Eduard van Hengel

Johann Sebastian Bach vocale werken

Johann Sebastian Bach

Was willst du dich betrüben (BWV 107)

Een koraalcantate

Geschreven voor 7e zondag na Trinitatis

Voor het eerst uitgevoerd: 23 jul 1724

Solisten STB koor SATB orkest str trav1,2 obd'am1,2 cor cont

Totaal 7 delen, 1 koorwerk, 1 koraal

Vertaling: Ria van Hengel

Deze cantate werd de afgelopen jaren soms uitgevoerd

beluister

andere besprekingen

downloads uitleg

Bespreking

De tekst van cantate BWV 107, die Bach schreef voor 23 juli 1724, een zevende zondag na Trinitatis, vormt een unieke uitzondering in de aaneengesloten reeks van 44 'koraalcantates' die hij vanaf Trinitatis 1724 componeerde op eenzelfde stramien: van een lied (koraal) uit de kerkelijke liedbundel blijven het eerste en laatste couplet ongewijzigd, de binnenverzen worden herdicht tot recitatieven en aria's. In BWV 107 dienen plotseling de ongewijzigde binnenverzen tot cantatetekst; er is geen tekstdichter aan te pas gekomen. Volgens dit per-omnes-versus-procédé schreef men vroeger wel cantates, ook Bach heeft zo'n jeugdwerk (BWV 4, 1707), en ook later zal hij er nog zijn toevlucht toe nemen om gaten in zijn koraalcantatejaargang te dichten wanneer zijn gespecialiseerde librettist hem is ontvallen. Maar waarom hij dat voor 23 juli 1724 deed blijft onduidelijk.

Het ligt voor de hand een relatie te veronderstellen met het feit dat Bach een week eerder, 16 juli, in Köthen moest optreden en daardoor voor die dag, de zesde zondag na Trinitatis, geen cantate kon uitvoeren en dus ook niet componeerde. Wanneer hij omstreeks 1732 deze lacune in zijn koraalcantatejaargang opvult, blijkt hij over een libretto te beschikken van het standaardtype dat hij in 1724/'25 gebruikte, terwijl hij voor alle overige lacunes (door ontstentenis van zijn tekstdichter) moest terugvallen op het per-omnes-versusmodel. Als je aanneemt dat dit libretto reeds in 1724 moet zijn geschreven, zie je het volgende verband:

1724 Bach libretto compositie
zesde ZnT afwezig ja nee
zevende ZnT aanwezig nee ja

Had hij zijn tekstdichter voor de verkeerde zondag vrijaf gegeven?

Of was er een relatie met het feit dat de paasdatum in Sachsen en Thüringen nog steeds niet volgens de Gregoriaanse norm werd berekend en daardoor in 1724 één week eerder viel dan in de rest van de wereld. De zondag dat Bach in Köthen verkeerde (en dus geen cantate kon uitvoeren maar wel kon componeren), 16 juli, was daarom in Leipzig de zesde maar overal elders de vijfde zondag na Trinitatis.

 

Het lied Was willst du dich betrüben, o meine liebe Seel werd in 1630 geschreven door de predikant Johann Heermann, die op de verschrikkingen van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) reageerde met de productie van circa vierhonderd kerkliederen. Het behelst een oproep tot godsvertrouwen en sluit daarmee aan op de evangelietekst van deze zondag (Marcus 8: 1-9, de wonderbare spijziging van vierduizend mensen), waarin de discipelen aanvankelijk betwijfelen of zij zo'n schare met zeven broden kunnen voeden. De zeven coupletten die als cantatedelen terugkeren bevatten een vermaning tot godsvertrouwen (1), de motivering daarvan (2), een oproep tot moed (3), de machteloosheid van het kwaad (4), Gods almacht (5), de toewijding van de gelovige (6) en dankbaarheid (7).

1. (Vs 1) Koor

SATB, strijkers, traverso 1/2, hobo d'amore 1/2, hoorn colla parte sopraan, continuo

Was willst du dich betrüben, Waarom ben je bedroefd,
o meine liebe Seel? mijn lieve ziel?
Ergib dich, den zu lieben, Geef je over en heb hem lief
der heißt Immanuel! die Immanuël heet!
Vertraue ihm allein, Vertrouw alleen hem,
er wird gut alles machen hij zal alles goed maken
und fördern deine Sachen, en alles bevorderen
wie dirs wird selig sein!wat tot jouw zaligheid dient.
beluister:

