naar de bespreking van BWV 1083

Tilge, Höchster, meine Sünden (BWV 1083)

Johann Sebastian Bach

1. Versus 1 (Largo)

Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,
deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,
lass mich deine Huld erfreun.geef mij de vreugde van uw genade.

2. Versus 2 (Andante)

Ist mein Herz in Missetaten Nu mijn hart in misdaden
und in große Schuld geraten, en in grote schuld terechtgekomen is,
wasch es selber, mach es rein.was het zelf, maak het schoon.

3. Versus 3 (Larghetto)

Missetaten, die mich drücken, Misdaden die op mij drukken
muss ich mir itzt selbst aufdrücken, moet ik nu zelf erkennen,
Vater, ich bin nicht gerecht.Vader, ik ben niet rechtvaardig.

4. Versus 4 (Andante)

Dich erzürnt mein Tun und Lassen, Mijn doen en laten maken u toornig,
meinen Wandel musst du hassen, u moet mijn gedrag wel haten
weil die Sünde mich geschwächt.omdat de zonde mij heeft verzwakt.

5. Versus 5 en 6 (Largo)

Wer wird seine Schuld verneinen Wie zal zijn schuld ontkennen
oder gar gerecht erscheinen? of denken dat hij rechtvaardig is?
Ich bin doch ein Sündenknecht. Ik ben toch een slaaf van de zonde.

Wer wird, Herr, dein Urteil mindern, Wie zal, Heer, iets afdoen aan uw oordeel
oder deinen Ausspruch hindern? of tegen uw vonnis ingaan?
Du bist recht, dein Wort ist recht.U bent rechtvaardig, uw woord is rechtvaardig.

6. Versus 7

Siehe! ich bin in Sünd empfangen, Zie, ik ben in zonde ontvangen,
Sünde wurde ja begangen, ik was al zondig
da, wo ich erzeuget ward.toen ik werd verwekt.

7. Versus 8

Sieh, du willst die Wahrheit haben, Zie, u wilt de waarheid,
die geheimen Weisheitsgaben de geheime wijsheidsgaven
hast du selbst mir offenbart.hebt u mij zelf geopenbaard.

8. Versus 9

Wasche mich doch rein von Sünden, Was mij toch rein van mijn zonden,
dass kein Makel mehr zu finden, zodat er geen smet meer te vinden is
wenn der Isop mich besprengt.als de hysop mij besprenkelt.

9. Versus 10 (Allabreve)

Lass mich Freud und Wonne spüren, Laat mij vreugde en gelukzaligheid voelen
dass die Beine triumphieren, zodat mijn gebeente triomfeert
da dein Kreuz mich hart gedrängt.omdat uw kruis zwaar op mij drukt.

10. Versus 11 - 15 (Andante)

Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,
tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,
Geist und Herze schaffe neu. schep een nieuwe geest en een nieuw hart.

Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen
und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren
o, so steh dein Geist mir bei. vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,
heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn
es enthalte mich dein Geist. laat uw geest mij bewaren.

Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren
dass sie sich zu dir bekehren dat ze zich tot u bekeren
und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

Lass, o Tilger meiner Sünden, Laat, o wisser van mijn zonden
alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen
dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.zodat mijn loflied, Heer, u eert.

11. Versus 16 (Adagio spirituoso)

Öffne Lippen, Mund und Seele, Open mijn lippen, mond en ziel
dass ich deinen Ruhm erzähle, zodat ik uw roem kan verspreiden,
der alleine dir gehört.die alleen u toekomt.

12. Versus 17 en 18 (Largo)

Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,
sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,
Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

Herz und Geist, voll Angst und Grähmen, U zult hart en geest, vol angst en verdriet,
wirst du, Höchster, nicht beschämen, niet beschamen, Allerhoogste,
weil dir das dein Herze bricht.want dat breekt uw hart.

13. Versus 19 en 20 (Vivace)

Lass dein Zion blühend dauern, Laat uw Sion groeien en bloeien,
baue die verfallne Mauern, bouw de vervallen muren
alsdann opfern wir erfreut, dan offeren wij met vreugde,

alsdann soll dein Ruhm erschallen, dan zal uw roem weerklinken,
alsdann werden dir gefallen dan zullen u behagen
Opfer der Gerechtigkeit.offers van gerechtigheid.

14. Amen (allabreve)

Amen.Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Ria van Hengel

Kale tekst origineel

1. Versus 1 (Largo)

Tilge, Höchster, meine Sünden,
deinen Eifer lass verschwinden,
lass mich deine Huld erfreun.

2. Versus 2 (Andante)

Ist mein Herz in Missetaten
und in große Schuld geraten,
wasch es selber, mach es rein.

3. Versus 3 (Larghetto)

Missetaten, die mich drücken,
muss ich mir itzt selbst aufdrücken,
Vater, ich bin nicht gerecht.

4. Versus 4 (Andante)

Dich erzürnt mein Tun und Lassen,
meinen Wandel musst du hassen,
weil die Sünde mich geschwächt.

5. Versus 5 en 6 (Largo)

Wer wird seine Schuld verneinen
oder gar gerecht erscheinen?
Ich bin doch ein Sündenknecht.

