God de eer!

4. (Vs 4) Koraal

Ik riep de Heer aan in mijn nood:
Ach God, luister naar mijn geroep!
Toen redde mijn helper mij van de dood
en hij troostte mij.
Daarom, o God, dank ik u;
ach, dank, dank God samen met mij!
Geef onze God de eer!

5. (Vs 5) Recitatief (A)

De Heer is nu niet en nooit
van zijn volk gescheiden,
hij blijft hun toeverlaat,
hun zegen, heil en vrede;
met moederhanden leidt hij
voortdurend de zijnen op al hun wegen.
Geef onze God de eer!

6. (Vs 6) Aria (B)

Wanneer troost en hulp
overal ontbreken,
dan komt, dan helpt de overvloed,
de schepper zelf, en hij richt
zijn vaderogen op hen
die verder nergens rust vinden.
Geef onze God de eer!

7. (Vs 7) Aria (A)

Ik wil u mijn leven lang,
o God, van nu af prijzen;
men moet, o God, het lofgezang
op alle plaatsen horen.
Laat mijn hele hart opgewekt zijn,
laat mijn geest en lichaam zich verheugen.
Geef onze God de eer!

8. (Vs 8) Recitatief (T)

Jullie die zich christenen noemen,
geef onze God de eer!
Jullie die Gods macht belijden,
geef onze God de eer!
Maak de valse goden tot een bespotting,
de Heer is God, de Heer is God.
Geef onze God de eer!

9. (Vs 9) Koraal

Kom dus voor zijn aangezicht
juichend en dansend;
vervul uw beloofde plicht
en laten wij vrolijk zingen:
God heeft alles goed bedacht
en alles, alles op de juiste manier gedaan.
Geef onze God de eer!


		Vertaling: Ria van Hengel