naar de bespreking van BWV 114

Ach, lieben Christen, seid getrost (BWV 114)

Johann Sebastian Bach

1. Koor

Ach, lieben Christen, seid getrost,Ach lieve christenen, wees gerust;
wie tut ihr so verzagen!waarom zijn jullie zo moedeloos,
Weil uns der Herr heimsuchen tut,omdat de Heer ons teistert?
laßt uns von Herzen sagen:Laten we van harte zeggen:
Die Straf wir wohl verdienet han,We hebben de straf echt verdiend,
solchs muß bekennen jedermann,dat moet iedereen toegeven;
niemand darf sich ausschließen.niemand mag zichzelf uitsluiten.

2. Aria (T)

Wo wird in diesem JammertaleWaar zal in dit tranendal
vor meinen Geist die Zuflucht sein?de toevlucht voor mijn geest zijn?
Allein zu Jesu VaterhändenAlleen tot Jezus' vaderhanden
will ich mich in der Schwachheit wenden,wil ik mij in mijn zwakheid wenden,
sonst weiß ich weder aus noch ein.verder weet ik geen raad.

3. Recitatief (B)

O Sünder, trage mit Geduld,O zondaar, draag geduldig
was du durch deine Schuldwat je je door eigen schuld
dir selber zugezogen!op de hals hebt gehaald!
Das Unrecht säufst du jaJe drinkt immers de ongerechtigheid
wie Wasser in dich ein,als water,
und diese Sünden-Wassersuchten die waterzucht van zonden
ist zum Verderben dais je verderf
und wird dir tödlich sein.en zal dodelijk voor je zijn.
Der Hochmut aß vordem von der verbotnen Frucht,De hoogmoed at eens van de verboden vrucht
Gott gleich zu werden;om aan God gelijk te worden;
wie oft erhebst du dich mit schwülstigen Gebärden,hoe vaak verhef jij je niet met opgeblazen gedrag,
daß du erniedrigt werden mußt.zodat je vernederd moet worden.
Wohlan, bereite deine Brust,Welnu, bereid je hart voor,
daß sie den Tod und Grab nicht scheut,zodat het de dood en het graf niet vreest,
so kömmst du durch ein selig Sterbendan verlaat je door een zalig sterven
aus diesem sündlichen Verderbendit zondige verderf
zur Unschuld und zur Herrlichkeit.en bereik je onschuld en heerlijkheid.

4. Koraal (S)

Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt,Het tarwekorreltje brengt geen vrucht voort
es fall denn in die Erden;tenzij het in de aarde valt;
so muß auch unser irdscher Leibzo moet ook ons aardse lichaam
zu Staub und Aschen werden,stof en as worden,
eh er kömmt zu der Herrlichkeit,om te komen tot de heerlijkheid
die du, Herr-Christ, uns hast bereit’die u, Christus, ons hebt bereid
durch deinen Gang zum Vater.door uw gang naar de Vader.

5. Aria (A)

Du machst, o Tod, mir nun nicht ferner bange,Je maakt mij, o dood, nu niet langer bang,
wenn ich durch dich die Freiheit nur erlange,want alleen via jou bereik ik de vrijheid,
es muß ja so einmal gestorben sein.er moet nu eenmaal gestorven worden.
Mit Simeon will ich in Friede fahren,Met Simeon wil ik in vrede heengaan,
mein Heiland will mich in der Gruft bewahrenmijn Heiland zal mij in het graf bewaren
und ruft mich einst zu sich verklärt und rein.en roept mij eens tot zich, verheerlijkt en rein.

6. Recitatief (T)

Indes bedenke deine SeeleDenk intussen aan je ziel
und stelle sie dem Heiland dar;en toon die aan de Heiland;
gib deinen Leib und deine Gliedergeef je lichaam en je ledematen
Gott, der sie dir gegeben, wieder.terug aan God, die ze je heeft gegeven.
Er sorgt und wacht,Hij zorgt en waakt,
und so wird seiner Liebe Machten zo wordt de macht van zijn liefde
im Tod und Leben offenbar.in dood en leven zichtbaar.

7. Koraal

Wir wachen oder schlafen ein,Of wij nu waken of slapen,
so sind wir doch des Herren;wij zijn van de Heer;
auf Christum wir getaufet sein,in Christus zijn wij gedoopt,
der kann dem Satan wehren.hij kan de satan weren.
Durch Adam auf uns kömmt der Tod,Door Adam moeten wij de dood ondergaan,
Christus hilft uns aus aller Not.Christus helpt ons uit alle nood.
Drum loben wir den Herren.Daarom prijzen wij de Heer.
  
