naar de bespreking van BWV 106

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus) (BWV 106)

Johann Sebastian Bach

1. Sonatina

 

2a1. Koor

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.Gods tijd is de allerbeste tijd.

2a2.Koor

»In ihm leben, weben und sind wir,«In hem leven, bewegen en zijn wij,
solange er will.zolang hij wil.

2a3. Koor

In ihm sterben wir zur rechten Zeit,In hem sterven wij te rechter tijd,
wenn er will.wanneer hij wil.

2b. Arioso (T)

Ach, Herr,»lehre uns bedenken,Ach, Heer, leer ons beseffen,
daß wir sterben müssen,dat wij moeten sterven,
auf daß wir klug werden.«opdat wij wijs worden.

2c. Arioso (B)

»Bestelle dein Haus;Stel orde op zaken;
denn du wirst sterbenwant je zult sterven
und nicht lebendig bleiben!«en niet in leven blijven.

2d. Koor

»Es ist der alte Bund«:Het is het oude verbond:
Mensch,»du mußt sterben!«mens, je moet sterven!
(S)»Ja, komm, Herr Jesu, komm!«Ja, kom, Heer Jezus, kom!

3a. Aria (A)

»In deine Hände befehl ich meinen Geist;In uw handen beveel ik mijn geest;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.«gij hebt mij verlost, Heer, trouwe God.

3b. Arioso (B)

»Heute wirst du mit mir im Paradies sein.«Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.

3c. Koraal (A) en Arioso (B)

Mit Fried und Freud ich fahr dahinIn vrede en met vreugde ga ik heen
in Gottes Willen,naar Gods wil,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,mijn hart en zinnen zijn getroost,
sanft und stille.zacht en stil.
wie Gott mir verheißen hat:Zoals God mij heeft beloofd:
Der Tod ist mein Schlaf worden.de dood is mij een slaap geworden.

4a. Koor

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit!Glorie, lof, eer en heerlijkheid
sei dir Gott, Vater und Sohn bereit,zij u, God de Vader en de Zoon gebracht,
dem heilgen Geist mit Namen!en ook de heilige Geest!
Die göttlich KraftMoge de goddelijke kracht
macht uns sieghaftons doen triomferen

4b. Koor

Durch Jesum Christum, Amen.door Jezus Christus. Amen.
  
Libretto: onbekend Vertaling: Jaap van der Laan

Kale tekst origineel

1. Sonatina

 

2a1. Koor

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.2a2.Koor

»In ihm leben, weben und sind wir,«
solange er will.


2a3. Koor

In ihm sterben wir zur rechten Zeit,
wenn er will.


2b. Arioso (T)

Ach, Herr,»lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen,
auf daß wir klug werden.«


2c. Arioso (B)

»Bestelle dein Haus;
denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben!«


2d. Koor

»Es ist der alte Bund«:
Mensch,»du mußt sterben!«
(S)»Ja, komm, Herr Jesu, komm!«

3a. Aria (A)

»In deine Hände befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.«


3b. Arioso (B)

»Heute wirst du mit mir im Paradies sein.«


3c. Koraal (A) en Arioso (B)

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
in Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
wie Gott mir verheißen hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

4a. Koor

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit!
sei dir Gott, Vater und Sohn bereit,
dem heilgen Geist mit Namen!
Die göttlich Kraft
macht uns sieghaft

4b. Koor

Durch Jesum Christum, Amen.Libretto: onbekend
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. Sonatina2a1. Koor

Gods tijd is de allerbeste tijd.

2a2.Koor

In hem leven, bewegen en zijn wij,
zolang hij wil.

2a3. Koor

In hem sterven wij te rechter tijd,
wanneer hij wil.

2b. Arioso (T)

Ach, Heer, leer ons beseffen,
dat wij moeten sterven,
opdat wij wijs worden.

2c. Arioso (B)

Stel orde op zaken;
want je zult sterven
en niet in leven blijven.

2d. Koor

Het is het oude verbond:
mens, je moet sterven!
Ja, kom, Heer Jezus, kom!

3a. Aria (A)

In uw handen beveel ik mijn geest;
gij hebt mij verlost, Heer, trouwe God.

3b. Arioso (B)

Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.

3c. Koraal (A) en Arioso (B)

In vrede en met vreugde ga ik heen
naar Gods wil,
mijn hart en zinnen zijn getroost,
zacht en stil.
Zoals God mij heeft beloofd:
de dood is mij een slaap geworden.

4a. Koor

Glorie, lof, eer en heerlijkheid
zij u, God de Vader en de Zoon gebracht,
en ook de heilige Geest!
Moge de goddelijke kracht
ons doen triomferen

4b. Koor

door Jezus Christus. Amen.


		Vertaling: Jaap van der Laan