Hoewel de afwijkende tekstvorm van de cantate geen consequenties heeft voor het openingskoor (1) - het eerste couplet blijft in koraalcantates altijd ongewijzigd - wijkt dit toch in diverse opzichten af van de koraalfantasieën die we in Bachs tweede jaargang gewend zijn. De sopranen zingen uiteraard de koraalmelodie (cantus firmus), maar hier niet in de gebruikelijke lange (halve) noten, doch in snellere kwartnoten, die hier en daar expressief worden gedecoreerd met trillers en voorslagen. Wat de andere vocale stemmen daaraan toevoegen is nauwelijks meer dan een eenvoudige vierstemmige harmonisering. De acht regels van de koraalstrofe worden bovendien niet stuk voor stuk voorgedragen, maar gegroepeerd tot vier vocale passages (2+2+1+3), waardoor de instrumentalisten dit openingskoor domineren; strijkers, continuo, twee oboi d'amore en twee traverso's spelen contemplatieve in- en uitleidingen die thematisch los staan van de koraalmelodie; ze schetsen een somber decor voor de tekst die juist uitnodigt  dat affect te overstijgen.

Voor het eerst sinds Bach veertien maanden eerder in Leipzig aantrad, krijgen twee traverso's een volwaardige partij. De sopraanpartij wordt zoals steeds versterkt door een koperblazer, door Bach aangeduid als corno da caccia (jachthoorn); maar juist een virtuoos versierde koraalmelodie als in BWV 107 kan op dit natuurtooninstrument niet worden uitgevoerd. Waarschijnlijk heeft Bachs favoriete Stadtpfeifer  Gottfried Reiche zijn schuiftrompet (tromba da tirarsi) gebruikt; hij was wel gewend aan Bachs nogal rommelige aanduidingen van koperblaasinstrumenten.

2. (Vs 2) Recitatief (B)

bas, hobo d'amore 1/2, continuo

Denn Gott verlässet keinen, Want God verlaat niemand
der sich auf ihn verläßt, die op hem vertrouwt,
er bleibt getreu den Seinen, hij blijft trouw aan de zijnen
die ihn vertrauen fest. die op hem bouwen.
Läßt sichs an wunderlich, Als er nare dingen gebeuren,
so laß dir doch nicht grauen! wees dan toch niet bang!
Mit Freuden wirst du schauen, Vol vreugde zal je zien
wie Gott wird retten dich. hoe God je zal redden.
beluister:

In recitatief (2) motiveert de bas de voorafgaande vermaning. De vrije vorm van een recitatief zou op een strakke, metrische en rijmende tekst van beurtelings zes- en zevenlettergrepige regels al gauw eentonig worden; Bach ondervangt dit probleem door de bas een accompagnato mee te geven van de twee oboi d'amore die niet aflatend (Gott verlässet keinen) hun akkoordjes invoegen waarmee ze de regelovergangen verhullen; op Freuden en retten pakt de bas uit met lange melisma's, waardoor het strofische tekstkarakter achter een arioso rookgordijn verdwijnt.

Wegens die strofische tekst krijgen we nu wel vier aria's achter elkaar. En geen daarvan is da capo: de lineaire voortgang van een koraalcouplet laat geen terugkeer toe naar een beginzin. Alle aria's hebben de concerto-structuur: instrumentale ritornels omlijsten en verbinden twee of drie vocale passages waarin de acht tekstregels bij elke aria anders worden gegroepeerd: (3): 2-2-4; (4): 4-2-2; (5): 4-4; (6): 4-1-3.

3. (Vs 3) Aria (B)

bas, strijkers, continuo

Auf ihn magst du es wagen Met hem kun je het wagen
mit unerschrocknem Mut, met een onverschrokken gemoed,
du wirst mit ihm erjagen, met hem zal je verkrijgen
was dir ist nütz und gut. wat nuttig en goed voor je is.
Was Gott beschlossen hat, Wat God heeft besloten,
das kann niemand hindern, dat kan door geen mensenkind
aus allen Menschenkindern; worden tegengegaan
es geht nach seinem Rat.het gaat volgens zijn besluit.
beluister:

In de energieke aria (3) wordt de bas begeleid door strijkers, waarvan de eerste viool het primaire affect wagen verbeeldt met gedurfde loopjes. Bach kan het negativum unerschrocken slechts positief illustreren met verschrikte wilde sprongen, en ook het erjagen wordt onderstreept. Wanneer de bas het voortdurend passerende continuomotiefje van tekst voorziet (m. 29) blijkt dit naar Gods Rath, een verbeelding van wikken en wegen, enerzijds/anderzijds?