Wer wird, Herr, dein Urteil mindern,
oder deinen Ausspruch hindern?
Du bist recht, dein Wort ist recht.

6. Versus 7

Siehe! ich bin in Sünd empfangen,
Sünde wurde ja begangen,
da, wo ich erzeuget ward.

7. Versus 8

Sieh, du willst die Wahrheit haben,
die geheimen Weisheitsgaben
hast du selbst mir offenbart.

8. Versus 9

Wasche mich doch rein von Sünden,
dass kein Makel mehr zu finden,
wenn der Isop mich besprengt.

9. Versus 10 (Allabreve)

Lass mich Freud und Wonne spüren,
dass die Beine triumphieren,
da dein Kreuz mich hart gedrängt.

10. Versus 11 - 15 (Andante)

Schaue nicht auf meine Sünden,
tilge sie, lass sie verschwinden,
Geist und Herze schaffe neu.

Stoß mich nicht von deinen Augen,
und soll fort mein Wandel taugen,
o, so steh dein Geist mir bei.

Gib, o Höchster, Trost ins Herze,
heile wieder nach dem Schmerze,
es enthalte mich dein Geist.

Denn ich will die Sünder lehren,
dass sie sich zu dir bekehren
und nicht tun, was Sünde heißt.

Lass, o Tilger meiner Sünden,
alle Blutschuld gar verschwinden,
dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.

11. Versus 16 (Adagio spirituoso)

Öffne Lippen, Mund und Seele,
dass ich deinen Ruhm erzähle,
der alleine dir gehört.

12. Versus 17 en 18 (Largo)

Denn du willst kein Opfer haben,
sonsten brächt ich meine Gaben,
Rauch und Brand gefällt dir nicht.

Herz und Geist, voll Angst und Grähmen,
wirst du, Höchster, nicht beschämen,
weil dir das dein Herze bricht.

13. Versus 19 en 20 (Vivace)

Lass dein Zion blühend dauern,
baue die verfallne Mauern,
alsdann opfern wir erfreut,

alsdann soll dein Ruhm erschallen,
alsdann werden dir gefallen
Opfer der Gerechtigkeit.

14. Amen (allabreve)

Amen.


Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Versus 1 (Largo)

Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,
laat uw woede verdwijnen,
geef mij de vreugde van uw genade.

2. Versus 2 (Andante)

Nu mijn hart in misdaden
en in grote schuld terechtgekomen is,
was het zelf, maak het schoon.

3. Versus 3 (Larghetto)

Misdaden die op mij drukken
moet ik nu zelf erkennen,
Vader, ik ben niet rechtvaardig.

4. Versus 4 (Andante)

Mijn doen en laten maken u toornig,
u moet mijn gedrag wel haten
omdat de zonde mij heeft verzwakt.

5. Versus 5 en 6 (Largo)

Wie zal zijn schuld ontkennen
of denken dat hij rechtvaardig is?
Ik ben toch een slaaf van de zonde.

Wie zal, Heer, iets afdoen aan uw oordeel
of tegen uw vonnis ingaan?
U bent rechtvaardig, uw woord is rechtvaardig.

6. Versus 7

Zie, ik ben in zonde ontvangen,
ik was al zondig
toen ik werd verwekt.

7. Versus 8

Zie, u wilt de waarheid,
de geheime wijsheidsgaven
hebt u mij zelf geopenbaard.

8. Versus 9

Was mij toch rein van mijn zonden,
zodat er geen smet meer te vinden is
als de hysop mij besprenkelt.

9. Versus 10 (Allabreve)

Laat mij vreugde en gelukzaligheid voelen
zodat mijn gebeente triomfeert
omdat uw kruis zwaar op mij drukt.

10. Versus 11 - 15 (Andante)

Kijk niet naar mijn zonden,
wis ze uit, laat ze verdwijnen,
schep een nieuwe geest en een nieuw hart.

Verwijder mij niet uit uw ogen
en om mijn gedrag te verbeteren
vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,
genees mij weer na de pijn
laat uw geest mij bewaren.

Want ik wil de zondaars leren
dat ze zich tot u bekeren
en niet zondigen.

Laat, o wisser van mijn zonden
alle bloedschuld verdwijnen
zodat mijn loflied, Heer, u eert.

11. Versus 16 (Adagio spirituoso)

Open mijn lippen, mond en ziel
zodat ik uw roem kan verspreiden,
die alleen u toekomt.

12. Versus 17 en 18 (Largo)

Want u wilt geen offer ontvangen,
anders zou ik u mijn gaven brengen,
rook en vuur bevallen u niet.

U zult hart en geest, vol angst en verdriet,
niet beschamen, Allerhoogste,
want dat breekt uw hart.

13. Versus 19 en 20 (Vivace)

Laat uw Sion groeien en bloeien,
bouw de vervallen muren
dan offeren wij met vreugde,

dan zal uw roem weerklinken,
dan zullen u behagen
offers van gerechtigheid.

14. Amen (allabreve)

Amen.


		Vertaling: Ria van Hengel