Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Tilge, Höchster, meine Sünden (BWV 1083)

Geschreven voor per ogni tempore

Voor het eerst uitgevoerd: 1747?

Solisten SA orkest str cont

Totaal 14 delen

Vertaling: Ria van Hengel

bewerking Stabat Mater van G.B.Pergolesi

beluister

downloads uitleg

Bespreking

Versus 1 (Largo)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Tilge, Höchster, meine Sünden, Wis, Allerhoogste, mijn zonden uit,
Deinen Eifer lass verschwinden, laat uw woede verdwijnen,
Lass mich deine Huld erfreun.geef mij de vreugde van uw genade.

Versus 2

sopraan, strijkers, continuo

Ist mein Herz in Missetaten Nu mijn hart in misdaden
Und in große Schuld geraten, en in grote schuld terechtgekomen is,
Wasch es selber, mach es rein.was het zelf, maak het schoon.

Versus 3 (Larghetto)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Missetaten, die mich drücken, Misdaden die op mij drukken
Muss ich mir itzt selbst aufdrücken, moet ik nu zelf erkennen,
Vater, ich bin nicht gerecht.Vader, ik ben niet rechtvaardig.

Versus 4

alt, strijkers, continuo

Dich erzürnt mein Tun und Lassen, Mijn doen en laten maken u toornig,
Meinen Wandel musst du hassen, u moet mijn gedrag wel haten
Weil die Sünde mich geschwächt.omdat de zonde mij heeft verzwakt.

Versus 5 en 6 (Largo)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Wer wird seine Schuld verneinen Wie zal zijn schuld ontkennen
Oder gar gerecht erscheinen? of denken dat hij rechtvaardig is?
Ich bin doch ein Sündenknecht. Ik ben toch een slaaf van de zonde.

Wer wird, Herr, dein Urteil mindern, Wie zal, Heer, iets afdoen aan uw oordeel
Oder deinen Ausspruch hindern? of tegen uw vonnis ingaan?
Du bist recht, dein Wort ist recht.U bent rechtvaardig, uw woord is rechtvaardig.

Versus 7

sopraan, alt, strijkers, continuo

Siehe! ich bin in Sünd empfangen, Zie, ik ben in zonde ontvangen,
Sünde wurde ja begangen, ik was al zondig
Da, wo ich erzeuget ward.toen ik werd verwekt.

Versus 8

sopraan, strijkers, continuo

Sieh, du willst die Wahrheit haben, Zie, u wilt de waarheid,
Die geheimen Weisheitsgaben Hast du selbst mir offenbart.de geheime wijsheidsgaven
hebt u mij zelf geopenbaard.

Versus 9

alt, strijkers, continuo

Wasche mich doch rein von Sünden, Was mij toch rein van mijn zonden,
Dass kein Makel mehr zu finden, zodat er geen smet meer te vinden is
Wenn der Isop mich besprengt.als de hysop mij besprenkelt.

Versus 10 (allabreve)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Lass mich Freud und Wonne spüren, Laat mij vreugde en gelukzaligheid voelen
Dass die Beine triumphieren, zodat mijn benen triomferen
Da dein Kreuz mich hart gedrängt.omdat uw kruis zwaar op mij drukt.

Versus 11 - 15 (Andante)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Schaue nicht auf meine Sünden, Kijk niet naar mijn zonden,
Tilge sie, lass sie verschwinden, wis ze uit, laat ze verdwijnen,
Geist und Herze schaffe neu. schep een nieuwe geest en een nieuw hart.

Stoß mich nicht von deinen Augen, Verwijder mij niet uit uw ogen
Und soll fort mein Wandel taugen, en om mijn gedrag te verbeteren
O, so steh dein Geist mir bei. vraag ik of uw geest mij wil bijstaan.

Gib, o Höchster, Trost ins Herze, Geef, Allerhoogste, troost in mijn hart,
Heile wieder nach dem Schmerze, genees mij weer na de pijn
Es enthalte mich dein Geist. laat uw geest mij bewaren.

Denn ich will die Sünder lehren, Want ik wil de zondaars leren
Dass sie sich zu dir bekehren dat ze zich tot u bekeren
Und nicht tun, was Sünde heißt. en niet zondigen.

Lass, o Tilger meiner Sünden, Laat, o wisser van mijn zonden
Alle Blutschuld gar verschwinden, alle bloedschuld verdwijnen
Dass mein Loblied, Herr, dich ehrt.zodat mijn loflied, Heer, u eert.

Versus 16 (Adagio)

alt, strijkers, continuo

Öffne Lippen, Mund und Seele, Open mijn lippen, mond en ziel
Dass ich deinen Ruhm erzähle, zodat ik uw roem kan verspreiden,
Der alleine dir gehört.die alleen u toekomt.

Versus 17 en 18 (Largo)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Denn du willst kein Opfer haben, Want u wilt geen offer ontvangen,
Sonsten brächt ich meine Gaben, anders zou ik u mijn gaven brengen,
Rauch und Brand gefällt dir nicht. rook en vuur bevallen u niet.

Herz und Geist, voll Angst und Grähmen, U zult hart en geest, vol angst en verdriet,
Wirst du, Höchster, nicht beschämen, niet beschamen, Allerhoogste,
Weil dir das dein Herze bricht.want dat breekt uw hart.

Versus 19 en 20 (Vivace)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Lass dein Zion blühend dauern, Laat uw Sion groeien en bloeien,
Baue dir verfallne Mauern, bouw voor u vervallen muren
Alsdenn opfern wir erfreut, dan offeren wij met vreugde.

Alsdenn soll dein Ruhm erschallen, Dan zal uw roem weerklinken,
Alsdenn werden dir gefallen dan zullen u behagen
Opfer der Gerechtigkeit.offers van gerechtigheid.

Amen (allabreve)

sopraan, alt, strijkers, continuo

Amen.Amen.