Libretto: Andreas Stübel (?) Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Koor

Ach, lieben Christen, seid getrost,
wie tut ihr so verzagen!
Weil uns der Herr heimsuchen tut,
laßt uns von Herzen sagen:
Die Straf wir wohl verdienet han,
solchs muß bekennen jedermann,
niemand darf sich ausschließen.2. Aria (T)

Wo wird in diesem Jammertale
vor meinen Geist die Zuflucht sein?
  Allein zu Jesu Vaterhänden
  will ich mich in der Schwachheit wenden,
  sonst weiß ich weder aus noch ein.

3. Recitatief (B)

O Sünder, trage mit Geduld,
was du durch deine Schuld
dir selber zugezogen!
Das Unrecht säufst du ja
wie Wasser in dich ein,
und diese Sünden-Wassersucht
ist zum Verderben da
und wird dir tödlich sein.
Der Hochmut aß vordem von der verbotnen Frucht,
Gott gleich zu werden;
wie oft erhebst du dich mit schwülstigen Gebärden,
daß du erniedrigt werden mußt.
Wohlan, bereite deine Brust,
daß sie den Tod und Grab nicht scheut,
so kömmst du durch ein selig Sterben
aus diesem sündlichen Verderben
zur Unschuld und zur Herrlichkeit.

4. Koraal (S)

Kein Frucht das Weizenkörnlein bringt,
es fall denn in die Erden;
so muß auch unser irdscher Leib
zu Staub und Aschen werden,
eh er kömmt zu der Herrlichkeit,
die du, Herr-Christ, uns hast bereit’
durch deinen Gang zum Vater.


5. Aria (A)

Du machst, o Tod, mir nun nicht ferner bange,
wenn ich durch dich die Freiheit nur erlange,
es muß ja so einmal gestorben sein.
  Mit Simeon will ich in Friede fahren,
  mein Heiland will mich in der Gruft bewahren
  und ruft mich einst zu sich verklärt und rein.

6. Recitatief (T)

Indes bedenke deine Seele
und stelle sie dem Heiland dar;
gib deinen Leib und deine Glieder
Gott, der sie dir gegeben, wieder.
Er sorgt und wacht,
und so wird seiner Liebe Macht
im Tod und Leben offenbar.

7. Koraal

Wir wachen oder schlafen ein,
so sind wir doch des Herren;
auf Christum wir getaufet sein,
der kann dem Satan wehren.
Durch Adam auf uns kömmt der Tod,
Christus hilft uns aus aller Not.
Drum loben wir den Herren.


Libretto: Andreas Stübel (?)
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Koor

Ach lieve christenen, wees gerust;
waarom zijn jullie zo moedeloos,
omdat de Heer ons teistert?
Laten we van harte zeggen:
We hebben de straf echt verdiend,
dat moet iedereen toegeven;
niemand mag zichzelf uitsluiten.

2. Aria (T)

Waar zal in dit tranendal
de toevlucht voor mijn geest zijn?
Alleen tot Jezus' vaderhanden
wil ik mij in mijn zwakheid wenden,
verder weet ik geen raad.

3. Recitatief (B)

O zondaar, draag geduldig
wat je je door eigen schuld
op de hals hebt gehaald!
Je drinkt immers de ongerechtigheid
als water,
en die waterzucht van zonden
is je verderf
en zal dodelijk voor je zijn.
De hoogmoed at eens van de verboden vrucht
om aan God gelijk te worden;
hoe vaak verhef jij je niet met opgeblazen gedrag,
zodat je vernederd moet worden.
Welnu, bereid je hart voor,
zodat het de dood en het graf niet vreest,
dan verlaat je door een zalig sterven
dit zondige verderf
en bereik je onschuld en heerlijkheid.

4. Koraal (S)

Het tarwekorreltje brengt geen vrucht voort
tenzij het in de aarde valt;
zo moet ook ons aardse lichaam
stof en as worden,
om te komen tot de heerlijkheid
die u, Christus, ons hebt bereid
door uw gang naar de Vader.

5. Aria (A)

Je maakt mij, o dood, nu niet langer bang,
want alleen via jou bereik ik de vrijheid,
er moet nu eenmaal gestorven worden.
Met Simeon wil ik in vrede heengaan,
mijn Heiland zal mij in het graf bewaren
en roept mij eens tot zich, verheerlijkt en rein.

6. Recitatief (T)

Denk intussen aan je ziel
en toon die aan de Heiland;
geef je lichaam en je ledematen
terug aan God, die ze je heeft gegeven.
Hij zorgt en waakt,
en zo wordt de macht van zijn liefde
in dood en leven zichtbaar.

7. Koraal

Of wij nu waken of slapen,
wij zijn van de Heer;
in Christus zijn wij gedoopt,
hij kan de satan weren.
Door Adam moeten wij de dood ondergaan,
Christus helpt ons uit alle nood.
Daarom prijzen wij de Heer.


		Vertaling: Ria van Hengel