naar de bespreking van BWV 100

Was Gott tut, das ist wohlgetan III (BWV 100)

Johann Sebastian Bach

1. (Vs 1) Koor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet, dat is welgedaan,
es bleibt gerecht sein Wille;zijn wil blijft rechtvaardig;
wie er fängt meine Sachen an,zoals hij het voor mijn zaak opneemt
will ich ihm halten stille.vertrouw ik rustig op hem.
Er ist mein Gott,Hij is mijn God,
der in der Notdie in de nood
mich wohl weiß zu erhalten;mij wel weet te bewaren;
drum laß ich ihn nur walten.daarom laat ik hem maar regeren.

2. (Vs 2) Aria / Duet (A, T)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet dat is welgedaan,
er wird mich nicht betrügen;hij zal mij niet bedriegen;
er führet mich auf rechter Bahn,hij leidt mij over de juiste weg,
so laß ich mich begnügendaarom ben ik tevreden
an seiner Huldover zijn genade
und hab Geduld,en heb ik geduld,
er wird mein Unglück wenden,hij zal een keer brengen in mijn ongeluk,
es steht in seinen Händen.alles is in zijn handen.

3. (Vs 3) Aria (S)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet, dat is welgedaan,
er wird mich wohl bedenken;hij zal mij ruim bedelen;
er, als mein Arzt und Wundermann,hij, als mijn heelmeester en wonderdoener
wird mir nicht Gift einschenkenzal mij geen vergif geven
vor Arzenei.als medicijn.
Gott ist getreu,God is getrouw,
drum will ich auf ihn bauendaarom wil ik op hem bouwen
und seiner Gnade trauen.en op zijn genade vertrouwen.

4. (Vs 4) Aria (B)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet, dat is welgedaan,
er ist mein Licht, mein Leben,hij is mijn licht, mijn leven,
der mir nichts Böses gönnen kann,die mij geen kwaad gunt,
ich will mich ihm ergebenaan hem wil ik mij overgeven
in Freud und Leid!in vreugde en leed!
Es kommt die Zeit,De tijd komt
da öffentlich erscheinet,dat openlijk zichtbaar wordt
wie treulich er es meinet.hoe trouw hij het met ons meent.

5. (Vs 5) Aria (A)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet, dat is welgedaan;
muß ich den Kelch gleich schmecken,ook al moet ik de beker drinken
der bitter ist nach meinem Wahn,die bitter is naar mijn waan,
laß ich mich doch nicht schrecken,ik laat mij niet afschrikken,
weil doch zuletztomdat ik uiteindelijk
ich werd ergötztword verblijd
mit süßem Trost im Herzen;met zoete troost in mijn hart;
da weichen alle Schmerzen.dan verdwijnen alle smarten.

6. (Vs 6) Koraal

Was Gott tut, das ist wohlgetan,Wat God doet, dat is welgedaan,
darbei will ich verbleiben.daar wil ik het op houden.
Es mag mich auf die rauhe BahnOok al drijven nood, dood en ellende
Not, Tod und Elend treiben,mij op ruwe wegen,
so wird Gott michGod zal mij
ganz väterlichals een liefhebbende Vader
in seinen Armen halten;in zijn armen houden;
drum laß ich ihn nur walten.daarom laat ik hem maar regeren.
  
Libretto: Koraaltekst Vertaling: Leo de Leeuw

Kale tekst origineel

1. (Vs 1) Koor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt meine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
der in der Not
mich wohl weiß zu erhalten;
drum laß ich ihn nur walten.

2. (Vs 2) Aria / Duet (A, T)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich nicht betrügen;
er führet mich auf rechter Bahn,
so laß ich mich begnügen
an seiner Huld
und hab Geduld,
er wird mein Unglück wenden,
es steht in seinen Händen.

3. (Vs 3) Aria (S)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich wohl bedenken;
er, als mein Arzt und Wundermann,
wird mir nicht Gift einschenken
vor Arzenei.
Gott ist getreu,
drum will ich auf ihn bauen
und seiner Gnade trauen.


4. (Vs 4) Aria (B)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er ist mein Licht, mein Leben,
der mir nichts Böses gönnen kann,
ich will mich ihm ergeben
in Freud und Leid!
Es kommt die Zeit,
da öffentlich erscheinet,
wie treulich er es meinet.


5. (Vs 5) Aria (A)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
muß ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn,
laß ich mich doch nicht schrecken,
weil doch zuletzt
ich werd ergötzt
mit süßem Trost im Herzen;
da weichen alle Schmerzen.


6. (Vs 6) Koraal

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
so wird Gott mich
ganz väterlich
in seinen Armen halten;
drum laß ich ihn nur walten.


Libretto: Koraaltekst
	

Kale tekst Nederlandse vertaling

1. (Vs 1) Koor

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil blijft rechtvaardig;
zoals hij het voor mijn zaak opneemt
vertrouw ik rustig op hem.
Hij is mijn God,
die in de nood
mij wel weet te bewaren;
daarom laat ik hem maar regeren.

2. (Vs 2) Aria / Duet (A, T)

Wat God doet dat is welgedaan,
hij zal mij niet bedriegen;
hij leidt mij over de juiste weg,
daarom ben ik tevreden
over zijn genade
en heb ik geduld,
hij zal een keer brengen in mijn ongeluk,
alles is in zijn handen.

3. (Vs 3) Aria (S)

Wat God doet, dat is welgedaan,
hij zal mij ruim bedelen;
hij, als mijn heelmeester en wonderdoener
zal mij geen vergif geven
als medicijn.
God is getrouw,
daarom wil ik op hem bouwen
en op zijn genade vertrouwen.

4. (Vs 4) Aria (B)

Wat God doet, dat is welgedaan,
hij is mijn licht, mijn leven,
die mij geen kwaad gunt,
aan hem wil ik mij overgeven
in vreugde en leed!
De tijd komt
dat openlijk zichtbaar wordt
hoe trouw hij het met ons meent.

5. (Vs 5) Aria (A)

Wat God doet, dat is welgedaan;
ook al moet ik de beker drinken
die bitter is naar mijn waan,
ik laat mij niet afschrikken,
omdat ik uiteindelijk
word verblijd
met zoete troost in mijn hart;
dan verdwijnen alle smarten.

6. (Vs 6) Koraal

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar wil ik het op houden.
Ook al drijven nood, dood en ellende
mij op ruwe wegen,
God zal mij
als een liefhebbende Vader
in zijn armen houden;
daarom laat ik hem maar regeren.


		Vertaling: Leo de Leeuw