4. (Vs 4) Aria (T)

tenor, continuo

Wenn auch gleich aus der HöllenOok al zou de Satan
der Satan wollte sichuit de hel komen
dir selbst entgegenstellenom tegenover jou te gaan staan
und toben wider dich,en tegen je tekeer te gaan,
so muß er doch mit Spotthij zal toch, ten spot,
von seinen Ränken lassen,moeten afzien van de snode plannen
damit er dich will fassen;waarmee hij jou te pakken wil krijgen;
denn dein Werk fördert Gott.want God bevordert wat jij doet.
beluister:

Het continuo laat in tenoraria (4) Satans snode plannen (Ränken) voortdurend opdoemen uit duistere diepten, met een kwaadaardig kronkelend ostinato, waarop de tenor zich zoals de Satan entgegenstellt door dat motief in tegengestelde richting aan te heffen. Tenslotte verbindt hij aan het continuomotief de tekst denn dein Werk fördert Gott.

5. (Vs 5) Aria (S)

sopraan, hobo d'amore 1/2, continuo

Er richts zu seinen EhrenHij regelt het tot zijn eer
und deiner Seligkeit;en tot jouw zaligheid;
solls sein, kein Mensch kanns wehren.geen mens kan het tegengaan,
und wärs ihm noch so leid.hoe jammer hij dat ook vindt.
Wills denn Gott haben nicht,Want als God het niet wil,
so kanns niemand forttreiben,dan kan niemand het doorzetten,
es muß zurükke bleiben,het moet ophouden,
was Gott will, das geschieht.wat God wil, dat gebeurt.
beluister:

De 12/8 maat en de begeleiding door de twee voorgeschreven (obligate) oboi d'amore creëren in de gracieuze sopraanaria (5) een pastorale sfeer. Het thema is een rijk versierde versie van het begin van de koraalmelodie. Opnieuw illustreert de vocalist een woord (forttreiben) dat de tekst nu juist voor onmogelijk verklaart. Tenslotte citeert de sopraan de laatste regel van het koraalvers op de originele, onopgesmukte melodie: onverzettelijk, geen tegenspraak duldend.

6. (Vs 6) Aria (T)

tenor, viool 1, traverso 1/2 colla parte viool, continuo

Drum ich mich ihm ergebe, Daarom geef ik me aan hem over,
ihm sei es heimgestellt; ik vertrouw het aan hem toe;
nach nichts ich sonst mehr strebe, ik streef alleen nog maar
denn nur was ihm gefällt. naar dat wat hem behaagt.
Drauf wart ich und bin still, Daar wacht ik op en ik ben stil,
sein Will der ist der beste. zijn wil is de beste.
Das glaub ich steif und feste, Dit geloof ik vast en zeker:
Gott mach es, wie er will!God doet zoals hij wil!
beluister:

Daarmee is het fundament gelegd voor de vierde en laatste aria (6) die niet, zoals je zou verwachten, voor de alt is, maar weer voor de tenor; Bach kon op 23/7 wellicht niet beschikken over een alt met solokwaliteit. Nu is er een groot contrast tussen diens getourmenteerde worsteling van de tenor met het kwaad in (4) en zijn bevredigde overgave en vastberaden instemming met Gods wil in aria (6), een lieflijk trio met twee unisono spelende traverso's en een pizzicato gevoerde continuo. Wart en feste worden met lange noten uitgelicht, het wie er will wordt veelvuldig herhaald.

7. (Vs 7) Koraal

tutti gefigureerd

Herr, gib, daß ich dein EhreHeer, geef dat ik uw eer
ja all mein Leben langmijn hele leven
von Herzengrund vermehre,van harte vergroot
dir sage Lob und Dank!en u lof en dank zeg!
O Vater, Sohn und Geist,O Vader, Zoon en Geest,
der du aus lauter Gnadendie uit louter genade
abwendest Not und Schaden,nood en schade afwendt,
sei immerdar gepreist.u zij altijd geprezen!
beluister:

De reeks min of meer dansante aria's krijgt een opgetogen slot (7) met een expliciete siciliano, een dans met een gepuncteerd ritme in 6/8 maat. Evenals in het openingskoor domineert hier het orkest; in zijn - nauwelijks aan de koraalmelodie refererende - concert ingebed ligt het vocale vierstemmig geharmoniseerde laatste koraalvers, dat de regels even onregelmatig groepeert als in het openingskoor. Qua vorm benaderen openingskoor en slotkoraal elkaar in deze cantate.

Niet ongenoemd mag blijven de prachtige instrumentale vertolking van dit slotkoraal door het Orkest van de Achttiende Eeuw, o.m. bij de uitvaart van zijn dirigent Frans Brüggen, met een trombonekwartet in plaats van zangers.